Rezolūcijas priekšlikums - B8-0802/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0802/2016

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par masu slepkavībām Kongo austrumu daļā

  17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

  Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Krzysztof Hetman PPE grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0801/2016

  Procedūra : 2016/2770(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0802/2016
  Iesniegtie teksti :
  B8-0802/2016
  Pieņemtie teksti :

  B8-0802/2016

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par masu slepkavībām Kongo austrumu daļā

  (2016/2770(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā savas iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR) un jo īpaši 2015. gada 9. jūlija rezolūciju[1], 2015. gada 17. decembra rezolūciju[2] un 2016. gada 10. marta rezolūciju[3],

  –  ņemot vērā paziņojumus par cilvēktiesību stāvokli valstī, kurus sniegusi ES delegācija Kongo Demokrātiskajā Republikā,

  –  ņemot vērā ES 2014. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē, ko Padome pieņēma 2015. gada 22. jūnijā,

  –  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par KDR, jo īpaši rezolūciju Nr. 2198(2015) par sankciju atjaunošanu pret KDR un par ekspertu grupas pilnvaru termiņa pagarināšanu un rezolūciju Nr. 2277(2016), ar ko uz gadu atjaunoja pilnvaras Apvienoto Nāciju Organizācijas Stabilizācijas misijai KDR (MONUSCO),

  –  ņemot vērā 2015. gada 27. jūlijā publicēto ANO Augstā cilvēktiesību komisāra gada ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli KDR,

  –  ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2015. gada 9. novembra paziņojumu par situāciju KDR,

  –  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2016. gada 9. marta ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas Stabilizācijas misiju KDR un par to, kā tiek īstenots Kongo Demokrātiskās Republikas un reģiona pamatnolīgums par mieru, drošību un sadarbību,

  –  ņemot vērā Padomes 2016. gada 23. maija secinājumus par Kongo Demokrātisko Republiku,

  –  ņemot vērā paziņojumus par situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā, kurus sniegusi Komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) un viņas runaspersona, un jo īpaši 2015. gada 25. janvāra un 2015. gada 12. oktobra paziņojumus,

  –  ņemot vērā 2015. gada 21. oktobra vietējos ES paziņojumus par cilvēktiesību stāvokli KDR,

  –  ņemot vērā Kongo Demokrātiskās Republikas un reģiona pamatnolīgumu par mieru, drošību un sadarbību, kas parakstīts 2013. gada februārī Adisabebā,

  –  ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām,

  –  ņemot vērā ES Pamatnostādnes par bērniem un bruņotiem konfliktiem,

  –  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību hartu, ko KDR ir ratificējusi,

  –  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

  A.  tā kā nemitīgu humanitāro un militāro krīžu dēļ KDR jau ir gājuši bojā aptuveni 5 miljoni cilvēku;

  B.  tā kā drošības un cilvēktiesību ziņā stāvoklis KDR turpina pasliktināties valsts austrumu daļā, kur joprojām aktīvi darbojas neskaitāmi bruņotie grupējumi un no kurienes pastāvīgi tiek ziņots par cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, cita starpā arī par mērķtiecīgiem uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, plaši izplatītu seksuālo vardarbību un par to, ka bruņotie grupējumi sistemātiski vervē un izmanto bērnus;

  C.  tā kā Ziemeļkivu (North-Kivu) provincē gan ārvalstu, gan vietējie bruņotie grupējumi, tostarp Kongo Demokrātiskās Republikas bruņotie spēki (FARDC), joprojām pilnīgi nesodīti ik pa laikam rīko civiliedzīvotāju slaktiņus, bieži vien etnisku iemeslu dēļ;

  D.  tā kā 2016. gada maija sākumā Beni tika nežēlīgi noslepkavoti vairāk nekā 50 cilvēki, viņu vidū bērni, un līdz ar to bojāgājušo skaits reģionā kopš 2014. gada oktobra varētu būt pārsniedzis 600; tā kā daudzus ciematus valsts austrumu daļas teritorijās tagad ir okupējuši bruņotie grupējumi;

  E.  tā kā tiek pausts aizvien lielāks sašutums par prezidenta J. Kabila bezdarbību un klusuciešanu, nereaģējot uz šiem šausminošajiem noziegumiem, kuros varētu būt vainojami gan nemiernieku bruņotie grupējumi, gan valsts bruņotie spēki;

  F.  tā kā krīzei KDR austrumos ir ārkārtīgi svarīgi rast politisku risinājumu, lai stiprinātu mieru un drošību valstī, kā arī Lielo ezeru reģionā kopumā;

  G.  tā kā humānās palīdzības sniedzēji lēš, ka palīdzība pašlaik ir nepieciešama 7,5 miljoniem cilvēku; tā kā nemitīgā konflikta dēļ un militāro operāciju rezultātā valsts iekšienē ir pārvietoti 1,5 miljoni cilvēku un vairāk nekā 500 000 cilvēku ir bijuši spiesti pamest savu valsti;

  H.  tā kā ANO Humānās palīdzības koordinācijas birojs (OCHA) ir ziņojis, ka aizvien biežāka kļuvusi cilvēku nolaupīšana un uzbrukumi palīdzības sniedzējiem un konvojiem, tādēļ humānās palīdzības organizācijas ir spiestas atlikt palīdzības sniegšanu uz vēlāku laiku un savu darbību apturēt;

  I.  tā kā skolas joprojām tiek izmantotas militāriem mērķiem kā apmešanās vai vervēšanas vietas;

  J.  tā kā ANO ir norādījusi, ka attiecībā uz seksuālo vardarbību nozīmīga bijusi Kongo Demokrātiskās Republikas iestāžu rīcība — pēdējos mēnešos cita starpā ir notikušas 20 tiesas prāvas, kurās 19 armijas virsnieki atzīti par vainīgiem izvarošanā; tā kā seksuālās vardarbības apmērs KDR tomēr joprojām ir viens no lielākajiem pasaulē;

  K.  tā kā Kongo Demokrātiskās Republikas bruņotie spēki un Apvienoto Nāciju Organizācijas Stabilizācijas misija KDR (MONUSCO) reģionā atrodas, lai saglabātu stabilitāti, cīnītos pret nemiernieku bruņotajiem spēkiem un aizsargātu civiliedzīvotājus;

  L.  tā kā saskaņā ar KDR valsts indikatīvo programmu 2014.–2020. gadam, kurai piešķirts EUR 620 miljonu liels finansējums no 11. Eiropas Attīstības fonda, galvenais uzdevums ir stiprināt pārvaldību un tiesiskumu, cita starpā veicot arī tiesu varas, policijas un armijas reformas;

  M.  tā kā nākamās prezidenta un parlamenta vēlēšanas ir paredzēts rīkot 2016. gada novembrī, kad noslēgsies otrais no diviem prezidenta J. Kabila konstitucionālajiem pilnvaru termiņiem; tā kā oponenti viņu vaino centienos novilcināt vēlēšanu rīkošanu un palikt pie varas vēl ilgāk; tā kā tāpēc politiskā situācija valstī kļūst aizvien saspīlētāka un pieaug nemieri un vardarbība;

  N.  tā kā dabas resursu pieejamība un ieguve joprojām ir svarīgs faktors, kas veicina konfliktu saasināšanos KDR un reģionā,

  1.  ir ļoti nobažījies par to, ka pašlaik drošības un cilvēktiesību ziņā stāvoklis KDR austrumu daļā vēl arvien ir ļoti nestabils un ka dažādi bruņotie grupējumi nemitīgi turpina uzbrukt civiliedzīvotājiem; atkārtoti norāda, ka personas, kas vainojamas cilvēktiesību pārkāpumos, kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, nedrīkst palikt nesodītas, un pieprasa, lai KDR iestādes un starptautiskie partneri sāktu pamatīgi, neatkarīgi un pārredzami izmeklēt Ziemeļkivu pastrādātās masu slepkavības;

  2.  atkārtoti pieprasa, lai visas konfliktā iesaistītās puses nekavējoties izbeigtu vardarbību, noliktu ieročus, atbrīvotu visus savervētos bērnus un veicinātu dialogu, kura mērķis ir panākt miermīlīgu un ilgtspējīgu konflikta risinājumu;

  3.  turklāt atgādina, ka visu bruņoto grupējumu neitralizēšana šajā reģionā lielā mērā veicinās mieru un stabilitāti, un aicina KDR valdību to, tāpat kā drošību Ziemeļkivu teritorijās, noteikt par prioritāti;

  4.  atgādina Kongo Demokrātiskās Republikas valdībai, ka tai ir pienākums garantēt drošību valsts teritorijā un nodrošināt savu pilsoņu aizsardzību; tādēļ mudina KDR iestādes darīt visu, kas vajadzīgs, lai izbeigtu nemitīgo konfliktu valsts austrumu daļā un atjaunotu valsts varu;

  5.  atzīst, ka Kongo Demokrātiskās Republikas iestādes cenšas cīnīties pret nesodāmību, taču progress joprojām ir pārāk lēns; uzstāj, ka ir jātiesā un jāsauc pie atbildības personas, kuras vainojamas cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumos un ļaunprātīgā izmantošanā, tostarp tādos nodarījumos kā bērnu nolaupīšana un vervēšana bruņotam konfliktam un seksuāla vardarbība pret sievietēm un bērniem; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka 2015. gada decembrī Nacionālā asambleja ir pieņēmusi likumu, ar ko īsteno Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus;

  6.  atkārtoti pauž dziļas bažas par satraucošo humanitāro situāciju KDR, ko jo īpaši izraisījuši vardarbīgi bruņotie konflikti valsts austrumu daļā; prasa, lai ES un tās dalībvalstis turpinātu palīdzēt DKR tautai, dodot iespēju glābt dzīvības un uzlabot visneaizsargātāko iedzīvotāju grupu dzīves apstākļus;

  7.  nosoda visus uzbrukumus humānās palīdzības sniedzējiem un jebkādu rīcību, kas apgrūtina iespējas sniegt humāno palīdzību; mudina visas konfliktā iesaistītās puses ar cieņu izturēties pret humānās palīdzības sniedzējiem, kas darbojas neatkarīgi, neitrāli un objektīvi;

  8.  uzsver, ka ilgtermiņa stabilitātei un valsts attīstībai izšķiroša būs sekmīga un savlaicīga vēlēšanu rīkošana; mudina KDR iestādes skaidri paust apņemšanos ievērot Kongo Demokrātiskās Republikas Konstitūciju un garantēt apstākļus, kas veicina pārredzamu, ticamu un iekļaujošu vēlēšanu norisi; uzstāj, ka valdības pienākums ir nepieļaut pašreizējās politiskās krīzes padziļināšanos un ka tai ir jārespektē savu pilsoņu politiskās tiesības un drošība;

  9.  atgādina, ka saskaņā ar Kotonū nolīgumu KDR ir apņēmusies ievērot demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību principus; mudina ES aktīvāk īstenot dialogu ar KDR un sadarbību attīstības jomā vērst uz to, lai veidotu labāku pārvaldību un uzlabotu vājo militāro, policijas un tiesu sistēmu valstī;

  10.  aicina starptautisko sabiedrību, galvenokārt Āfrikas Savienību, Eiropas Savienību un KDR kaimiņvalstis, nodrošināt pastāvīgu politisko dialogu starp Lielo ezeru reģiona valstīm, lai nepieļautu turpmāku destabilizāciju reģionā; pauž nožēlu, ka tikai nedaudz ir izdevies īstenot Miera, drošības un sadarbības pamatnolīgumu, un aicina visas puses aktīvi iesaistīties centienos panākt stabilitāti;

  11.  aicina ES nosūtīt novērotāju, kas izvērtētu humanitāro situāciju un brīdinātu starptautisko sabiedrību par masveida slepkavībām;

  12.  atzinīgi vērtē to, ka ir atjaunotas MONUSCO pilnvaras un ka tai ir spēcīgāka kompetence civiliedzīvotāju aizsardzības jomā, cita starpā arī tādos transversālos jautājumos kā ar dzimumu saistīta vardarbība un vardarbība pret bērniem; turklāt atzinīgi vērtē Maman Sambo Sidikou iecelšanu ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja KDR un MONUSCO vadītāja amatā un atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu tam, ka tiek īstenotas MONUSCO spēcīgās pilnvaras cilvēktiesību un tiesiskuma atbalstam;

  13.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Āfrikas Savienībai, ANO ģenerālsekretāram un KDR valdībai un parlamentam.