Návrh usnesení - B8-0802/2016Návrh usnesení
B8-0802/2016

NÁVRH USNESENÍ o masakrech ve východním Kongu

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Krzysztof Hetman za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0801/2016

Postup : 2016/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0802/2016
Předložené texty :
B8-0802/2016
Přijaté texty :

B8-0802/2016

Usnesení Evropského parlamentu o masakrech ve východním Kongu

(2016/2770(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK), zejména na usnesení ze dne 9. července 2015[1], 17. prosince 2015[2] a 10. března 2016[3],

–  s ohledem na prohlášení Delegace EU v Demokratické republice Kongo o situaci v oblasti lidských práv v zemi,

–  s ohledem na výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2014, kterou dne 22. června 2015 přijala Rada,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o DRK, zejména na rezoluci č. 2198 (2015) o obnovení sankčního režimu v DRK a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci č. 2277 (2016), kterou byl na jeden rok obnoven mandát Stabilizační mise Organizace Spojených národů v DRK (MONUSCO),

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 27. července 2015 o situaci v oblasti lidských práv v DRK,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 9. listopadu 2015 o situaci v DRK,

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN o Stabilizační misi Organizace Spojených národů v DRK a o provádění Rámce OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region ze dne 9. března 2016,

–  s ohledem na závěry Rady o Demokratické republice Kongo ze dne 23. května 2016,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a na prohlášení její mluvčí o situaci v Demokratické republice Kongo, zejména na prohlášení ze dne 25. ledna 2015 a ze dne 12. října 2015,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 21. října 2015 o situaci v oblasti lidských práv v DRK,

–  s ohledem na Rámec OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region, který byl podepsán v únoru 2013 v Addis Abebě,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se dětí a ozbrojených konfliktů,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981, kterou Demokratická republika Kongo ratifikovala,

–  s ohledem na Dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že přetrvávající humanitární a vojenské krize v DRK již způsobily smrt přibližně 5 milionů lidí;

B.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace a situace v oblasti lidských práv v DRK se ve východní části země, kde jsou stále aktivní desítky ozbrojených skupin, nadále zhoršuje a neustále jsou hlášeny případy porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, včetně cílených útoků proti civilistům, rozšířeného sexuálního násilí a systematického náboru a využívání dětí ozbrojenými skupinami;

C.  vzhledem k tomu, že v provincii Severní Kivu pokračují zahraniční a domácí ozbrojené skupiny, včetně konžské armády (FARDC), v páchání sporadických masakrů civilního obyvatelstva, často na základě etnických důvodů a naprosto beztrestně;

D.  vzhledem k tomu, že počátkem května 2016 bylo v Beni brutálně zavražděno více než 50 lidí, včetně dětí, čímž se odhadovaný počet obětí v regionu od října 2014 zvýšil na více než 600; vzhledem k tomu, že mnoho vesnic na východě země je v současné době okupováno ozbrojenými skupinami;

E.  vzhledem k tomu, že dochází k projevům rostoucí nespokojenosti s nečinností a mlčením prezidenta Kabily tváří v tvář těmto krutostem, jichž se údajně dopouštějí jak povstalecké skupiny, tak státní vojenské síly;

F.  vzhledem k tomu, že je nezbytné najít politické řešení krize ve východních částech DRK, aby se upevnil mír a bezpečnost v zemi i v celém regionu Velkých jezer,

G.  vzhledem k tomu, že podle odhadů humanitárních subjektů potřebuje v současné době pomoc 7,5 milionů osob; vzhledem k tomu, že probíhající konflikt a vojenské operace způsobily vnitřní vysídlení 1,5 milionu osob a přiměly 500 000 osob k útěku ze země;

H.  vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) oznámil rostoucí počet únosů a útoků na humanitární pracovníky a konvoje, což donutilo humanitární organizace odložit dodávky pomoci a pozastavit svou činnost;

I.  vzhledem k tomu, že školy jsou i nadále využívány pro vojenské účely, jsou zabírány nebo využívány jako místa náboru;

J.  vzhledem k tomu, že pokud jde o sexuální násilí, OSN zdůraznilo významná opatření přijatá konžskými orgány a že v posledních měsících proběhlo 20 soudních řízení, v nichž bylo 19 armádních důstojníků odsouzeno za znásilnění; avšak vzhledem k tomu, že míra sexuálního násilí v DRK se stále řadí mezi nejvyšší na světě;

K.  vzhledem k tomu, že konžská armáda a Stabilizační mise Organizace spojených národů v Demokratické republice Kongo (MONUSCO) se nacházejí v regionu s cílem zachovat stabilitu, bojovat proti povstaleckým ozbrojeným silám a chránit civilisty;

L.  vzhledem k tomu, že národní orientační program pro DRK na období 2014–2020, financovaný z prostředků 11. Evropského rozvojového fondu ve výši 620 milionů EUR, stanoví jako prioritu posílení správy věcí veřejných a právní stát, včetně reformy soudnictví, policie a armády;

M.  vzhledem k tomu, že příští prezidentské a parlamentní volby se mají konat v listopadu 2016, které ukončí druhé funkční období prezidenta Kabily, protože podle ústavy nemůže znovu kandidovat; vzhledem k tomu, že byl oponenty obviněn z pokusu odkládat volby, aby mohl zůstat u moci i po tomto datu; vzhledem k tomu, že tato situace vedla v zemi k růstu politického napětí a k rozsáhlým nepokojům a násilí v celé zemi;

N.  vzhledem k tomu, že přístup k přírodním zdrojům a jejich využívání nadále hrají důležitou roli při podněcování konfliktů v DRK a tomto regionu;

1.  je hluboce znepokojen současnou situací v oblasti bezpečnosti a lidských práv na východě DRK, jež je i nadále velmi nestabilní, protože různé ozbrojené skupiny pokračují v útocích na civilní obyvatelstvo; zdůrazňuje, že není možné tolerovat beztrestnost pachatelů porušování lidských práv, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, a žádá, aby orgány DRK a mezinárodní partneři zahájili důkladné, nezávislé a transparentní vyšetřování masakrů v provincii Severní Kivu;

2.  znovu vyzývá všechny strany konfliktu, aby okamžitě ukončily násilí, složily zbraně, propustily všechny děti, které bojují v jejich řadách, a podpořily dialog s cílem nalézt mírové a trvalé řešení konfliktu;

3.  dále připomíná, že neutralizace všech ozbrojených skupin v regionu významně přispěje k míru a stabilitě, a vyzývá vládu DRK, aby tato neutralizace a bezpečnost v provincii Severní Kivu byla pro ní prioritou;

4.  připomíná vládě DRK její odpovědnost za zaručení bezpečnosti na celém území země a za zajištění ochrany jejích občanů; naléhavě proto vyzývá příslušné orgány, aby přijaly veškerá nezbytná opatření k ukončení přetrvávajícího konfliktu na východě DRK a k obnovení státní moci;

5.  uznává úsilí, které orgány DRK vynakládají v boji proti beztrestnosti, i když pokrok je stále příliš pomalý; zdůrazňuje, že osoby odpovědné za porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, včetně únosů a náboru děti do ozbrojených konfliktů a sexuálního násilí na ženách a dětech, musí být postaveny před soud a pohnány k odpovědnosti; vítá v této souvislosti skutečnost, že Národní shromáždění přijalo v prosinci 2015 zákon o provádění Římského statutu Mezinárodního trestního soudu;

6.  opakuje, že je hluboce znepokojen alarmující humanitární situací v zemi, která je způsobena zejména násilnými ozbrojenými konflikty ve východní části země; vyzývá EU a její členské státy, aby nadále poskytovaly pomoc obyvatelstvu DRK s cílem zachránit lidské životy a zlepšit životní podmínky nejzranitelnějších skupin obyvatelstva;

7.  odsuzuje veškeré útoky proti humanitárním subjektům a překážky, které brání v přístupu k humanitární pomoci; naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby respektovaly nezávislost, neutralitu a nestrannost humanitárních subjektů;

8.  zdůrazňuje, že úspěšné a včasné konání voleb bude zásadní pro dlouhodobou stabilitu a rozvoj země; naléhavě vyzývá orgány DRK, aby se výslovně zavázaly dodržovat ústavu země a aby zaručily prostředí příznivé pro transparentní, důvěryhodné a inkluzivní volby; zdůrazňuje, že je povinností vlády zabránit prohlubování současné politické krize a dodržovat politická práva občanů a zajistit jejich bezpečnost;

9.  připomíná závazek přijatý DRK v rámci Dohody z Cotonou, že bude respektovat demokracii, právní stát a zásady lidských práv; naléhavě žádá EU, aby posílila dialog s DRK a zaměřila svou rozvojovou spolupráci na budování lepší správy věcí veřejných a zlepšení slabých vojenských, policejních a soudních struktur v zemi;

10.  vyzývá mezinárodní společenství, zejména Africkou unii, EU a země sousedící s DRK, aby zajistily trvalý politický dialog mezi zeměmi regionu Velkých jezer s cílem zabránit jakékoli další destabilizaci; vyjadřuje politování nad tím, že v provádění Rámce pro mír, bezpečnost a spolupráci bylo dosaženo pouze omezeného pokroku, a vyzývá všechny strany, aby aktivně přispívaly k dosažení stability;

11.  vyzývá EU, aby vyslala pozorovatele, který posoudí humanitární situaci a upozorní mezinárodní společenství na masakry;

12.  vítá prodloužení mandátu mise MONUSCO a posílení pravomocí mise v oblasti ochrany civilního obyvatelstva, k níž jako průřezové otázky patří také násilí na základě pohlaví a násilí na dětech; dále vítá skutečnost, že Maman Sambo Sidikou byl jmenován zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN v DRK a vedoucím mise MONUSCO, a opětovně potvrzuje svou plnou podporu provádění silného mandátu mise MONUSCO na podporu lidských práv a právního státu;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, Africké unii, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a vládě a parlamentu Demokratické republiky Kongo.