Návrh usnesení - B8-0804/2016Návrh usnesení
B8-0804/2016

NÁVRH USNESENÍ o masakrech ve východním Kongu

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Marlene Mizzi za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0801/2016

Postup : 2016/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0804/2016
Předložené texty :
B8-0804/2016
Přijaté texty :

B8-0804/2016

Usnesení Evropského parlamentu o masakrech ve východním Kongu

(2016/2770(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK),

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a prohlášení její mluvčí o situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na závěry Rady o Demokratické republice Kongo ze dne 23. května 2016,

–  s ohledem na výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2014, kterou dne 22. června 2015 přijala Rada,

–  s ohledem na otevřený dopis skupin občanské společnosti z oblasti Beni, Butembo a Lubero adresovaný prezidentovi Demokratické republiky Kongo ze dne 14. května 2016,

–  s ohledem na tzv. nairobská prohlášení z prosince 2013,

–  s ohledem na Rámec OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region, která byla v únoru 2013 podepsána v Addis Abebě,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o DRK, zejména na rezoluci č. 2198 (2015) o obnovení sankčního režimu v DRK a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci č. 2277 (2016), kterou byl na jeden rok obnoven mandát Stabilizační mise Organizace Spojených národů v DRK (MONUSCO),

–  s ohledem na zprávu o DRK, kterou dne 12. ledna 2015 vydala skupina odborníků OSN,

–  s ohledem na výroční zprávu o stavu lidských práv a činnosti společného úřadu Organizace Spojených národů pro lidská práva v DRK, kterou dne 27. července 2015 vydal vysoký komisař OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na společné tiskové prohlášení o volbách v DRK, které dne 2. září 2015 vydala skupina mezinárodních vyslanců a zástupců pro oblast afrických Velkých jezer,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 9. listopadu 2015 o situaci v DRK,

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN ze dne 9. března 2016 o Stabilizační misi Organizace Spojených národů v DRK a o provádění Rámce OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region,

–  s ohledem na revidovanou Dohodu o partnerství z Cotonou,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června roku 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných z ledna 2007,

–  s ohledem na konžskou ústavu ze dne 18. února 2006,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Demokratické republice Kongo se ve východní části země i nadále zhoršuje, což dokládá řada zpráv o masakrech, náboru dětí a jejich využívání ozbrojenými skupinami a zpráv o rozšířeném sexuálním násilí a násilí založeném na pohlaví;

B.  vzhledem k tomu, že na území Beni, Lubera a Butemba bylo od října 2014 do května 2016 brutálně zavražděno více než 1 160 lidí, více než 1 470 lidí zmizelo, bylo zapáleno mnoho domů, zdravotnických zařízení a škol a mnoho žen, mužů a dětí se stalo oběťmi sexuálního násilí;

C.  vzhledem k tomu, že mnoho vesnic nacházejících se na těchto územích je v současné době okupováno ozbrojenými skupinami;

D.  vzhledem k tomu, že odpovědnost za tyto vraždy je přisuzována ozbrojeným skupinám nacházejícím se v této oblasti, které pocházejí z DRK nebo sousedních zemí;

E.  vzhledem k tomu, že v některých případech byly spáchány výjimečně násilné vraždy v bezprostřední blízkosti míst obsazených ozbrojenými silami Demokratické republiky Kongo (FARDC) a v blízkosti základen mírové mise OSN v DRK (MONUSCO);

F.  vzhledem k tomu, že tyto masakry se setkaly s lhostejností mezinárodního společenství a mlčením sdělovacích prostředků;

G.  vzhledem k tomu, že prezident DRK ručí za národní integritu, národní nezávislost, bezpečnost osob a zboží a za řádné fungování státních orgánů a je vrchním velitelem konžských ozbrojených sil;

H.  vzhledem k tomu, že konžská armáda a MONUSCO jsou v této oblasti přítomny proto, aby udržovaly stabilitu, bojovaly proti ozbrojeným skupinám a chránily civilisty;

I.  vzhledem k tomu, že mandát mise MONUSCO byl obnoven a posílen;

J.  vzhledem k tomu, že probíhající konflikt a vojenské operace způsobily rovněž vnitřní vysídlení 1,5 milionu osob a donutily 500 000 osob k tomu, aby zemi opustily;

K.  vzhledem k tomu, že přístup k přírodním zdrojům a jejich využívání i nadále hrají důležitou roli při podněcování konfliktů v DRK a tomto regionu;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad eskalací násilí a nad znepokojivou a zhoršující se lidskoprávní situací v DRK, která je způsobena zejména ozbrojenými konflikty ve východních provinciích a které trvají již déle než 20 let; vyjadřuje politování nad ztrátou životů a vyjadřuje solidaritu obyvatelům DRK;

2.  trvá na tom, že tato situace by neměla znemožnit konání voleb v souladu s ústavou;

3.  vyzývá vládu DRK a misi MONUSCO, aby prošetřily selhání konžských sil a mise MONUSCO, pokud jde o ochranu civilistů v oblasti Beni;

4.  naléhavě žádá mezinárodní společenství, aby zahájilo důkladné, nezávislé a transparentní vyšetřování spáchaných masakrů; vyzývá k uspořádání mimořádné schůze skupiny mezinárodních vyslanců a zástupců pro oblast afrických Velkých jezer při příležitosti voleb v DRK s cílem přijmout v této souvislosti vhodné opatření, jakým je mobilizace Rady bezpečnosti OSN;

5.  připomíná, že neutralizace všech ozbrojených skupin v této oblasti výraznou měrou přispěje k míru a stabilitě, a vyzývá vládu DRK, aby tento cíl učinila prioritou a aby obnovila bezpečnost všech svých občanů a stabilitu na území Beni, Lubera a Butemba; naléhavě žádá Africkou unii (AU) a sousední země, aby konžské armádě poskytly nezbytnou vojenskou podporu;

6.  znovu opakuje, že ti, kteří porušují lidská práva, páchají válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a sexuální násilí na ženách a dívkách ani ti, kteří jsou odpovědní za nábor dětských vojáků, nemohou zůstat nepotrestáni; zdůrazňuje, že lidé odpovědní za jakékoli podobné činy musí být nahlášeni, identifikováni, stíháni a potrestáni v souladu s vnitrostátním a mezinárodním trestním právem;

7.  vyzývá AU a EU, aby zajistily neustálý politický dialog mezi zeměmi oblasti Velkých jezer s cílem zabránit jakékoli další destabilizaci; vyjadřuje politování nad tím, že v provádění rámcové dohody o míru, bezpečnosti a spolupráci z února 2013 bylo dosaženo pouze omezeného pokroku a vyzývá všechny strany, aby aktivně přispívaly k dosažení stability;

8.  žádá vypracování a zveřejnění hodnotící zprávy činností mise MONUSCO; vítá rezoluci bezpečnostní rady OSN č. 2277 (2016), která obnovila mandát mise MONUSCO a posílila její kompetence v oblasti civilní ochrany a lidských práv; naléhavě žádá misi MONUSCO, aby plně využívala svého mandátu k ochraně civilního obyvatelstva;

9.  trvá na tom, že je nezbytné zapojit občanskou společnost do každé činnosti na ochranu civilistů a vyřešení konfliktů a že je třeba, aby vláda DRK a mezinárodní společenství poskytly obhájcům lidských práv ochranu a platformu;

10.  uznává úsilí, které konžské orgány vynakládají v oblasti boje proti beztrestnosti a předcházení sexuálnímu násilí a násilí páchanému na dětech, nicméně se domnívá, že pokrok je stále pomalý;

11.  připomíná EU, že je třeba udržovat soudržnost mezi jejími politikami a že jednání o dohodách v této oblasti musí prosazovat mír, stabilitu, rozvoj a lidská práva;

12.  vyzývá EU, aby do této oblasti vyslala pozorovatele, který posoudí humanitární situaci a upozorní mezinárodní společenství na masakry;

13.  vyzývá EU, aby zvážila možnost zavedení cílených sankcí vůči těm, kteří odpovídají za násilná stíhání v DRK, včetně zákazů cestování a zmrazení aktiv, s cílem pomoci předejít dalšímu násilí;

14.  vyzývá EU a její členské státy, aby i nadále poskytovaly pomoc lidu DRK s cílem zlepšit životní podmínky těch nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, zejména pak vnitřně vysídlených osob;

15.  vítá úsilí konžských orgánů uplatňovat právní předpisy, které zakazují obchodování s nerosty a jejich zpracovávání v oblastech, v nichž probíhá nelegální těžba nerostů, jako jsou oblasti pod kontrolou ozbrojených skupin; vyzývá konžské orgány, aby zintenzívnily provádění právních předpisů, a naléhavě žádá DRK, aby nadále pokračovala v úsilí o dosažení souladu s iniciativou v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, Radě ministrů AKT-EU, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu DRK.