Förslag till resolution - B8-0802/2016Förslag till resolution
B8-0802/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om massakrerna i östra Kongo

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Krzysztof Hetman för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0801/2016

Förfarande : 2016/2770(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0802/2016
Ingivna texter :
B8-0802/2016
Antagna texter :

B8-0802/2016

Europaparlamentets resolution om massakrerna i östra Kongo

(2016/2770(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt av den 9 juli 2015[1], den 17 december 2015[2] och den 10 mars 2016[3],

–  med beaktande av uttalandena av EU:s delegation i Demokratiska republiken Kongo om människorättssituationen i landet,

–  med beaktande av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014, som antogs av rådet den 22 juni 2015,

–  med beaktande av resolutionerna från FN:s säkerhetsråd om Demokratiska republiken Kongo, särskilt resolution 2198 (2015) om förnyande av sanktionssystemet för Demokratiska republiken Kongo och av expertgruppens mandat, samt resolution 2277 (2016) om förlängning av mandatet för FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco) med ett år,

–  med beaktande av årsrapporten av den 27 juli 2015 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandet av den 9 november 2015 från ordföranden för FN:s säkerhetsråd om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rapporten av den 9 mars 2016 från FN:s generalsekreterare om FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo och om genomförandet av ramen för fred, säkerhet och samarbete för Demokratiska republiken Kongo och regionen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 23 maj 2016 om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och av hennes talesperson om situationen Demokratiska republiken Kongo, i synnerhet uttalandena av den 25 januari 2015 och den 12 oktober 2015,

–  med beaktande av de lokala EU-uttalandena av den 21 oktober 2015 om människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av ramen för fred, säkerhet och samarbete för Demokratiska republiken Kongo och regionen, som undertecknades i Addis Abeba i februari 2013,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981, som har ratificerats av Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den ihållande humanitära och militära krisen i Demokratiska republiken Kongo har redan orsakat cirka fem miljoner dödsfall.

B.  Säkerhets- och människorättsläget i Demokratiska republiken Kongo blir allt värre i landets östra delar. Dussintals väpnade grupper är fortfarande aktiva och det kommer kontinuerliga rapporter om kränkningar av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt, bland annat i form av riktade angrepp mot civila, omfattande sexuellt våld och väpnade gruppers systematiska rekrytering och utnyttjande av barnsoldater.

C.  I Nordkivuprovinsen fortsätter utländska och inhemska väpnade grupper, däribland den kongolesiska armén (FARDC), att begå sporadiska massakrer av civila, ofta på etniska grunder och med fullständig straffrihet.

D.  I början av maj 2016 mördades mer än 50 människor, däribland barn, brutalt i Beni, vilket förde det uppskattade antalet dödsoffer i regionen till mer än 600 personer sedan oktober 2014. Många byar i de östra regionerna är nu ockuperade av väpnade grupper.

E.  Ett ökat missnöje framförs mot president Kabilas passivitet och tystnad inför dessa grymheter, som enligt rapporterna begås av både väpnade rebellstyrkor och statliga militära styrkor.

F.  Det är av största vikt att nå en politisk lösning på krisen i den östra delen av Demokratiska republiken Kongo för att konsolidera freden och säkerheten i landet och i hela området kring de stora sjöarna.

G.  Humanitära aktörer uppskattar att 7,5 miljoner människor för närvarande är i behov av hjälp. Den pågående konflikten och de militära operationerna har drivit 1,5 miljoner människor på flykt inom landets gränser, och 500 000 har tvingats fly landet.

H.  FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) har rapporterat om ökade kidnappningar och angrepp mot biståndsarbetare och humanitära konvojer, vilket har tvingat de humanitära organisationerna att försena hjälpleveranserna och avbryta sin verksamhet.

I.  Skolor fortsätter att användas för militära syften, som ockupationsområden eller som platser för rekrytering.

J.  FN har betonat de betydande åtgärder som de kongolesiska myndigheterna har vidtagit på området för sexuellt våld, bland annat har 20 rättegångar genomförts under de senaste månaderna varvid 19 arméofficerare har dömts för våldtäkt. Antalet fall av sexuellt våld i Demokratiska republiken Kongo är dock fortfarande ett av de högsta i världen.

K.  Den kongolesiska armén och FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco) befinner sig i regionen för att upprätthålla stabilitet, bekämpa de väpnade rebellstyrkorna och skydda civila.

L.  Det nationella vägledande programmet 2014–2020 för Demokratiska republiken Kongo, som finansierats med 620 miljoner euro ur den elfte europeiska utvecklingsfonden, prioriterar en förstärkning av samhällsstyret och rättsstaten, bland annat genom reformer av rättsväsendet, polisen och armén.

M.  Nästa president- och parlamentsval har planerats till november 2016 och kommer att innebära slutet på den andra av president Kabilas två konstitutionsenliga mandatperioder. Hans motståndare har anklagat honom för att försöka försena valet och stanna kvar vid makten även efter detta datum. Detta har orsakat tilltagande politiska spänningar och förvärrat oroligheterna och våldet i landet.

N.  Tillgång till, och exploatering av, naturresurser är alltjämt en viktig faktor som ger näring åt konflikter i Demokratiska republiken Kongo och regionen.

1.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över det aktuella, fortfarande mycket instabila, säkerhets- och människorättsläget i Demokratiska republiken Kongo, med kontinuerliga attacker mot den civila befolkningen från de olika väpnade gruppernas sida. Parlamentet upprepar att ingen straffrihet får förekomma för förövare av kränkningar av de mänskliga rättigheterna, krigsbrott och brott mot mänskligheten, och kräver att myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo och de internationella parterna inleder en grundlig, oberoende och transparent utredning av massakrerna i Nordkivu.

2.  Europaparlamentet uppmanar på nytt alla parter i konflikten att omedelbart stoppa våldet, lägga ned sina vapen, frige alla barn som finns i deras led och främja en dialog för att uppnå en fredlig och hållbar lösning på konflikten.

3.  Europaparlamentet påminner vidare om att en neutralisering av alla väpnade grupper i regionen kommer att innebära ett stort steg på vägen mot fred och stabilitet, och uppmanar Demokratiska republiken Kongos regering att prioritera sådana åtgärder och säkerheten i Nordkivuprovinsen.

4.  Europaparlamentet påminner Demokratiska republiken Kongos regering om dess ansvar för att garantera säkerheten på sitt territorium och säkerställa skyddet av landets medborgare. Parlamentet uppmanar därför med kraft myndigheterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få ett slut på den ihållande konflikten i östra Demokratiska republiken Kongo och återställa statens auktoritet.

5.  Europaparlamentet uppskattar de kongolesiska myndigheternas insatser i kampen mot straffrihet, men anser att arbetet går för långsamt. Parlamentet betonar vikten av att åtala och utkräva ansvar av personer som gjort sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt, bland annat i form av bortförande och rekrytering av barn i väpnade konflikter och sexuellt våld mot kvinnor och barn. Parlamentet gläder sig i detta avseende över antagandet i nationalförsamlingen i december 2015 av den lag som genomför Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

6.  Europaparlamentet upprepar sin djupa oro över den alarmerande humanitära situationen i landet, som framför allt orsakas av de våldsamma väpnade konflikterna i landets östra provinser. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fortsätta ge stöd till folket i Demokratiska republiken Kongo för att rädda liv och förbättra levnadsförhållandena för de mest utsatta grupperna i samhället.

7.  Europaparlamentet fördömer alla attacker mot humanitära aktörer och hindren mot deras tillträde till området. Parlamentet uppmanar kraftfullt alla parter i konflikten att respektera de humanitära aktörernas oberoende, neutralitet och opartiskhet.

8.  Europaparlamentet framhåller att framgångsrikt och snabbt genomförda val är av avgörande betydelse för landets långsiktiga stabilitet och utveckling. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att uttryckligen förpliktiga sig till att följa landets konstitution och att garantera förhållanden som främjar trovärdiga och transparenta val som är öppna för alla. Parlamentet betonar regeringens ansvar för att undvika en fördjupning av den pågående politiska krisen och för att se till att medborgarnas politiska rättigheter och säkerhet respekteras.

9.  Europaparlamentet erinrar om de åtaganden som Demokratiska republiken Kongo gjort inom ramen för Cotonouavtalet om att respektera demokratin, rättsstaten och människorättsprinciperna. Parlamentet uppmanar bestämt EU att intensifiera sin dialog med Demokratiska republiken Kongo och att fokusera sitt utvecklingssamarbete på att förbättra samhällsstyrningen och förstärka landets svaga militär, polis och rättssystem.

10.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet, främst Afrikanska unionen, EU och Demokratiska republiken Kongos grannländer att säkerställa en ständig politisk dialog mellan länderna i området kring de stora sjöarna för att förhindra ytterligare destabilisering. Parlamentet beklagar att man endast gjort begränsade framsteg med genomförandet av ramavtalet för fred, säkerhet och samarbete, och uppmanar alla parter att aktivt bidra till stabiliseringsinsatserna.

11.  Europaparlamentet uppmanar EU att skicka en observatör för att bedöma det humanitära läget och uppmärksamma det internationella samfundet på massakrerna.

12.  Europaparlamentet gläder sig över det förlängda mandatet för Monusco och förstärkningen av dess befogenheter när det gäller skyddet av civila, vilket inbegriper könsbaserat våld och våld mot barn som övergripande frågor. Parlamentet välkomnar vidare utnämningen av Maman Sambo Sidikou till FN:s generalsekreterares speciella sändebud i Demokratiska republiken Kongo och chef för Monusco, och bekräftar sitt fulla stöd för genomförandet av Monuscos starka mandat till förmån för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Afrikanska unionen, FN:s generalsekreterare samt Demokratiska republiken Kongos regering och parlament.