Návrh uznesenia - B8-0802/2016Návrh uznesenia
B8-0802/2016

NÁVRH UZNESENIA o masakroch vo východnom Kongu

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0801/2016

Postup : 2016/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0802/2016
Predkladané texty :
B8-0802/2016
Prijaté texty :

B8-0802/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o masakroch vo východnom Kongu

(2016/2770(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR), hlavne na uznesenie z 9. júla 2015[1], 17. decembra 2015[2] a z 10. marca 2016[3],

–  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ v Konžskej demokratickej republike o situácii v oblasti ľudských práv v krajine,

–  so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014, ktorú Rada prijala 22. júna 2015,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä rezolúciu 2198 (2015) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov a rezolúciu 2277 (2016), ktorou sa na jeden rok obnovil mandát stabilizačnej misie Organizácie Spojených národov v KDR (MONUSCO),

–  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 27. júla 2015 o situácii v oblasti ľudských práv v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 9. novembra 2015 o situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN z 9. marca 2016 o stabilizačnej misii Organizácie Spojených národov v KDR a o vykonávaní rámcovej dohody o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región,

–  so zreteľom na závery Rady z 23. mája 2016 o Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a na vyhlásenie jej hovorcu o situácii v Konžskej demokratickej republike, najmä tie z 25. januára 2015 a 12. októbra 2015,

–  o zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 21. októbra 2015 o situácii v oblasti ľudských práv v KDR,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región, ktorá bola podpísaná v Addis Abebe vo februári 2013,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o deťoch a ozbrojených konfliktoch,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981, ktorú KDR ratifikovala,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pretrvávajúce humanitárne a vojenské krízy v KDR už spôsobili smrť približne päť miliónov ľudí;

B.  keďže bezpečnostná situácia a situácia v oblasti ľudských práv v KDR sa vo východnej časti krajiny naďalej zhoršuje, desiatky ozbrojených skupín sú naďalej aktívne a neustále prichádzajú správy o porušovaní ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva vrátane cielených útokov voči civilistom, rozšíreného sexuálneho násilia, systematických náborov a využívania detí zo strany ozbrojených skupín;

C.  keďže v provincii Severné Kivu zahraničné a domáce ozbrojené skupiny vrátane konžskej armády (FARDC) pokračujú v sporadických masakroch civilistov, často na základe etnického pôvodu a úplne beztrestne;

D.  keďže začiatkom mája 2016 bolo v Beni viac než 50 ľudí vrátane detí brutálne zavraždených, čím sa odhadovaný počet obetí v regióne zvýšil od októbra 2014 na viac než 600; keďže mnohé dediny vo východných oblastiach sú teraz okupované ozbrojenými skupinami;

E.  keďže rastie nespokojnosť, pokiaľ ide o nečinnosť a mlčanie prezidenta Kabilu sprevádzajúce tieto brutálne činy, ktoré sú údajne páchané tak ozbrojenými skupinami rebelov, ako aj štátnymi vojenskými silami;

F.  keďže je nevyhnutné nájsť politické riešenie krízy vo východnej časti KDR s cieľom upevniť mier a bezpečnosť v krajine, ako aj v celom regióne Veľkých jazier;

G.  keďže humanitárne subjekty odhadujú, že 7,5 milióna ľudí v súčasnosti potrebuje pomoc; keďže v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu a vojenských operácií bolo 1,5 milióna ľudí vnútorne vysídlených a 500 000 muselo z krajiny utiecť;

H.  keďže Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) oznámil zvýšený výskyt únosov a útokov na humanitárnych pracovníkov a humanitárne konvoje, čo prinútilo humanitárne organizácie odložiť poskytovanie pomoci a pozastaviť svoju činnosť;

I.  keďže školy sa naďalej používajú na vojenské účely, sú obsadzované alebo sa využívajú ako miesta náboru;

J.  keďže v súvislosti so sexuálnym násilím OSN zdôraznila významné opatrenia zo strany konžských orgánov v posledných mesiacoch vrátane 20 súdnych konaní, v ktorých bolo 19 vojenských dôstojníkov odsúdených za znásilnenie; keďže však miera sexuálneho násilia v Konžskej demokratickej republike ostáva naďalej jedna z najvyšších na svete;

K.  keďže konžská armáda a stabilizačná misia Organizácie Spojených národov v KDR (MONUSCO) sú v tomto regióne prítomné preto, aby udržovali stabilitu, bojovali proti ozbrojeným skupinám rebelov a chránili civilné obyvateľstvo;

L.  keďže medzi priority národného indikatívneho programu pre KDR na obdobie 2014 – 2020, ktorý je financovaný sumou vo výške 620 miliónov EUR z 11. Európskeho rozvojového fondu, patrí posilnenie dobrej správy a právneho štátu vrátane reforiem súdnictva, polície a armády;

M.  keďže nastávajúce prezidentské a parlamentné voľby sa majú konať v novembri 2016 a ukončia druhé z dvoch ústavných funkčných období prezidenta Kabilu; keďže ho jeho odporcovia obvinili zo snahy oddialiť voľby a ostať pri moci aj po tomto dátume; keďže to viedlo k rastúcemu politickému napätiu a zhoršeným nepokojom a násiliu v krajine;

N.  keďže prístup k prírodným zdrojom a ich využívanie naďalej zohráva dôležitú úlohu pri podnecovaní konfliktov v KDR a v tomto regióne;

1.  je hlboko znepokojený súčasnou bezpečnostnou situáciou a situáciou v oblasti ľudských práv vo východnej časti KDR, ktorá ostáva naďalej veľmi nestabilná, s neustálymi útokmi voči civilnému obyvateľstvu zo strany rôznych ozbrojených skupín; zdôrazňuje, že pre páchateľov porušovania ľudských práv, vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti nemôže platiť žiadna beztrestnosť a požaduje, aby orgány KDR a medzinárodní partneri začali dôkladné, nezávislé a transparentné vyšetrovanie masakrov v Severnom Kivu;

2.  opakovane vyzýva všetky strany konfliktu, aby okamžite ukončili násilie a zložili zbrane, prepustili všetky deti zo svojich radov a podporili dialóg v záujme mierového a udržateľného riešenia konfliktu;

3.  pripomína ďalej, že neutralizácia všetkých ozbrojených skupín v tomto regióne významnou mierou prispeje k mieru a stabilite a vyzýva vládu KDR, aby si túto úlohu a mier v oblasti Severného Kivu stanovila za svoje priority;

4.  pripomína konžskej vláde jej zodpovednosť za zaručenie bezpečnosti na svojom území a za zabezpečenie ochrany svojich občanov; vyzýva preto orgány, aby prijali všetky potrebné opatrenia na ukončenie pretrvávajúceho konfliktu vo východnej časti KDR a obnovenie autority štátu;

5.  berie na vedomie úsilie, ktoré konžské orgány vynakladajú v boji proti beztrestnosti, aj keď pokrok je stále pomalý; trvá na tom, aby osoby zodpovedné za porušovanie a zneužívanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva vrátane únosov a náboru detí v ozbrojených konfliktoch a sexuálneho násilia na ženách a deťoch boli postavené pred súd a za svoje činy sa zodpovedali; v tejto súvislosti víta prijatie zákona, ktorým sa vykonáva Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS) národným zhromaždením v decembri 2015;

6.  opakuje svoje hlboké znepokojenie nad alarmujúcou humanitárnou situáciou v krajine spôsobenou najmä násilnými ozbrojenými konfliktami na východe; vyzýva EÚ a členské štáty, aby naďalej poskytovali pomoc obyvateľom KDR s cieľom chrániť životy a zlepšovať životné podmienky najzraniteľnejších častí obyvateľstva;

7.  odsudzuje všetky útoky na humanitárnych pracovníkov a prekážky, ktoré bránia prístupu humanitárnej pomoci; naliehavo vyzýva všetky strany konfliktu, aby rešpektovali nezávislosť, neutralitu a nestrannosť humanitárnych pracovníkov;

8.  zdôrazňuje, že úspešné a včasné konanie volieb bude mať zásadný význam pre dlhodobú stabilitu a rozvoj krajiny; vyzýva orgány KDR, aby sa výslovne zaviazali k dodržiavaniu ústavy a zabezpečili priaznivé prostredie pre transparentné, vierohodné a inkluzívne voľby; trvá na tom, že vláda má povinnosť zabrániť každému prehlbovaniu súčasnej politickej krízy a dodržiavať politické práva a bezpečnosť svojich občanov;

9.  pripomína záväzok, ktorý KDR prijala v rámci dohody z Cotonou, rešpektovať demokraciu, zásady právneho štátu a zásady ľudských práv; naliehavo vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoj dialóg s KDR a sústredila svoju rozvojovú spoluprácu na budovanie lepšej správy vecí verejných a zlepšenie slabého vojenského, policajného a justičného systému v krajine;

10.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, najmä Africkú úniu, EÚ a krajiny susediace s KDR, aby zabezpečili trvalý politický dialóg medzi krajinami regiónu Veľkých jazier, aby sa zabránilo ďalšej destabilizácii; vyjadruje poľutovanie nad malým pokrokom pri vykonávaní rámcovej dohody o mieri, bezpečnosti a spolupráci a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby aktívne prispeli k úsiliu o dosiahnutie stability;

11.  vyzýva EÚ, aby do tejto oblasti vyslala pozorovateľa, ktorý zhodnotí humanitárnu situáciu a upozorní medzinárodné spoločenstvo na masakre;

12.  víta obnovenie mandátu misie MONUSCO a posilnenie jej právomocí v oblasti civilnej ochrany vrátane rodovo motivovaného násilia a násilia páchaného na deťoch, ako prierezové otázky; víta ďalej vymenovanie Mamana Sambu Sidikoua ako osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN v KDR a vedúceho misie MONUSCO a potvrdzuje svoju plnú podporu vykonávaniu silného mandátu misie MONUSCO pri podpore ľudských práv a zásad právneho štátu;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, Africkej únii, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a vláde a parlamentu KDR.