Návrh uznesenia - B8-0801/2016Návrh uznesenia
B8-0801/2016

NÁVRH UZNESENIA o masakroch vo východnom Kongu

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0801/2016

Postup : 2016/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0801/2016
Predkladané texty :
B8-0801/2016
Prijaté texty :

B8-0801/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o masakroch vo východnom Kongu

(2016/2770(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike, najmä na uznesenie z 10. marca 2016[1],

–  so zreteľom na závery Rady z 23. mája 2016 o Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o masakroch vo východnom Kongu z 22. júna 2016,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže násilie vo východnom Kongu si od októbra 2014 do mája 2016 vyžiadalo doposiaľ 1 116 ľudských životov, pričom ďalších 1 470 ľudí bolo unesených a 34 297 rodín násilne vysídlených alebo rozptýlených;

B.  keďže medzi materiálne škody sa počíta 13 vypálených zdravotných stredísk, 27 škôl, ktoré boli zničené, násilne opustené alebo obsadené vysídlenými osobami či vojenskými alebo ozbrojenými skupinami, a niekoľko dedín okupovaných ozbrojenými príslušníkmi domobrany;

C.  keďže spomedzi ozbrojených skupín pôsobiacich vo východnom Kongu je zo zodpovednosti za sériu masakrov, ktoré zasiahli túto oblasť od roku 2014, často obviňované ugandské hnutie Spojené demokratické sily;

D.  keďže v roku 2013 konžská armáda a príslušníci mierových jednotiek OSN spustili prvú významnú operáciu namierenú proti hnutiu Spojené demokratické sily, ale v roku 2015 zaujali omnoho menej ofenzívny postoj;

E.  keďže v nedávnej správe konžskej výskumnej skupiny sa uviedlo, že vojaci KDR sa od roku 2014 zúčastňovali na masakroch civilistov na severovýchode krajiny, hoci sa nepodarilo zistiť, do akej miery bola zapojená vojenská hierarchia;

F.  keďže autor tejto správy, Jason Stearns, ktorý bol v apríli 2016 vyhostený z KDR, uvádza, že „hnutie Spojené demokratické sily nie sú cudzou islamistickou organizáciou, ale milíciou hlboko zakorenenou v miestnej spoločnosti, ktorá má väzby s predstaviteľmi miestneho politického a hospodárskeho života a je dobre integrované do existujúcich sietí pašerákov, najmä pašerákov dreva“;

G.  keďže tieto masakry vo východnom Kongu sú výsledkom prepojení medzi politikou, etnickou príslušnosťou a využívaním zdrojov;

H.  keďže politické napätie je v KDR vysoké, pretože prezidentovi Kabilovi, ktorý je pri moci od roku 2001, má síce podľa ústavy do konca roka skončiť funkčné obdobie, podľa obvinení však odďaľuje prezidentské voľby, ktoré sa majú konať v novembri 2016, aby sa udržal pri moci;

I.  keďže konžská vláda potláča odpor prostredníctvom zatýkania a zastrašovania oponentov, akým je napríklad Moïse Katumbi;

J.  keďže konžská opozícia prijala 9. júna 2016 na stretnutí v Genvale, Belgicku, spoločné vyhlásenie, v ktorom odmieta predĺženie funkčného obdobia prezidenta Kabilu;

1.  odsudzuje pretrvávajúce zabíjanie ľudí vo východnom Kongu a naliehavo vyzýva vládu KDR, aby zaistila bezpečnosť všetkých svojich obyvateľov a zabránila rádovým vojakom v účasti na obchode a využívaní miestnych prírodných zdrojov;

2.  žiada, aby sa uskutočnilo medzinárodné vyšetrovanie, ktoré môže pomôcť identifikovať páchateľov, spolupáchateľov alebo podnecovateľov masakrov, zločinov proti ľudskosti a porušovania ľudských práv obyvateľstva vo východnom Kongu;

3.  žiada o obnovenie spoločných operácií medzi FARDC (ozbrojené sily Konžskej demokratickej republiky) a MONUSCO (stabilizačná misia OSN v KDR) s cieľom neutralizovať ozbrojené skupiny vo východnom Kongu;

4.  opakovane vyzýva orgány KDR, aby sa výslovne zaviazali k dodržiavaniu ústavy, zabezpečili včasné konanie volieb do konca roka 2016 v plnom súlade s Africkou chartou o demokracii, voľbách a správe vecí verejných a zaručili priaznivé prostredie pre transparentné, vierohodné a inkluzívne voľby;

5.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby zintenzívnila dialóg s príslušnými orgánmi KDR podľa článku 8 Dohody z Cotonou s cieľom zastaviť masakry vo východnom Kongu a získať konečné objasnenie týkajúce sa volebného procesu;

6.  vyzýva EÚ, aby zvážila uvalenie cielených sankcií na osoby zodpovedné za masakry vo východnom Kongu a za násilné represie voči mierovým aktivistom a politickej opozícii v KDR vrátane zákazov cestovania a zmrazenia aktív, čo pomôže predísť ďalšiemu násiliu;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu KDR, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ.