Πρόταση ψηφίσματος - B8-0802/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0802/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Krzysztof Hetman εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0801/2016

Διαδικασία : 2016/2770(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0802/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0802/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0802/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό

(2016/2770(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), και κυρίως τα ψηφίσματα της 9ης Ιουλίου 2015[1], της 17ης Δεκεμβρίου 2015[2], και της 10ης Μαρτίου 2016[3],

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2014, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη ΛΔΚ, και ιδίως το ψήφισμα 2198 (2015) για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της ΛΔΚ και της εντολής της ομάδας εμπειρογνωμόνων, και το ψήφισμα 2277 (2016), με το οποίο ανανεώθηκε για ένα έτος η εντολή της αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ (MONUSCO),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 27ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ και την εφαρμογή του Πλαισίου για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και τη Συνεργασία για τη ΛΔΚ και την ευρύτερη περιοχή,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ), και της εκπροσώπου της, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ιδίως τις δηλώσεις της 25ης Ιανουαρίου 2015 και της 12ης Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις τοπικές δηλώσεις της ΕΕ, της 21ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη το Πλαίσιο για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και τη Συνεργασία για τη ΛΔΚ και την ευρύτερη περιοχή, που υπογράφηκε στην Αντίς Αμπέμπα τον Φεβρουάριο του 2013,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου του 1981, τον οποίο έχει κυρώσει η ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη ανθρωπιστική και στρατιωτική κρίση στη ΛΔΚ έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο περίπου 5 εκατομμυρίων ανθρώπων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στους τομείς της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ εξακολουθεί να επιδεινώνεται στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου δεκάδες ένοπλες ομάδες παραμένουν ενεργές, με συνεχείς αναφορές για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων επιθέσεων κατά αμάχων, ευρέως διαδεδομένης σεξουαλικής βίας και συστηματικής στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών από ένοπλες ομάδες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην επαρχία του βόρειου Kivu, ξένες και εγχώριες ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του στρατού του Κονγκό (FARDC), εξακολουθούν να διαπράττουν σποραδικές σφαγές αμάχων, συχνά για εθνοτικούς λόγους και σε συνθήκες πλήρους ατιμωρησίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις αρχές του Μαΐου 2016, περισσότερα από 50 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, δολοφονήθηκαν βάναυσα στο Beni, αυξάνοντας τον εκτιμώμενο αριθμό των νεκρών στην περιοχή σε περισσότερους από 600 από τον Οκτώβριο του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά χωριά στις ανατολικές περιοχές βρίσκονται πλέον υπό την κατοχή των ενόπλων ομάδων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκφράζεται ολοένα και περισσότερη δυσαρέσκεια για την απραξία και τη σιωπή του Προέδρου Καμπιλά απέναντι σε αυτές τις φρικαλεότητες, που φέρονται να διαπράττονται τόσο από ένοπλες ομάδες ανταρτών όσο και από κρατικές στρατιωτικές δυνάμεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να βρεθεί πολιτική λύση στην κρίση στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ, έτσι ώστε να εδραιωθεί η ειρήνη και η ασφάλεια στη χώρα, καθώς και στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών συνολικά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικοί φορείς εκτιμούν ότι επί του παρόντος 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον εσωτερικό εκτοπισμό 1,5 εκατομμυρίων ατόμων και ότι 500 000 εκατομμύρια άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον συντονισμό των ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA) ανέφερε αύξηση στις απαγωγές και τις επιθέσεις σε εργαζομένους στον τομέα της παροχής βοήθειας και σε εφοδιοπομπές, οι οποίες έχουν αναγκάσει τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να καθυστερήσουν την παράδοση βοήθειας και να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σχολεία που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς ή ως χώροι στρατολόγησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη σεξουαλική βία, τα Ηνωμένα Έθνη επισήμαναν σημαντικές ενέργειες εκ μέρους των αρχών της ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων 20 δικών τους τελευταίους μήνες κατά τις οποίες 19 αξιωματικοί του στρατού κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά, τα ποσοστά σεξουαλικής βίας στη ΛΔΚ εξακολουθούν να συγκαταλέγονται μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός του Κονγκό και η Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUSCO) βρίσκονται στην περιοχή με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας, την καταπολέμηση των επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων και την προστασία του άμαχου πληθυσμού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για τη ΛΔΚ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 620 εκατομμύρια EUR από το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων δε σε μεταρρυθμίσεις του δικαστικού σώματος, της αστυνομίας και του στρατού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου 2016 και θα σηματοδοτήσουν το τέλος της δεύτερης θητείας του Προέδρου Καμπιλά από τις δύο θητείες που προβλέπονται από το Σύνταγμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Καμπιλά έχει κατηγορηθεί από τους αντιπάλους του ότι προσπαθεί να αναβάλει τις εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία και μετά την ημερομηνία αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αυξανόμενη πολιτική ένταση, και περαιτέρω αναταραχή και βία σε ολόκληρη τη χώρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στους φυσικούς πόρους και η εκμετάλλευση των πόρων αυτών εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τροφοδότηση συγκρούσεων στη ΛΔΚ και την ευρύτερη περιοχή·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την τρέχουσα κατάσταση της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ, η οποία παραμένει εξαιρετικά ασταθής, με συνεχείς επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού από τις διάφορες ένοπλες ομάδες· επαναλαμβάνει ότι δεν είναι δυνατόν να μείνουν ατιμώρητοι οι υπεύθυνοι των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, και ζητεί να πραγματοποιηθεί διεξοδική, ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα από τις αρχές της ΛΔΚ και τους διεθνείς εταίρους για τις σφαγές στο βόρειο Kivu·

2.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να τερματίσουν αμέσως τη βία, να καταθέσουν τα όπλα, να αποδεσμεύσουν όλα τα παιδιά από τις γραμμές τους και να προωθήσουν τον διάλογο για μια ειρηνική και βιώσιμη επίλυση της σύγκρουσης·

3.  υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η εξουδετέρωση όλων των ένοπλων ομάδων στην περιοχή αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα, και καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να θέσει ως προτεραιότητα την εξουδετέρωση των ενόπλων ομάδων και την ασφάλεια στα εδάφη του βόρειου Kivu·

4.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της ΛΔΚ ότι είναι υπεύθυνη για την εγγύηση της ασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα και της προστασίας των πολιτών της· καλεί, επομένως, τις αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να θέσουν τέρμα στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην ανατολική ΛΔΚ και για να αποκαταστήσουν την κρατική εξουσία·

5.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι αρχές της ΛΔΚ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, αν και η πρόοδος εξακολουθεί να είναι πολύ αργή· επιμένει ότι οι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής και της στρατολόγησης παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και της σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και παιδιών, πρέπει να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να λογοδοτήσουν· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την έγκριση, τον Δεκέμβριο του 2015, του νόμου για την εφαρμογή του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) από την Εθνική Συνέλευση·

6.  δηλώνει εκ νέου τη βαθιά ανησυχία του για την ιδιαίτερα ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα, ιδίως λόγω των βίαιων ενόπλων συγκρούσεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τη βοήθειά τους προς τον λαό της ΛΔΚ προκειμένου να σωθούν ζωές και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πιο ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού·

7.  καταδικάζει όλες τις επιθέσεις κατά των ανθρωπιστικών φορέων και τα εμπόδια στην πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια· καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να σεβαστούν την ανεξαρτησία, την ουδετερότητα και την αμεροληψία των ανθρωπιστικών φορέων·

8.  τονίζει ότι η επιτυχής και έγκαιρη διεξαγωγή των εκλογών θα έχει καίρια σημασία για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας· καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να δεσμευθούν ρητά να σέβονται το Σύνταγμα της ΛΔΚ και να εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για διαφανείς, αδιάβλητες και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές· τονίζει την ευθύνη της κυβέρνησης να αποφύγει τυχόν επιδείνωση της τρέχουσας πολιτικής κρίσης, καθώς και να σέβεται τα πολιτικά δικαιώματα και την ασφάλεια των πολιτών της·

9.  υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΛΔΚ, βάσει της συμφωνίας του Κοτονού, περί σεβασμού της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να εντατικοποιήσει τον διάλογο με τη ΛΔΚ και να επικεντρώσει την αναπτυξιακή της συνεργασία στην ανάπτυξη καλύτερης διακυβέρνησης και τη βελτίωση του ασθενούς στρατιωτικού, αστυνομικού και δικαστικού συστήματος της χώρας·

10.  ζητεί από τη διεθνή κοινότητα, και κυρίως από την Αφρικανική Ένωση, την ΕΕ και τις χώρες που γειτνιάζουν με τη ΛΔΚ, να διασφαλίσουν έναν μόνιμο πολιτικό διάλογο μεταξύ των χωρών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών προκειμένου να προληφθεί ενδεχόμενη περαιτέρω αποσταθεροποίηση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί μικρή μόνο πρόοδος στην εφαρμογή του Πλαισίου για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και τη Συνεργασία, και καλεί όλα τα μέρη να συμβάλουν ενεργά στις προσπάθειες σταθεροποίησης·

11.  καλεί την ΕΕ να αποστείλει παρατηρητή προκειμένου να αξιολογήσει την ανθρωπιστική κατάσταση και να ενημερώσει τη διεθνή κοινότητα για τις σφαγές·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για την ανανέωση της εντολής της MONUSCO και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της στον τομέα της πολιτικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας που ασκείται με βάση το φύλο και της βίας κατά των παιδιών ως οριζόντια θέματα· εκφράζει ικανοποίηση επίσης για τον διορισμό του Maman Sambo Sidikou ως Ειδικού Εντεταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη ΛΔΚ και επικεφαλής της MONUSCO, και επιβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή του στην εφαρμογή της ισχυρής εντολής της MONUSCO για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Αφρικανική Ένωση, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ.