Forslag til beslutning - B8-0802/2016Forslag til beslutning
B8-0802/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om massakrerne i det østlige Congo

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0801/2016

Procedure : 2016/2770(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0802/2016
Indgivne tekster :
B8-0802/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0802/2016

Europa-Parlamentets beslutning om massakrerne i det østlige Congo

(2016/2770(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig beslutningerne af 9. juli 2015[1], 17. december 2015[2] og 10. marts 2016[3],

–  der henviser til erklæringerne fra EU’s delegation til Den Demokratiske Republik Congo om menneskerettighedssituationen i landet,

–  der henviser til EU's årsberetning om menneskerettighederne og demokrati i verden i 2014, som blev vedtaget af Rådet den 22. juni 2015,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Den Demokratiske Republik Congo, navnlig resolution 2198 (2015) om fornyelse af Den Demokratiske Republik Congos sanktionsordning og mandatet for Ekspertgruppen og 2277 (2016), der fornyede mandatet for FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUSCO) for et år,

–  der henviser til årsberetningen af 27. juli 2015 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringen af 9. november 2015 fra formanden for FN's Sikkerhedsråd om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 9. marts 2016 om FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo og gennemførelsen af rammen for fred, sikkerhed og samarbejde for Den Demokratiske Republik Congo og regionen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 23. maj 2016 om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til redegørelserne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og fra hendes talsmand om situationen i Den Demokratiske Republik Congo, navnlig redegørelserne af 25. januar 2015 og 12. oktober 2015,

–  der henviser til de lokale EU-erklæringer af 21. oktober 2015 om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til rammeaftalen om fred, sikkerhed og samarbejde for Den Demokratiske Republik Congo og regionen, der blev undertegnet i Addis Abeba i februar 2013,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

–  der henviser til EU's retningslinjer om børn i væbnede konflikter,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981, der er ratificeret af Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til Cotonou-aftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den vedholdende humanitære og militære krise i Den Demokratiske Republik Congo allerede har ført til, at skønsvis 5 millioner mennesker er døde;

B.  der henviser til, at sikkerheds- og menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo fortsat forværres i den østlige del af landet, hvor dusinvis af væbnede grupper stadig er aktive, idet der konstant berettes om krænkelser af menneskerettighederne og den internationale folkeret, herunder målrettede angreb på civile, udbredt seksuel vold og væbnede gruppers systematiske rekruttering og anvendelse af børn;

C.  der henviser til, at udenlandske og indenlandske væbnede grupper, herunder den congolesiske hær (FARDC), fortsat begår sporadiske massakrer på civile i Nordkivuprovinsen, ofte af etniske årsager og med fuld straffrihed;

D.  der henviser til, at over 50 mennesker, herunder børn, i starten af maj 2016 blev brutalt myrdet i Beni, hvilket hævede det anslåede dødstal i regionen til over 600 siden oktober 2014; der henviser til, at mange landsbyer i de østlige territorier nu er besat af de væbnede grupper;

E.  der henviser til, at der er voksende utilfredshed med præsident Kabilas passivitet og tavshed over for disse grusomheder, som angiveligt begås af både væbnede oprørsgrupper og statslige militære styrker;

F.  der henviser til, at det er afgørende at finde en politisk løsning på krisen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo for at konsolidere freden og sikkerheden i landet samt i De Store Søers Område som helhed;

G.  der henviser til, at humanitære aktører vurderer, at 7,5 millioner mennesker aktuelt har behov for bistand; der henviser til, at den igangværende konflikt og militære operationer har forårsaget intern fordrivelse af 1,5 millioner mennesker og tvunget 500 000 til at flygte fra landet;

H.  der henviser til, at FN's humanitære Koordinationskontor (OCHA) har berettet om en stigning i bortførelser og angreb på nødhjælpsarbejdere og konvojer, hvilket har tvunget humanitære organisationer til at udsætte leveringen af nødhjælp og afbryde deres aktiviteter;

I.  der henviser til, at skoler stadig bruges til militære formål som besatte steder eller rekrutteringssteder;

J.  der henviser til, at FN hvad angår seksuel vold har fremhævet en betydelig indsats fra de congolesiske myndigheders side, herunder 20 retssager i de seneste måneder, hvor 19 officerer blev erklæret skyldige i voldtægt; der henviser til, at hyppigheden af seksuel vold i Den Demokratiske Republik Congo stadig hører til blandt den højeste i verden;

K.  der henviser til, at den congolesiske hær og FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUSCO) er til stede i regionen med det formål at opretholde stabilitet, bekæmpe de væbnede oprørsstyrker og beskytte civilbefolkningen;

L.  der henviser til, at det nationale vejledende program for Den Demokratiske Republik Congo for 2014-2020, der er finansieret med 620 mio. EUR fra den 11. Europæiske Udviklingsfond, prioriterer en styrkelse af regeringsførelsen og retsstaten, herunder reformer inden for retsvæsenet, politiet og hæren;

M.  der henviser til, at de næste præsident- og parlamentsvalg er fastsat til november 2016 og vil markere afslutningen på den anden af præsident Kabilas to forfatningsmæssige mandatperioder; der henviser til, at han af sine modstandere er blevet beskyldt for at forsøge at forsinke valget og forblive ved magten ud over denne dato; der henviser til, at dette har medført stigende politiske spændinger, øget uro og vold i hele landet;

N.  der henviser til, at adgang til og udnyttelse af naturressourcer fortsat spiller en vigtig rolle i optrapningen af konflikter i Den Demokratiske Republik Congo og regionen;

1.  er dybt bekymret over den aktuelle sikkerheds- og menneskerettighedssituation i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo, hvor forskellige væbnede grupper fortsat angriber civilbefolkningen; gentager, at der ikke kan være straffrihed for gerningsmænd bag menneskerettighedskrænkelser, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, og kræver, at de congolesiske myndigheder og internationale partnere indleder en grundig, uafhængig og gennemsigtig undersøgelse af massakrerne i Nordkivu;

2.  gentager sin opfordring til alle parter af konflikten til omgående at bringe volden til ophør, aflevere deres våben og løslade alle børn fra deres geledder og fremme dialog med henblik på en fredelig og bæredygtig løsning af konflikten;

3.  minder yderligere om, at neutraliseringen af alle væbnede grupper i denne region vil bidrage stærkt til fred og stabilitet, og opfordrer Den Demokratiske Republik Congos regering til at gøre dette og sikkerheden i Nordkivu til en prioritet;

4.  minder den congolesiske regering om dens ansvar for at garantere sikkerheden på hele dens territorium og sikre beskyttelsen af sine borgere; opfordrer derfor indtrængende myndighederne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at bringe den vedvarende konflikt i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo til ophør og til at genoprette statens autoritet;

5.  anerkender den indsats, som de congolesiske myndigheder gør for bekæmpelsen af straffrihed, selv om der fortsat sker for langsomme fremskridt; insisterer på, at de ansvarlige for krænkelser og misbrug af menneskerettigheder og den internationale folkeret, herunder bortførelse og rekruttering af børn i væbnede konflikter og seksuel vold mod kvinder og børn, skal retsforfølges og holdes ansvarlige; glæder sig i denne forbindelse over, at nationalforsamlingen i december 2015 vedtog den lov, der gennemfører Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC);

6.  gentager sin dybe bekymring over den alarmerende humanitære situation i landet, der navnlig skyldes de voldelige væbnede konflikter i landets østlige del; opfordrer EU og dets medlemsstater til at opretholde deres bistand til befolkningen i Den Demokratiske Republik Congo med henblik på at redde liv og forbedre levevilkårene for de mest sårbare befolkningsgrupper;

7.  fordømmer alle angreb på humanitære aktører og hindringer af adgangen til humanitær bistand; opfordrer indtrængende alle parter i konflikten til at respektere humanitære aktørers uafhængighed, neutralitet og upartiskhed;

8.  understreger, at vellykket og rettidig afholdelse af valget er afgørende for langsigtet stabilitet og udvikling i landet; opfordrer indtrængende den Demokratiske Republik Congo til udtrykkeligt at forpligte sig til at overholde den congolesiske forfatning og til at sikre et miljø, der fremmer et gennemsigtigt, troværdigt og inkluderende valg; insisterer på regeringens ansvar for at undgå enhver forværring af den aktuelle politiske krise og til at respektere sine borgeres politiske rettigheder og sikkerhed;

9.  minder om den forpligtelse, som en Demokratiske Republik Congo indgik under Cotonouaftalen, til at respektere demokratiet, retsstatsprincippet og menneskerettighedsprincipperne; opfordrer indtrængende EU til at styrke sin dialog med en Demokratiske Republik Congo og koncentrere sit udviklingssamarbejde om at opbygge bedre regeringsførelse og styrke det svage militær, politi og retssystem i landet;

10.  opfordrer det internationale samfund, navnlig Den Afrikanske Union, EU og Den Demokratiske Republik Congos nabolande til at sikre en permanent politisk dialog mellem landene i De Store Søers Område for at forhindre yderligere destabilisering; beklager, at der kun er sket begrænset fremskridt med hensyn til gennemførelsen af rammeaftalen om fred, sikkerhed og samarbejde, og opfordrer alle parter til at bidrage aktivt til stabiliseringsindsatsen;

11.  opfordrer EU til at sende en observatør for at evaluere den humanitære situation og advare det internationale samfund om massakrerne;

12.  glæder sig over fornyelsen af MONUSCO's mandat og styrkelsen af dens kompetence inden for beskyttelse af civilbefolkningen, herunder kønsbaseret vold og vold mod børn som tværgående spørgsmål; glæder sig endvidere over udnævnelsen af Maman Sambo Sidikou som FN's generalsekretærs særlige repræsentant for Den Demokratiske Republik Congo og chef for MONUSCO og bekræfter sin fulde støtte til gennemførelsen af MONUSCO's stærke mandat til støtte for menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Afrikanske Union, De Forenede Nationers generalsekretær samt til regeringen og Parlamentet i Den Demokratiske Republik Congo.