Menettely : 2016/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0804/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0804/2016

Keskustelut :

CRE 22/06/2016 - 16

Äänestykset :

PV 23/06/2016 - 8.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0290

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 166kWORD 63k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.234v01-00
 
B8-0804/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


joukkomurhista Kongon itäosissa  (2016/2770(RSP))


Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Marlene Mizzi S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma joukkomurhista Kongon itäosissa  (2016/2770(RSP))  
B8-0804/2016

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 15. kesäkuuta 2016 antaman päätöslauselman vaaleja edeltävästä tilanteesta ja turvallisuustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan antaman julkilausuman Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon neuvoston 22. kesäkuuta 2015 hyväksymän EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014,

–  ottaa huomioon Benin, Butembon ja Luberon alueiden kansalaisyhteiskunnan ryhmien 14. toukokuuta 2016 lähettämän avoimen kirjeen Kongon demokraattisen tasavallan presidentille

–  ottaa huomioon joulukuussa 2013 annetut Nairobin julistukset,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan ja alueen rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevan kehyksen, joka allekirjoitettiin Addis Abebassa helmikuussa 2013,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti päätöslauselman 2198 (2015) Kongon demokraattiselle tasavallalle määrätyn seuraamusjärjestelmän ja asiantuntijaryhmän toimeksiannon uusimisesta sekä päätöslauselman 2277 (2016), jolla jatkettiin vuodella Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO),

–  ottaa huomioon Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän YK:n asiantuntijaryhmän 12. tammikuuta 2015 antaman raportin,

–  ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2015 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomuksen ihmisoikeustilanteesta ja Yhdistyneiden kansakuntien yhdistetyn ihmisoikeuksien toimiston toimista Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon Afrikan suurten järvien alueen kansainvälisten lähettiläiden ja edustajien ryhmän 2. syyskuuta 2015 antaman yhteisen lehdistötiedotteen Kongon demokraattisen tasavallan vaaleista,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 9. marraskuuta 2015 antaman julkilausuman Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 9. maaliskuuta 2016 antamat raportit Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiosta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä Kongon demokraattisen tasavallan ja alueen rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevien puitteiden täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon tarkistetun Cotonoun kumppanuussopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan kesäkuulta 1981,

–  ottaa huomioon tammikuussa 2007 annetun demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2006 vahvistetun Kongon perustuslain,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Kongon demokraattisen tasavallan koillisosan turvallisuustilanne pahenee edelleen ja että useissa raporteissa kerrotaan joukkomurhista, lasten värväämisestä aseellisten ryhmien käyttöön sekä laajamittaisesta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta;

B.  ottaa huomioon, että lokakuun 2014 ja toukokuun 2016 välisenä aikana Benin, Luberon ja Butembon alueilla yli 1 160 ihmistä tapettiin julmasti ja yli 1 470 katosi, asuintaloja, terveyskeskuksia ja kouluja poltettiin ja monet naiset, miehet ja lapset joutuivat seksuaalisen väkivallan kohteeksi;

C.  ottaa huomioon, että monet näiden alueiden kylistä ovat nyt aseellisten ryhmittymien miehittämiä;

D.  toteaa, että Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista lähtöisin olevien alueella toimivien aseellisten ryhmien katsotaan olevan vastuussa näistä surmista;

E.  toteaa, että maan armeijan (FARDC) asemapaikkojen ja MONUSCOn tukikohtien lähellä on tehty äärimmäisen väkivaltaisia murhia;

F.  toteaa, että kansainvälinen yhteisö on suhtautunut näihin joukkomurhiin välinpitämättömästi ja tiedotusvälineet ovat vaienneet niistä;

G.  toteaa, että Kongon demokraattisen tasavallan presidentti on kansallisen yhtenäisyyden, kansallisen itsenäisyyden, ihmisten ja tavaroiden turvallisuuden sekä maan instituutioiden säännöllisen toimivuuden takaaja ja maan armeija komentaja;

H.  toteaa, että Kongon armeija ja MONUSCO ovat läsnä alueella pitääkseen yllä vakautta, torjuakseen aseellisia joukkoja ja suojellakseen siviilejä;

I.  toteaa, että MONUSCOn toimeksiantoa on jatkettu ja vahvistettu:

J.  toteaa, että jatkuvan konfliktin ja sotilaallisten operaatioiden vuoksi 1,5 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään maan sisällä ja 500 000 ihmisen on ollut pakko paeta maasta;

K.  katsoo, että luonnonvarojen saatavuus ja hyödyntäminen ovat edelleen merkittäviä konflikteja ruokkivia tekijöitä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja alueella;

1.  on syvästi huolestunut erityisesti nyt jo yli 20 vuoden ajan Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa jatkuneiden aseellisten konfliktien aiheuttamasta väkivallan kärjistymisestä sekä maan hälyttävästä humanitaarisen tilanteen heikkenemisestä; pitää valitettavana ihmishenkien menetyksiä ja ilmaisee myötätuntonsa Kongon demokraattisen tasavallan kansaa kohtaan;

2.  painottaa, että tämä tilanne ei saisi estää perustuslain mukaisesti suunniteltujen vaalien järjestämistä;

3.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta ja MONUSCOa käynnistämään tutkimuksen Kongon armeijan ja MONUSCOn joukkojen epäonnistumisesta siviilien suojelua koskevassa tehtävässään Benin alueella;

4.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä käynnistämään kattavan, riippumattoman ja avoimen tutkinnan joukkomurhista; pyytää kutsumaan koolle Afrikan suurten järvien alueen kansainvälisten lähettiläiden ja edustajien ryhmän hätäkokouksen käsittelemään Kongon demokraattisen tasavallan vaaleja ja toteuttamaan asianmukaisia toimia tätä varten, esimerkiksi ottamaan YK:n turvallisuusneuvoston mukaan;

5.  muistuttaa, että kaikkien aseellisten ryhmien neutralointi alueella edistää voimakkaasti rauhaa ja vakautta, ja kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta pitämään tätä ensisijaisena tavoitteena sekä palauttamaan turvalliset olot kaikille kansalaisilleen ja vakauden Benin, Luberon ja Butembon alueille; kehottaa Afrikan unionia ja naapurimaita tarjoamaan Kongon armeijalle tarpeellista sotilaallista tukea;

6.  painottaa, että ihmisoikeuksien rikkomiseen, sotarikoksiin, rikoksiin ihmisyyttä vastaan sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan ja lapsisotilaiden värväämiseen syyllistyneitä ei voida jättää rankaisematta; painottaa, että tällaisiin tekoihin syyllistyneistä henkilöistä on ilmoitettava, heidät on tunnistettava ja asetettava syytteeseen ja heitä on rangaistava kansallisten ja kansainvälisten rikoslakien mukaisesti;

7.  kehottaa Afrikan unionia ja Euroopan unionia varmistamaan pysyvän poliittisen vuoropuhelun Suurten järvien alueen maiden kesken, jotta voidaan estää alueen epävakauden paheneminen; pitää valitettavana, että helmikuussa 2013 tehdyn rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanossa on tapahtunut vain vähän edistystä, ja kehottaa kaikkia osapuolia edistämään aktiivisesti vakautustoimia;

8.  pyytää laatimaan arviointikertomuksen MONUSCOn toimista ja saattamaan sen julkisesti saataville; panee tyytyväisenä merkille YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2277 (2016), jossa jatkettiin MONUSCOn toimeksiantoa ja vahvistettiin sen toimivaltuuksia siviilien suojelun ja ihmisoikeuksien alalla; kehottaa MONUSCOa käyttämään kaikki toimeksiantonsa tarjoamat mahdollisuudet siviiliväestön suojelemiseksi;

9.  vaatii, että kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan kaikkiin toimiin, joilla suojellaan siviilejä ja ratkaistaan konflikteja, ja että Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen ja kansainvälisen yhteisön on suojeltava ihmisoikeuksien puolustajia ja tarjottava heille asiaankuuluva foorumi;

10.  panee merkille Kongon viranomaisten toimet rankaisemattomuuden sekä seksuaalisen väkivallan ja lapsiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi mutta pitää edistymistä hitaana;

11.  muistuttaa, että unionin politiikkojen on oltava johdonmukaisia ja että näillä alueilla käytävissä sopimusneuvotteluissa on edistettävä rauhaa, vakautta, kehitystä ja ihmisoikeuksia;

12.  kehottaa Euroopan unionia lähettämään tarkkailijan arvioimaan humanitaarista tilannetta ja varoittamaan kansainvälistä yhteisöä joukkomurhista;

13.  kehottaa unionia harkitsemaan uusien väkivaltaisuuksien estämiseksi kohdennettujen pakotteiden, esimerkiksi matkustuskieltojen ja varojen jäädyttämisen, määräämistä niille, jotka ovat vastuussa väkivaltaisista tukahduttamistoimista Kongon demokraattisessa tasavallassa;

14.  kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita jatkamaan tukeaan Kongon demokraattisen tasavallan kansalle, jotta voidaan parantaa heikoimmassa asemassa olevien väestönosien ja etenkin maan sisällä siirtymään joutuneiden ihmisten elinoloja;

15.  pitää myönteisinä Kongon viranomaisten pyrkimyksiä panna täytäntöön lainsäädäntö, jolla kielletään mineraalien kauppa ja prosessointi alueilla, joilla mineraaleja hyödynnetään laittomasti, kuten aseellisten ryhmien hallitsemilla alueilla; kehottaa Kongon viranomaisia tehostamaan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja kannustaa Kongon demokraattista tasavaltaa jatkamaan pyrkimyksiään noudattaa kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevaa aloitetta;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, AKT–EU-neuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö