Resolutsiooni ettepanek - B8-0804/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0804/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK tapatalgute kohta Kongo idaosas

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Marlene Mizzi fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0801/2016

Menetlus : 2016/2770(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0804/2016
Esitatud tekstid :
B8-0804/2016
Vastuvõetud tekstid :

B8-0804/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon tapatalgute kohta Kongo idaosas

(2016/2770(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta,

–  võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee 15. juuni 2016. aasta resolutsiooni valimiseelse ja julgeolekuolukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning tema pressiesindaja avaldusi olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse nõukogu 23. mai 2016. aasta järeldusi Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2014. aastal, mille nõukogu võttis vastu 22. juunil 2015. aastal,

–  võttes arvesse Beni, Butembo ja Lubero alade kodanikuühiskonna organisatsioonide 14. mai 2016. aasta avalikku kirja Kongo Demokraatliku Vabariigi presidendile,

–  võttes arvesse 2013. aasta detsembri Nairobi deklaratsioone,

–  võttes arvesse Addis Abebas 2013. aasta veebruaris allkirjastatud Kongo DV ja piirkonna rahu, julgeolekut ja koostööd käsitlevat raamkokkulepet,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Kongo DV kohta, eriti resolutsioone nr 2198 (2015) Kongo DV sanktsioonide uuendamise ja eksperdirühma mandaadi kohta ning nr 2277 (2016), millega uuendati ÜRO stabiliseerimismissiooni Kongo DVs (MONUSCO) mandaati veel üheks aastaks,

–  võttes arvesse ÜRO Kongo DVga tegeleva eksperdirühma 12. jaanuari 2015. aasta aruannet,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 27. juuli 2015. aasta aastaaruannet inimõiguste olukorra ja Kongo DVs asuva ÜRO ühise inimõiguste büroo tegevuse kohta,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvaheliste saadikute ja esindajate rühma 2. septembri 2015. aasta ühist pressiteadet valimiste kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 9. novembri 2015. aasta avaldust olukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 9. märtsi 2016. aasta aruandeid ÜRO stabiliseerimismissiooni kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ning Kongo DV ja piirkonna rahu, julgeolekut ja koostööd käsitleva raamkokkuleppe rakendamise kohta,

–  võttes arvesse läbivaadatud Cotonou partnerluslepingut,

–  võttes arvesse 1981. aasta juuni inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse 2007. aasta jaanuari Aafrika hartat demokraatia, valimiste ja valitsemise kohta,

–  võttes arvesse Kongo 18. veebruari 2006. aasta põhiseadust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et julgeolekuolukord Kongo Demokraatliku Vabariigi kirdeosas jätkuvalt halveneb ning et on saadud arvukalt teateid tapatalgute, laste relvarühmitustesse värbamise ja laste kasutamise kohta nendes ning laialdase seksuaalvägivalla ja soopõhise vägivalla kohta;

B.  arvestades, et Beni, Lubero ja Butembo aladel tapeti 2014. aasta oktoobri ja 2016. aasta mai vahelisel ajavahemikul jõhkralt üle 1160 inimese ning kaudma jäi üle 1470 inimese, maha põletati palju maju, terviseasutusi ja koole, ning paljud naised, mehed ja lapsed langesid seksuaalvägivalla ohvriks;

C.  arvestades, et relvarühmitused on nendel aladel okupeerinud paljud külad;

D.  arvestades, et tapmistes peetakse süüdlasteks piirkonnas tegutsevaid relvarühmitusi, kes pärinevad Kongo DVst või naaberriikidest;

E.  arvestades, et mõnel juhul toimusid erakordselt vägivaldsed tapmised Kongo DV relvajõudude (FARDC) positsioonide ja Kongo DVs läbiviidava ÜRO rahutagamismissiooni (MONUSCO) baaside vahetus läheduses;

F.  arvestades, et rahvusvaheline kogukond on nendesse tapatalgutesse suhtunud ükskõikselt ning meedia on neist vaikinud;

G.  arvestades, et Kongo DV president on rahvusliku ühtsuse, rahvusliku sõltumatuse, inimeste ja kaupade turvalisuse ning riigi institutsioonide korrapärase toimimise tagaja, ning riigi relvajõudude ülemjuhataja;

H.  arvestades, et Kongo sõjavägi ja MONUSCO viibivad piirkonnas, et säilitada seal stabiilsus, võidelda relvarühmitustega ja kaitsta tsiviilelanikke;

I.  arvestades, et MONUSCO mandaati on pikendatud ja tugevdatud;

J.  arvestades, et samuti on jätkuva konflikti ja sõjaliste operatsioonide tõttu riigi sees ümberasustatud 1,5 miljonit inimest ning 500 000 inimest on olnud sunnitud riigist lahkuma;

K.  arvestades, et juurdepääs loodusvaradele ja nende kasutamine mängib jätkuvalt olulist rolli konfliktide õhutamisel Kongo DVs ja piirkonnas;

1.  väljendab sügavat muret vägivalla eskaleerumise ning ärevakstegeva ja halveneva humanitaarolukorra pärast Kongo DVs, mille on eelkõige põhjustanud riigi idaosa provintsides aset leidvad relvastatud konfliktid , mis on nüüdseks kestnud üle 20 aasta; mõistab hukka inimelude kaotuse ning tunneb kaasa Kongo DVs elavatele inimestele;

2.  rõhutab, et praegune olukord ei tohiks takistada põhiseaduse kohaselt kavandatud valimiste läbiviimist;

3.  nõuab, et Kongo DV valitsus ja MONUSCO viiksid läbi uurimise seoses Kongo ja MONUSCO jõudude suutmatusega kaitsta Beni alal tsiviilelanikke;

4.  nõuab, et rahvusvaheline üldsus alustaks tapatalgute põhjalikku, sõltumatut ja läbipaistvat uurimist; nõuab, et Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvaheliste saadikute ja esindajate rühm korraldaks erakorralise koosoleku Kongo DV valimiste teemal, et võtta selles suunas asjakohaseid meetmeid, nagu ÜRO Julgeolekunõukogu kaasamine;

5.  tuletab meelde, et kõikide relvarühmituste neutraliseerimine selles piirkonnas aitab kindlalt kaasa rahu ja stabiilsuse saavutamisele, ning nõuab, et Kongo DV valitsus seaks selle esmatähtsale kohale ning taastaks Beni, Lubero ja Butembo aladel ohutuse ja stabiilsuse kõigi kodanike jaoks; nõuab tungivalt, et Aafrika Liit ja naaberriigid tagaksid Kongo sõjaväele vajaliku sõjalise abi;

6.  rõhutab taas, et inimõiguste rikkumiste, sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude ning naiste ja tütarlaste vastu suunatud seksuaalvägivalla toimepanijad ning lapssõdurite värbamise eest vastutavad isikud ei tohi jääda karistuseta; rõhutab, et selliste tegude toimepanemise eest vastutavatest inimestest tuleb anda teada, nad tuleb tuvastada, võtta vastutusele ning neid tuleb karistada kooskõlas siseriikliku ja rahvusvahelise kriminaalõigusega;

7.  kutsub Aafrika Liitu ja ELi üles tagama alalise poliitilise dialoogi Ida-Aafrika järvede piirkonna riikide vahel, et ennetada olukorra edasist destabiliseerumist; peab kahetsusväärseks asjaolu, et 2013. aasta veebruaris allkirjastatud rahu, julgeolekut ja koostööd käsitleva raamkokkuleppe rakendamisel on tehtud vaid piiratud edusamme, ning palub kõikidel osapooltel stabiliseerimistegevusele aktiivselt kaasa aidata;

8.  palub koostada ja teha üldsusele kättesaadavaks MONUSCO tegevuse hindamisaruande; tunneb heameelt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 2277 (2016) üle, millega pikendati MONUSCO mandaati ja suurendati selle pädevust tsiviilkaitse ja inimõiguste vallas; nõuab tungivalt, et MONUSCO kasutaks täielikult oma mandaati tsiviilelanike kaitsmise eesmärgil;

9.  nõuab, et kodanikuühiskond oleks kaasatud igasse meetmesse, mille abil kaitstakse tsiviilelanikke ja lahendatakse konflikte, ning et inimõiguste kaitsjad oleksid kaitstud ja et Kongo DV valitsus ja rahvusvaheline kogukond looks neile asjaomase platvormi;

10.  tunnustab Kongo ametivõimude jõupingutusi karistamatuse vastu võitlemisel ning laste seksuaalvägivalla ja lastevastase vägivalla tõkestamisel, kuid leiab, et edusammud on olnud aeglased;

11.  tuletab ELile meelde, et poliitikasuunad peavad olema ühtsed ning et selles piirkonnas sõlmitavate lepingute üle peetavatel läbirääkimistel tuleb edendada rahu, stabiilsust, arengut ja inimõigusi;

12.  palub ELil saata vaatleja hindama humanitaarolukorda ja teavitama rahvusvahelist kogukonda tapatalgutest;

13.  nõuab, et EL kaaluks sihipäraste sanktsioonide kehtestamist vägivaldse vastasseisu põhjustajate vastu Kongo DVs, sealhulgas reisikeelu kehtestamist ja vara külmutamist, et hoida ära vägivalla jätkumine;

14.  nõuab, et EL ja liikmesriigid jätkaksid abi andmist Kongo DV inimestele, et parandada elanikkonna kõige haavatavamate rühmade, eelkõige riigisiseselt ümberasustatud elanike elamistingimusi;

15.  kiidab heaks Kongo ametivõimude pingutused rakendada õigusakte, millega keelatakse mineraalidega kauplemine ja nende töötlemine piirkondades, kus toimub mineraalide ebaseaduslik kaevandamine, nagu relvarühmituste kontrolli all olevad piirkonnad; kutsub Kongo ametivõime üles tõhustama õigusaktide rakendamist ja nõuab tungivalt, et Kongo DV jätkaks mäetööstuse läbipaistvuse algatuse järgimiseks tehtavaid pingutusi;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, AKV–ELi ministrite nõukogule, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning Kongo DV presidendile, peaministrile ja parlamendile.