Procedure : 2016/2770(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0804/2016

Indgivne tekster :

B8-0804/2016

Forhandlinger :

CRE 22/06/2016 - 16

Afstemninger :

PV 23/06/2016 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0290

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 169kWORD 63k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.234v01-00
 
B8-0804/2016

på baggrund af redegørelsen fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om massakrerne i det østlige Congo  (2016/2770(RSP))


Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Marlene Mizzi for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om massakrerne i det østlige Congo  (2016/2770(RSP))  
B8-0804/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU’s beslutning af 15. juni 2016 om situationen forud for valget og den sikkerhedsmæssige situation i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til redegørelserne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og fra hendes talsmand om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 23. maj 2016 om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til EU-årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2014, som blev vedtaget af Rådet den 22. juni 2015,

–  der henviser til det åbne brev, som civilsamfundsgrupper i områderne Beni, Butembo og Lubero sendte til Den Demokratiske Republik Congos præsident den 14. maj 2016,

–  der henviser til Nairobierklæringerne fra december 2013,

–  der henviser til rammeaftalen om fred, sikkerhed og samarbejde for Den Demokratiske Republik Congo og regionen, som blev undertegnet i Addis Abeba i februar 2013,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Den Demokratiske Republik Congo, navnlig resolution 2198 (2015) om fornyelse af Den Demokratiske Republik Congos sanktionsordning og mandatet for Ekspertgruppen, og 2277 (2016), der fornyede mandatet for FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUSCO) i et år,

–  der henviser til rapporten fra FN's ekspertgruppe af 12. januar 2015 om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til årsberetningen af 27. juli 2015 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen og de aktiviteter, der gennemføres af FN's fælles kontor for menneskerettigheder i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til den fælles pressemeddelelse af 2. september 2015 fra gruppen af internationale udsendinge og repræsentanter for De Store Søers Område i Afrika om valget i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringen fra formanden for FN's Sikkerhedsråd af 9. november 2015 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til rapporterne fra FN's generalsekretær af 9. marts 2016 om FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo og om gennemførelsen af FN’s ramme for fred, sikkerhed og samarbejde for Den Demokratiske Republik Congo og regionen,

–  der henviser til den reviderede Cotonoupartnerskabsaftale,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder af juni 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse af januar 2007,

–  der henviser til den congolesiske forfatning af 18. februar 2006,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at sikkerhedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo bliver stadigt værre i landets nordøstlige del, hvorfra der er talrige beretninger om massakrer, om børn, som rekrutteres og anvendes af væbnede grupper, og om udbredt seksuel og kønsbaseret vold;

B.  der henviser til, at over 1 160 mennesker mellem oktober 2014 og maj 2016 er blevet dræbt på grusom vis i områderne Beni, Lubero og Butembo, at over 1 470 mennesker er forsvundet, at mange huse, sundhedscentre og skoler er blevet afbrændt, og at mange kvinder, mænd og børn er blevet udsat for seksuel vold;

C.  der henviser til, at mange landsbyer i disse områder nu holdes besat af væbnede grupper;

D.  der henviser til, at ansvaret for disse drab skal tilskrives de væbnede grupper, som er til stede i regionen, og som har deres oprindelse i Den Demokratiske Republik Congo eller i nabolande;

E.  der henviser til, at usædvanligt brutale drab i nogle tilfælde er blevet begået i umiddelbar nærhed af lokaliteter, som kontrolleres af den nationale hær (FARDC), og baser tilhørende FN’s fredsbevarende mission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUSCO);

F.  der henviser til, at disse massakrer er blevet mødt med ligegyldighed af det internationale samfund og forbigået i tavshed i medierne;

G.  der henviser til, at Den Demokratiske Republik Congos præsident er garant for den nationale integritet og uafhængighed, for sikkerhed for personer og ejendom og for, at landets institutioner fungerer normalt, og at han er øverstkommanderende for landets væbnede styrker;

H.  der henviser til, at den congolesiske hær og MONUSCO er til stede i regionen for at opretholde stabiliteten, bekæmpe væbnede grupper og beskytte civile;

I.  der henviser til, at MONUSCO's mandat er blevet fornyet og styrket;

J.  der henviser til, at den igangværende konflikt og de igangværende militæroperationer også har ført til, at 1,5 millioner mennesker er blevet fordrevet internt, og at 500 000 er blevet tvunget til at flygte ud af landet;

K.  der henviser til, at adgang til og udnyttelse af naturressourcer bliver ved med at spille en vigtig rolle med hensyn til at give næring til konflikterne i Den Demokratiske Republik Congo og i regionen;

1.  udtrykker sin dybe bekymring over optrapningen af volden og den foruroligende og forværrede humanitære situation i Den Demokratiske Republik Congo, der især er forårsaget af de væbnede konflikter i de østlige provinser, som nu har været i gang i over 20 år; beklager tabet af liv og udtrykker sin medfølelse med Den Demokratiske Republik Congos befolkning;

2.  insisterer på, at denne situation ikke bør forhindre, at der afholdes valg som foreskrevet i forfatningen;

3.  opfordrer Den Demokratiske Republik Congos regering og MONUSCO til at foretage en undersøgelse af, hvorfor den congolesiske hær og MONUSCO ikke har haft held til at beskytte civilbefolkningen i Beniregionen;

4.  opfordrer indtrængende til, at det internationale samfund igangsætter en grundig, uafhængig og gennemsigtig undersøgelse af massakrerne; anmoder om et hastemøde i gruppen af internationale udsendinge og repræsentanter for De Store Søers Område i Afrika om valget i Den Demokratiske Republik Congo med henblik på at træffe passende forholdsregler i denne henseende, eksempelvis at mobilisere FN's Sikkerhedsråd;

5.  minder om, at neutralisering af alle væbnede grupper i regionen vil medvirke kraftigt til fred og stabilitet, og anmoder Den Demokratiske Republik Congos regering om at gøre dette til en prioritet, om at genoprette sikkerheden for alle sine borgere og om at genoprette stabiliteten i områderne Beni, Lubero og Butembo; anmoder indtrængende Den Afrikanske Union (AU) og nabolandene om at yde den fornødne militære støtte til den congolesiske hær;

6.  gentager, at personer, der krænker menneskerettighederne, begår krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og udøver seksuel vold mod kvinder og piger, eller personer, som er ansvarlige for at rekruttere børnesoldater, ikke må forblive ustraffede; understreger, at personer, der er ansvarlige for sådanne handlinger, skal anmeldes, identificeres, retsforfølges og straffes i overensstemmelse med national og international strafferet;

7.  anmoder Den Afrikanske Union og EU om at sikre permanent politisk dialog mellem landene i De Store Søers Område for at forhindre enhver yderligere destabilisering; beklager, at der kun er gjort begrænsede fremskridt med gennemførelsen af rammeaftalen om fred, sikkerhed og samarbejde fra februar 2013, og anmoder alle parter om at bidrage aktivt til stabiliseringsbestræbelserne;

8.  anmoder om, at der udarbejdes en evalueringsrapport om MONUSCO's aktivitet, og at den gøres offentligt tilgængelig; bifalder FN's Sikkerhedsråds resolution 2277 (2016), som fornyede MONUSCO's mandat og styrkede dets beføjelser med hensyn til beskyttelse af civilbefolkningen og menneskerettighederne; opfordrer indtrængende MONUSCO til i fuld udstrækning at gøre brug af sit mandat til at beskytte civilbefolkningen;

9.  insisterer på, at civilsamfundet skal inddrages i enhver foranstaltning, der har til formål at beskytte civilbefolkningen og løse konflikten, og på at menneskerettighedsforkæmpere skal beskyttes, og at Den Demokratiske Republik Congos regering og det internationale samfund skal sikre dem en platform;

10.  anerkender de congolesiske myndigheders bestræbelser på at bekæmpe straffrihed og på at forhindre seksuel vold og vold mod børn, men mener, at det kun går langsomt fremad;

11.  minder EU om, at der skal være sammenhæng mellem dets politikker, og at forhandlinger om aftaler i regionen skal fremme fred, stabilitet, udvikling og menneskerettigheder;

12.  opfordrer EU til at udsende en observatør, som skal vurdere den humanitære situation og henlede det internationale samfunds opmærksomhed på massakrerne;

13.  anmoder EU om at overveje at indføre målrettede sanktioner, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver, mod de ansvarlige for de voldelige overgreb i Den Demokratiske Republik Congo, for at hjælpe til med at forhindre yderligere vold;

14.  anmoder EU og dets medlemsstater om at opretholde deres bistand til befolkningen i Den Demokratiske Republik Congo for at forbedre levevilkårene for de mest udsatte dele af befolkningen, især de internt fordrevne;

15.  bifalder de congolesiske myndigheders bestræbelser på at gennemføre den lovgivning, der forbyder handel med og forarbejdning af mineraler i områder, hvor der foregår ulovlig udvinding af mineraler, eksempelvis de områder, som kontrolleres af væbnede grupper; anmoder de congolesiske myndigheder om at fremskynde gennemførelsen af lovgivningen og opfordrer indtrængende Den Demokratiske Republik Congo til at efterleve gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, AVS-EU-Ministerrådet, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd samt Den Demokratiske Republik Congos præsident, premierminister og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik