Päätöslauselmaesitys - B8-0802/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0802/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS joukkomurhista Kongon itäosissa

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0801/2016

Menettely : 2016/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0802/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0802/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0802/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma joukkomurhista Kongon itäosissa

(2016/2770(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti 9. heinäkuuta 2015[1], 17. joulukuuta 2015[2] ja 10. maaliskuuta 2016[3] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon EU:n Kongon demokraattisen tasavallan edustuston julkilausumat maan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon neuvoston 22. kesäkuuta 2015 hyväksymän EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti päätöslauselman 2198 (2015) Kongon demokraattiselle tasavallalle määrätyn seuraamusjärjestelmän ja asiantuntijaryhmän toimeksiannon uusimisesta sekä päätöslauselman 2277 (2016), jolla jatkettiin vuodella Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO),

–  ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2015 julkaistun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomuksen ihmisoikeustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 9. marraskuuta 2015 antaman lausunnon Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 9. maaliskuuta 2016 antamat raportit Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiosta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä Kongon demokraattisen tasavallan ja alueen rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevan kehyksen täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja hänen tiedottajansa antamat julkilausumat Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta, erityisesti 25. tammikuuta 2015 ja 12. lokakuuta 2015 annetut julkilausumat,

–  ottaa huomioon 21. lokakuuta 2015 annetut EU:n paikalliset julkilausumat Kongon demokraattisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan ja alueen rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin Addis Abebassa helmikuussa 2013,

–  ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat lapsista aseellisissa selkkauksissa,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 1981 julkaistun Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan, jonka Kongon demokraattinen tasavalta on ratifioinut,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että hellittämättömät humanitaariset ja sotilaalliset kriisit Kongon demokraattisessa tasavallassa ovat vaatineet jo arviolta 5 miljoonan ihmisen hengen;

B.  toteaa, että turvallisuus- ja ihmisoikeustilanne Kongon demokraattisessa tasavallassa heikkenee edelleen maan itäosassa, missä lukuisat aseelliset ryhmät toimivat edelleen aktiivisesti, ja ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista kerrotaan jatkuvasti, ja toteaa, että näitä loukkauksia ovat esimerkiksi siviileihin kohdistetut iskut, laajalle levinnyt seksuaalinen väkivalta ja järjestelmällinen lapsisotilaiden värväys ja lasten käyttäminen aseellisissa ryhmissä;

C.  toteaa, että Pohjois-Kivun maakunnassa kotimaiset ja ulkomaiset aseelliset ryhmät, myös Kongon armeija (FARDC), tekevät edelleen satunnaisia siviilien joukkomurhia usein etnisin perustein ja täysin rankaisematta;

D.  ottaa huomioon, että toukokuun 2016 alussa yli 50 ihmistä, joiden joukossa oli myös lapsia, murhattiin raa’asti Benin alueella ja että kuolonuhrien määrä alueella nousee yli 600:n sitten lokakuun 2014; ottaa huomioon, että monet itäisten alueiden kylistä ovat nyt aseellisten ryhmittymien miehittämiä;

E.  ottaa huomioon, että tyytymättömyys presidentti Kabilan toimettomuudesta ja siitä, että presidentti vaikenee kyseistä hirmuteoista, joihin ovat oletettavasti syyllistyneet sekä kapinallisten aseelliset ryhmät että valtion asevoimat, kasvaa;

F.  katsoo, että on välttämätöntä löytää poliittinen ratkaisu Kongon demokraattisen tasavallan itäosan kriisiin, jotta voidaan vakiinnuttaa rauha ja turvallisuus maassa sekä koko Afrikan suurten järvien alueella;

G.  ottaa huomioon, että humanitaaristen toimijoiden arvion mukaan avuntarpeessa olevia ihmisiä on tällä hetkellä 7,5 miljoonaa; toteaa, että jatkuva konflikti ja sotilaalliset operaatiot ovat saaneet 1,5 miljoonaa ihmistä siirtymään maan sisällä ja pakottaneet 500 000 ihmistä pakenemaan maasta;

H.  toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien humanitaarisen avun koordinointitoimisto OCHA on raportoinut avustustyöntekijöihin ja -kuljetuksiin kohdistuvista lisääntyneistä sieppauksista ja hyökkäyksistä, jotka ovat pakottaneet humanitaariset järjestöt viivästyttämään avun toimittamista ja keskeyttämään toimintansa;

I.  ottaa huomioon, että kouluja käytetään edelleen sotilaallisiin tarkoituksiin miehityskohteina tai värväyspisteinä;

J.  panee merkille, että YK:n mukaan Kongon viranomaiset ovat ryhtyneet merkittäviin toimiin seksuaalisen väkivallan torjumiseksi, ja toteaa, että viime kuukausien aikana on esimerkiksi käyty 20 oikeudenkäyntiä, joissa 19 armeijan upseeria on todettu syyllisiksi raiskauksiin; toteaa, että seksuaalisen väkivallan tapausten määrä on Kongon demokraattisessa tasavallassa kuitenkin edelleen yksi maailman korkeimmista;

K.  toteaa, että Kongon armeija ja MONUSCO ovat läsnä alueella pitääkseen yllä vakautta, torjuakseen kapinallisten aseellisia joukkoja ja suojellakseen siviilejä;

L.  ottaa huomioon, että vuosina 2014–2020 Kongon demokraattisen tasavallan maaohjelmassa, jota rahoitetaan 620 miljoonalla eurolla 11:nnestä Euroopan kehitysrahastosta, on asetettu painopisteiksi hallintotavan ja oikeusvaltion periaatteen vahvistaminen, mihin kuuluu oikeuslaitoksen, poliisivoimien ja armeijan uudistaminen;

M.  ottaa huomioon, että seuraavat presidentinvaalit ja parlamenttivaalit on määrä järjestää marraskuussa 2016, jolloin päättyy presidentti Kabilan toinen virkakausi perustuslain sallimista kahdesta kaudesta; panee merkille, että vastustajat ovat syyttäneet presidenttiä yrityksistä viivästyttää vaaleja ja pysyä vallassa myös tämän jälkeen; ottaa huomioon, että tämä on aiheuttanut kasvavia poliittisia jännitteitä ja pahentanut levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia eri puolilla maata;

N.  katsoo, että luonnonvarojen saatavuus ja hyödyntäminen ovat edelleen merkittäviä konflikteja ruokkivia tekijöitä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja alueella;

1.  on syvästi huolissaan nykyisestä turvallisuus- ja ihmisoikeustilanteesta Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa ja toteaa, että tilanne on edelleen erittäin epävakaa ja eri aseellisten ryhmien hyökkäykset siviiliväestöä vastaan ovat yleisiä; toistaa, että ei voida jättää rankaisematta ihmisoikeuksien loukkauksiin, sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneitä, ja vaatii, että Kongon demokraattisen tasavallan viranomaiset ja kansainväliset kumppanit käynnistävät perusteellisen, riippumattoman ja avoimen tutkinnan Pohjois-Kivun joukkomurhista;

2.  kehottaa jälleen kaikkia konfliktin osapuolia lopettamaan välittömästi väkivaltaisuudet, laskemaan aseensa, vapauttamaan riveistään kaikki lapset ja edistämään vuoropuhelua rauhanomaisen ja kestävän ratkaisun löytämiseksi konfliktiin;

3.  muistuttaa lisäksi, että kaikkien aseellisten ryhmien neutralointi alueella edistää merkittävästi rauhaa ja vakautta, ja kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta pitämään tätä ja Pohjois-Kivun alueen turvallisuutta ensisijaisina tavoitteina;

4.  muistuttaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta sen vastuusta taata turvallisuus koko maan alueella ja varmistaa kansalaisten suojelu; vaatii siksi viranomaisia toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet lopettaakseen Kongon demokraattisen tasavallan itäosan konfliktin ja palauttaakseen valtion auktoriteetin;

5.  antaa Kongon viranomaisille tunnustusta niiden toimista rankaisemattomuuden torjunnassa, vaikka edistyminen onkin liian hidasta; korostaa, että ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin syyllistyneet, myös kaappauksiin ja lapsisotilaiden värväämiseen aseelliseen konfliktiin sekä naisiin ja lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan syyllistyneet, on saatava oikeuden eteen ja vastuuseen teoistaan; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että kansalliskokous hyväksyi joulukuussa 2015 lain Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön täytäntöönpanosta;

6.  toistaa olevansa erittäin huolissaan maan hälyttävästä humanitaarisesta tilanteesta ja toteaa, että tilanne johtuu erityisesti väkivaltaisista aseellisista konflikteista idässä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkamaan tukeaan Kongon demokraattisen tasavallan kansalle, jotta voidaan pelastaa ihmishenkiä ja parantaa heikoimmassa asemassa olevien väestönosien elinoloja;

7.  tuomitsee kaikki humanitaarisiin toimijoihin kohdistuvat hyökkäykset ja humanitaarisen avun perillepääsyn esteet; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia kunnioittamaan humanitaaristen toimijoiden riippumattomuutta, puolueettomuutta ja tasapuolisuutta;

8.  korostaa, että vaalien järjestäminen onnistuneesti ja oikea-aikaisesti on ratkaisevan tärkeää maan pitkän aikavälin vakaudelle ja kehitykselle; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia nimenomaisesti sitoutumaan kunnioittamaan Kongon perustuslakia ja takaamaan suotuisan ympäristön avointen, uskottavien ja osallistavien vaalien järjestämiselle; korostaa, että hallituksen tehtävänä on välttää nykyisen poliittisen kriisin syveneminen ja taata kansalaisten poliittiset oikeudet ja turvallisuus;

9.  muistuttaa, että Kongon demokraattinen tasavalta on Cotonoun sopimuksessa sitoutunut kunnioittamaan demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta ja ihmisoikeuksia; kehottaa EU:ta tehostamaan Kongon demokraattisen tasavallan kanssa käymäänsä vuoropuhelua ja keskittämään kehitysyhteistyönsä hallinnon parantamiseen ja maan heikkojen sotilas-, poliisi- ja oikeuslaitosten parantamiseen;

10.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti Afrikan unionia, EU:ta ja Kongon demokraattisen tasavallan naapurimaita varmistamaan pysyvän poliittisen vuoropuhelun Afrikan suurten järvien alueen valtioiden välillä epävakauden lisääntymisen estämiseksi; pitää valitettavana, että Kongon demokraattisen tasavallan ja alueen rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevien puitteiden täytäntöönpanossa on tapahtunut vain vähän edistystä, ja kehottaa kaikkia osapuolia osallistumaan aktiivisesti vakautustoimiin;

11.  kehottaa Euroopan unionia lähettämään tarkkailijan arvioimaan humanitaarista tilannetta ja varoittamaan kansainvälistä yhteisöä joukkomurhista;

12.  on tyytyväinen MONUSCOn toimeksiannon jatkamiseen ja sen toimivallan vahvistamiseen siviilien suojelun alalla, mihin kuuluu myös sukupuoleen perustuva väkivalta ja lapsiin kohdistuva väkivalta monialaisina kysymyksinä; suhtautuu myönteisesti Maman Sambo Sidikoun nimittämiseen YK:n erityisedustajaksi Kongon demokraattisessa tasavallassa ja MONUSCO:n päälliköksi ja vahvistaa antavansa täyden tukensa MONUSCOn vahvan toimeksiannon toteuttamiselle ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen tukemiseksi;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Afrikan unionille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä Kongon demokraattisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.