Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0802/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0802/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Krzysztof Hetman PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0801/2016

Procedūra : 2016/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0802/2016
Pateikti tekstai :
B8-0802/2016
Priimti tekstai :

B8-0802/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje

(2016/2770(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), ypač į 2015 m. liepos 9 d.,[1] 2015 m. gruodžio 17 d.[2] ir 2016 m. kovo 10 d.[3] rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos Kongo Demokratinei Respublikai pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties šioje šalyje,

–  atsižvelgdamas į ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m., kurią 2015 m. birželio 22 d. priėmė Taryba,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl KDR, visų pirma į Rezoliuciją Nr. 2198 (2015) dėl KDR taikomų sankcijų režimo atnaujinimo ir ekspertų grupės įgaliojimų ir Rezoliuciją Nr. 2277 (2016), kuria buvo vieniems metams atnaujinti Jungtinių Tautų Organizacijos Stabilizavimo misijos KDR (MONUSCO) įgaliojimai,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 27 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 9 d. JT Saugumo Tarybos pirmininko pareiškimą dėl padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 9 d. JT generalinio sekretoriaus ataskaitas dėl Jungtinių Tautų Organizacijos Stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje ir dėl KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimo įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 23 d. Tarybos išvadas dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir jos atstovo spaudai pareiškimus dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje, ypač paskelbtus 2015 m. sausio 25 d. ir 2015 m. spalio 12 d.,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 21 d. ES vietos lygiu paskelbtus pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario mėn. Adis Abeboje pasirašytą KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimą,

–  atsižvelgdamas į JT Vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų,

–  atsižvelgdamas į KDR ratifikuotą 1981 m. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi dėl nuolatinių humanitarinių ir karinių krizių KDR, kaip manoma, jau mirė 5 mln. žmonių;

B.  kadangi KDR saugumo ir žmogaus teisių padėtis ir toliau blogėja rytinėje šalies dalyje, kurioje toliau aktyviai veikia dešimtys ginkluotų grupuočių ir nuolat pranešama apie žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, įskaitant tikslinius antpuolius prieš civilius, plačiai paplitusią seksualinę prievartą ir ginkluotų grupuočių vykdomą sistemingą vaikų verbavimą ir naudojimą;

C.  kadangi Šiaurės Kivu provincijoje užsienio ir vidaus ginkluotos grupuotės, įskaitant KDR ginkluotąsias pajėgas (pranc. FARDC), ir toliau vykdo nesistemingas civilių gyventojų žudynės (dažnai dėl etninių priežasčių ir visiškai nebaudžiamai);

D.  kadangi 2016 m. gegužės mėn. pradžioje Benyje žiauriai nužudyti daugiau nei 50 žmonių, įskaitant vaikus, ir manoma, kad nuo 2014 m. spalio mėn. šiame regione žuvusių skaičius išaugo virš 600; kadangi daug kaimų rytinėse teritorijose šiuo metu užimti ginkluotų grupuočių;

E.  kadangi reiškiama vis daugiau nepasitenkinimo Prezidento J. Kabilos neveiklumu ir tylėjimu dėl šių žiaurumų, kuriuos, kaip teigiama, vykdo tiek ginkluotos sukilėlių grupuotės, tiek valstybės karinės pajėgos;

F.  kadangi itin svarbu rasti politinį krizės rytinėje KDR dalyje sprendimą, siekiant įtvirtinti taiką ir saugumą šalyje bei visame Didžiųjų ežerų regione;

G.  kadangi humanitarinės veiklos dalyviai mano, jog šiuo metu 7,5 mln. žmonių reikia pagalbos; kadangi dėl besitęsiančio konflikto ir karinių operacijų šalies viduje priverstinai migravo 1,5 mln. žmonių ir 500 000 žmonių buvo priversti bėgti iš šalies;

H.  kadangi Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (angl. OCHA) pranešė, kad daugėja pagalbos darbuotojų pagrobimų ir išpuolių prieš pagalbos konvojus, kas privertė humanitarines organizacijas atidėti pagalbos teikimą ir sustabdyti savo veiklą;

I.  kadangi mokyklos ir toliau naudojamos karinėms reikmėms kaip apgyvendinimo arba verbavimo patalpos;

J.  kadangi Jungtinės Tautos nurodė, jog KDR valdžios institucijos ėmėsi reikšmingų veiksmų reaguodamos į seksualinę prievartą, be kita ko, pastaraisiais mėnesiais surengė 20 teismo procesų, kuriuose 19 kariškių pripažinti kaltais dėl prievartavimų; kadangi vis dėlto seksualinės prievartos KDR rodikliai vis dar yra vieni iš didžiausių pasaulyje;

K.  kadangi KDR kariuomenė ir Jungtinių Tautų Organizacijos Stabilizavimo misija Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUSCO) veikia regione, siekdamos išlaikyti stabilumą, kovoti su sukilėlių ginkluotosiomis pajėgomis ir apsaugoti civilius;

L.  kadangi KDR skirta 2014–2020 m. nacionalinė orientacinė programa, kuriai pagal 11-ąjį Europos plėtros fondą skirta 620 mln. EUR, pirmenybę teikia valdymo ir teisės viršenybės stiprinimui, įskaitant teisminių institucijų, policijos ir kariuomenės reformas;

M.  kadangi kitus prezidento ir įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimus numatyta surengti 2016 m. lapkričio mėn. ir kadangi jais baigsis Prezidento J. Kabilos dvi konstituciškai leistinos kadencijos; kadangi prezidento priešininkai kaltina jį bandymais atidėti rinkimus ir likti valdžioje po šios datos; kadangi dėl to visoje šalyje kilo didėjanti politinė įtampa, sustiprėjo neramumai ir smurtas;

N.  kadangi prieiga prie gamtos išteklių ir jų naudojimas vis dar atlieka svarbų vaidmenį kurstant konfliktus KDR ir regione;

1.  yra labai susirūpinęs dėl esamos saugumo ir žmogaus teisių padėties rytinėje KDR dalyje, kuri išlieka labai nestabili ir kurioje įvairios ginkluotos grupuotės vykdo nuolatinius išpuolius prieš civilius gyventojus; pakartoja, kad negali išlikti nebaudžiami už žmogaus teisių pažeidimus, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui atsakingi asmenys, ir ragina KDR valdžios institucijas ir tarptautinės partneres pradėti išsamų, nepriklausomą ir skaidrų žudynių Šiaurės Kivu tyrimą;

2.  dar kartą ragina visas konflikto šalis nedelsiant nutraukti smurtą, sudėti ginklus, iš savo gretų paleisti visus vaikus ir skatinti dialogą siekiant taikiai ir tvariai išspręsti konfliktą;

3.  be to, primena, kad visų ginkluotų grupuočių neutralizavimu šiame regione bus itin prisidėta prie taikos ir stabilumo, bei ragina KDR vyriausybę skirti pirmenybę šiai veiklai ir saugumui Šiaurės Kivu teritorijose;

4.  primena KDR vyriausybei jos pareigą užtikrinti saugumą visoje KDR teritorijoje ir užtikrinti KDR piliečių apsaugą; taigi ragina valdžios institucijas imtis visų būtinų priemonių, kad būtų nutrauktas nuolatinis konfliktas rytinėje KDR dalyje ir atkurti valstybinę valdžią;

5.  pripažįsta KDR valdžios institucijų pastangas kovojant su nebaudžiamumu, nors pažanga vis dar pernelyg lėta; primygtinai reikalauja, kad būti patraukti atsakomybėn ir už savo veiksmus atsakytų visi asmenys, vykdę žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus ir piktnaudžiavimus, įskaitant vaikų grobimą ir verbavimą dalyvauti ginkluotame konflikte bei seksualinę prievartą prieš moteris ir vaikus; atsižvelgdamas į tai palankiai vertina Nacionalinės Asamblėjos 2015 m. gruodžio mėn. priimtą teisės aktą, kuriuo įgyvendinamas Tarptautinio baudžiamojo teismo (angl. ICC) Romos statutas;

6.  pakartoja esąs labai susirūpinęs dėl nerimą keliančios humanitarinės padėties šalyje, kurios priežastis visų pirma yra rytuose vykstantys smurtiniai ginkluoti konfliktai; ragina ES ir jos valstybes nares toliau teikti paramą KDR gyventojams, siekiant gelbėti žmonių gyvybes ir pagerinti labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupių gyvenimo sąlygas;

7.  smerkia visus išpuolius prieš humanitarinės veiklos dalyvius ir kliudymus teikti humanitarinę pagalbą; primygtinai ragina visas konflikto šalis gerbti humanitarinės veiklos dalyvių nepriklausomumą, neutralumą ir nešališkumą;

8.  pabrėžia, kad sėkmingai ir laiku surengti rinkimai bus labai svarbūs ilgalaikiam šalies stabilumui ir vystymuisi; primygtinai ragina KDR valdžios institucijas aiškiai įsipareigoti laikytis KDR konstitucijos bei užtikrinti palankią aplinką skaidriems, pasitikėjimą keliantiems ir įtraukiems rinkimams; pabrėžia vyriausybės atsakomybę siekiant išvengti bet kokio dabartinės politinės krizės sustiprėjimo ir nepažeisti šalies piliečių politinių teisių ir saugumo;

9.  primena KDR įsipareigojimą pagal Kotonu susitarimą gerbti demokratijos, teisės viršenybės ir žmogaus teisių principus; primygtinai ragina ES stiprinti savo dialogą su KDR ir skirti pagrindinį savo vystomojo bendradarbiavimo dėmesį valdymo tobulinimui ir silpnų ginkluotųjų pajėgų, policijos ir teismų sistemų gerinimui šalyje;

10.  ragina tarptautinę bendruomenę, ypač Afrikos Sąjungą, ES ir KDR kaimynines šalis, užtikrinti nuolatinį Didžiųjų ežerų regiono šalių tarpusavio politinį dialogą siekiant išvengti tolesnio nestabilumo didėjimo; apgailestauja dėl to, kad padaryta tik nedidelė pažanga įgyvendinant Taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimą, ir ragina visas konflikto šalis aktyviai prisidėti prie stabilizavimo pastangų;

11.  ragina ES siųsti stebėtoją įvertinti humanitarinę padėtį ir atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į žudynes;

12.  palankiai vertina tai, kad atnaujinti MONUSCO įgaliojimai ir sustiprinta jos kompetencija civilių apsaugos klausimais, įskaitant horizontaliuosius smurto dėl lyties ir smurto prieš vaikus klausimus; taip pat palankiai vertina tai, jog Maman Sambo Sidikou paskirtas JT generalinio sekretoriaus specialiuoju įgaliotiniu KDR ir MONUSCO vadovu, ir dar kartą patvirtina savo visišką paramą įgyvendinant MONUSCO tvirtus įgaliojimus remti žmogaus teises ir teisės viršenybę;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Afrikos Sąjungai, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui bei KDR vyriausybei ir parlamentui.