Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0804/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0804/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Marlene Mizzi S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0801/2016

Procedūra : 2016/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0804/2016
Pateikti tekstai :
B8-0804/2016
Priimti tekstai :

B8-0804/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje

(2016/2770(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl padėties prieš rinkimus ir saugumo padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir jos atstovo pareiškimą dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 23 d. Tarybos išvadas dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m., kurią Taryba patvirtino 2015 m. birželio 22 d.,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 14 d. Beni, Butembo ir Lubero teritorijų pilietinės visuomenės grupių atvirą laišką Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio mėn. Nairobio deklaracijas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario mėn. Adis Abeboje pasirašytą KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimą,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl KDR, visų pirma į rezoliuciją Nr. 2198 (2015) dėl KDR taikomų sankcijų režimo atnaujinimo ir ekspertų grupės įgaliojimų ir rezoliuciją Nr. 2277 (2016), kuria buvo vieniems metams atnaujinti Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misijos KDR (MONUSCO) įgaliojimai,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 12 d. JT ekspertų grupės pranešimą dėl KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 27 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties ir Jungtinių Tautų Jungtinio žmogaus teisių biuro veiklos KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 2 d. Tarptautinių įgaliotinių ir atstovų Afrikos Didžiųjų ežerų regione grupės bendrą pranešimą spaudai dėl rinkimų KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 9 d. JT Saugumo Tarybos pirmininko pranešimą dėl padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 9 d. JT Generalinio Sekretoriaus ataskaitas dėl Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje ir dėl KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimo įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į persvarstytą Kotonu partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdama į 2007 m. sausio mėn. Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 18 d. Kongo Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi saugumo padėtis Kongo Demokratinės Respublikos šiaurės rytuose ir toliau blogėja – gaunama daug informacijos apie žudynes, ginkluotų grupuočių vykdomą vaikų verbavimą ir naudojimą ir plačiai paplitusį seksualinį ir lytimi grindžiamą smurtą;

B.  kadangi Beni, Lubero ir Butembo rajonuose nuo 2014 m. spalio mėn. iki 2016 m. gegužės mėn. daugiau kaip 1 160 žmonių buvo žiauriai nužudyti, daugiau nei 1 470 žmonių dingo, daug namų, mokyklų ir sveikatos centrų buvo sudeginta ir daugelis moterų, vyrų ir vaikų tapo seksualinio smurto aukoms;

C.  kadangi daug kaimų šiose teritorijose yra užimti ginkluotų grupuočių;

D.  kadangi šių žudynių kaltininkės yra regione esančios ginkluotos grupuotės, kilusios iš KDR ir kaimyninių šalių;

E.  kadangi buvo vykdomos itin žiaurios žudynės, kartais netoli nacionalinės kariuomenės (FARDC) ir JT taikos palaikymo misijos KDR (MONUSCO) pozicijų;

F.  kadangi šios žudynės sulaukė tarptautinės bendruomenės abejingumo ir žiniasklaidos tylos;

G.  kadangi KDR prezidentas užtikrina nacionalinį vientisumą, nepriklausomumą, asmenų ir turto saugumą ir tinkamą šalies institucijų veikimą ir jis taip pat yra šalies ginkluotųjų pajėgų vadas;

H.  kadangi Kongo kariuomenė ir MONUSCO turi regione išlaikyti stabilumą, kovoti su ginkluotomis grupuotėmis ir apsaugoti civilius gyventojus;

I.  kadangi MONUSCO įgaliojimai buvo atnaujintos ir sustiprinti;

J.  kadangi dėl vykstančio konflikto ir karinių operacijų viduje perkelta 1,5 milijono žmonių, 500 000 žmonių buvo priversti bėgti iš šalies;

K.  kadangi prieiga prie gamtos išteklių ir jų naudojimas vis dar atlieka svarbų vaidmenį kurstant konfliktus KDR ir regione;

1.  reiškia didelį susirūpinimą smurto eskalavimu ir nerimą keliančia bei blogėjančia humanitarine padėtimi KDR, kurią visų pirma lėmė ginkluoti konfliktai rytinėse provincijose, nesiliaujantys jau daugiau nei 20 metų; apgailestauja dėl prarastų gyvybių ir išreiškia užuojautą KDR gyventojams;

2.  pabrėžia, kad ši padėtis neturėtų sutrukdyti įvykti rinkimams, kaip numatyta Konstitucijoje;

3.  ragina KDR vyriausybę ir MONUSCO ištirti, kodėl DRR ir MONUSCO pajėgos neapsaugojo civilių Beni regiono gyventojų;

4.  ragina, kad tarptautinė bendruomenė pradėtų išsamų, nepriklausomą ir skaidrų žudynių tyrimą; prašo Tarptautinių įgaliotinių ir atstovų Afrikos Didžiųjų ežerų regione grupės surengti nepaprastąjį posėdį dėl rinkimų KDR siekiant imtis tinkamų veiksmų šia linkme, pavyzdžiui, pasitelkti JT Saugumo Tarybą;

5.  primena, kad neutralizavus visas ginkluotas grupuotes regione bus labai prisidėta prie taikos ir stabilumo, ir ragina KDR vyriausybę laikyti tai prioritetu ir atkurti visų piliečių saugumą ir stabilumą Beni, Lubero ir Butembo teritorijose; ragina Afrikos Sąjungą (AS) ir kaimynines šalis suteikti Kongo kariuomenei reikiamą karinę paramą;

6.  dar kartą pakartoja, kad negali būti nenubausta už žmogaus teisių pažeidimus, karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui, seksualinę prievartą prieš moteris ir mergaites, taip pat negali likti nenubausti asmenys, atsakingi už vaikų kareivių verbavimą; pabrėžia, kad turi būti informuojama, kokie asmenys kalti padarę tokius veiksmus, jie turi būti nustatyti, patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nubausti laikantis nacionalinės ir tarptautinės baudžiamosios teisės normų;

7.  ragina AS ir ES užtikrinti, kad būtų vykdomas nuolatinis politinis Didžiųjų ežerų regiono šalių dialogas siekiant užkirsti kelią tolesniam destabilizavimui; apgailestauja dėl to, kad padaryta nedidelė pažanga įgyvendinant 2013 m. vasario mėn. Taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimą, ir ragina visas šalis aktyviai prisidėti prie stabilizavimo pastangų;

8.  prašo parengti ir viešai paskelbti MONUSCO veiksmų įvertinimo ataskaitą; teigiamai vertina JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2277 (2016), kuria atnaujinami MONUSCO įgaliojimai ir sustiprinama jos kompetencija civilių apsaugos ir žmogaus teisių srityje; ragina MONUSCO visapusiškai pasinaudoti šiais įgaliojimais, kad apsaugotų civilius gyventojus;

9.  pabrėžia, kad pilietinė visuomenė turi būti įtraukiama į visus veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti civilius gyventojus ir išspręsti konfliktus, ir kad žmogaus teisių gynėjai turi būti apsaugoti ir jiems KDR vyriausybė ir tarptautinė bendruomenė turi suteikti galimybę išreikšti savo nuomonę;

10.  pripažįsta Kongo valdžios institucijų pastangas kovojant su nebaudžiamumu ir užkertant kelią seksualiniam smurtui ir smurtui prieš vaikus, tačiau mano, kad pažanga tebėra lėta;

11.  primena, kad ES turi darniai vykdyti įvairių sričių politiką ir kad derybose dėl susitarimų regione turi būti skatinama taika, stabilumas, vystymasis ir žmogaus teisės;

12.  ragina ES siųsti stebėtoją įvertinti humanitarinę padėtį ir atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į žudynes;

13.  ragina ES apsvarstyti galimybę taikyti tikslines sankcijas, įskaitant draudimą keliauti ir turto įšaldymą asmenims, KDR vykdžiusiems smurtinius susidorojimus, kad būtų užkirstas kelias tolesniam smurtui;

14.  ragina ES ir jos valstybes nares toliau teikti paramą KDR gyventojams, siekiant pagerinti labiausiai pažeidžiamų gyventojų, visų pirma šalies viduje perkeltų asmenų, gyvenimo sąlygas;

15.  palankiai vertina Kongo valdžios institucijų pastangas įgyvendinti teisės aktus, kuriais draudžiama prekiauti naudingosiomis iškasenomis ir jas apdoroti tose teritorijose, kuriose vykdoma nelegali naudingųjų iškasenų gavyba, pvz., ginkluotų grupuočių kontroliuojamose teritorijose; ragina Kongo valdžios institucijas aktyviau įgyvendinti teisės aktus ir ragina KDR ir toliau stengtis paisyti Gamybos pramonės skaidrumo iniciatyvos;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, AKR ir ES Tarybai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai ir KDR prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui.