Procedūra : 2016/2770(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0804/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0804/2016

Debates :

CRE 22/06/2016 - 16

Balsojumi :

PV 23/06/2016 - 8.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0290

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 404kWORD 78k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.234v01-00
 
B8-0804/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par masu slepkavībām Kongo austrumu daļā (2016/2770(RSP))


Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Marlene Mizzi S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par masu slepkavībām Kongo austrumu daļā (2016/2770(RSP))  
B8-0804/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2016. gada 15. jūnija rezolūciju par pirmsvēlēšanu un drošības situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un viņas runaspersonas paziņojumus par situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 23. maija secinājumus par Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā ES 2014. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē, ko Padome pieņēma 2015. gada 22. jūnijā,

–  ņemot vērā Beni, Butembo un Lubero teritoriju pilsoniskās sabiedrības grupu atklāto 2016. gada 14. maija vēstuli Kongo Demokrātiskās Republikas prezidentam,

–  ņemot vērā 2013. gada decembra Nairobi deklarāciju,

–  ņemot vērā Kongo Demokrātiskās Republikas un reģiona pamatnolīgumu par mieru, drošību un sadarbību, kas parakstīts 2013. gada februārī Adisabebā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku, jo īpaši rezolūciju 2198 (2015) par Kongo Demokrātiskās Republikas sankciju režīma atjaunošanu un ekspertu grupas mandātu un rezolūciju 2277 (2016), ar ko uz gadu atjaunoja ANO Stabilizācijas misijas Kongo Demokrātiskajā Republikā (MONUSCO) mandātu,

–  ņemot vērā ANO ekspertu grupas 2015. gada 12. janvāra ziņojumu par Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2015. gada 27. jūlija gada ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli un ANO Kopīgā cilvēktiesību biroja darbību Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā Āfrikas Lielo ezeru reģiona starptautisko sūtņu un pārstāvju grupas 2015. gada 2. septembra kopīgo paziņojumu presei par vēlēšanām Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2015. gada 9. novembra paziņojumu par situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2016. gada 9. marta ziņojumus par ANO Stabilizācijas misiju Kongo Demokrātiskajā Republikā un par miera, drošības un sadarbības programmas īstenošanu Kongo Demokrātiskajā Republikā un reģionā,

–  ņemot vērā pārskatīto Kotonū Partnerattiecību nolīgumu,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā 2007. gada janvāra Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā Kongo 2006. gada 18. februāra konstitūciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pasliktinās drošības situācija Kongo Demokrātiskās Republikas ziemeļaustrumu daļā, no kurienes tiek saņemti neskaitāmi ziņojumi par masu slepkavībām, bruņoto grupējumu veiktu bērnu vervēšanu un izmantošanu, kā arī par plaši izplatītu seksuālo un ar dzimumu saistītu vardarbību;

B.  tā kā laikā no 2014. gada oktobra līdz 2016. gada maijam Beni, Lubero and Butembo teritorijās ir brutāli nogalināti vairāk nekā 1160 cilvēku un vairāk nekā 1470 cilvēku ir pazuduši, nodedzinātas daudzas mājas, veselības aprūpes centri un skolas un daudzas sievietes, vīrieši un bērni ir tikuši pakļauti seksuālai vardarbībai;

C.  tā kā tagad daudzus ciematus šajās teritorijas ir okupējuši bruņoti grupējumi;

D.  tā kā par šīm slepkavībām ir atbildīgi bruņotie grupējumi, kas darbojas reģionā un kas ir no Kongo Demokrātiskās Republikas vai tās kaimiņvalstīm;

E.  tā kā ir notikuši ārkārtīgi nežēlīgi slaktiņi, kas dažkārt veikti pavisam netālu no valsts armijas (FARDC) pozīcijām un ANO miera uzturēšanas misijas Kongo Demokrātiskajā Republikā (MONUSCO) bāzēm;

F.  tā kā šīs masu slepkavības sastapās ar starptautiskās sabiedrības vienaldzību un plašsaziņas līdzekļu klusēšanu;

G.  tā kā Kongo Demokrātiskās Republikas prezidentam ir paredzēta valsts integritātes, nacionālās neatkarības, iedzīvotāju un preču drošības un valsts iestāžu regulāras darbības garantētāja loma un viņš ir arī valsts bruņoto spēku virspavēlnieks;

H.  tā kā Kongo armija un MONUSCO atrodas šajā reģionā, lai saglabātu stabilitāti, cīnītos pret bruņotajiem grupējumiem un aizsargātu civiliedzīvotājus;

I.  tā kā MONUSCO pilnvaras tika atjaunotas un pastiprinātas;

J.  tā kā notiekošā konflikta un militāro operāciju rezultātā valsts iekšienē ir tikuši pārvietoti 1,5 miljoni cilvēku un 500 000 cilvēku ir bijuši spiesti pamest savu valsti;

K.  tā kā piekļuve dabas resursiem un to izmantošana joprojām ir būtiski faktori, kas saasina konfliktus Kongo Demokrātiskajā Republikā un reģionā,

1.  pauž dziļas bažas par vardarbības eskalāciju un satraucošo un aizvien sliktāko humanitāro situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā, kuru jo īpaši izraisījuši bruņotie konflikti austrumu provincēs, kas ilgst jau vairāk nekā 20 gadus; pauž nožēlu par zaudētajām dzīvībām un izsaka līdzjūtību Kongo Demokrātiskās Republikas iedzīvotājiem;

2.  uzstāj, ka šai situācijai nevajadzētu būt par šķērsli tam, lai vēlēšanas notiktu, kā plānots konstitūcijā;

3.  aicina Kongo Demokrātiskās Republikas valdību un MONUSCO veikt izmeklēšanu par to, kāpēc Kongo un MONUSCO bruņotie spēki nespēja aizsargāt civiliedzīvotājus Beni reģionā;

4.  mudina starptautisko sabiedrību sākt rūpīgu, neatkarīgu un pārredzamu izmeklēšanu par masu slepkavībām; aicina organizēt Āfrikas Lielo ezeru reģiona starptautisko sūtņu un pārstāvju grupas ārkārtas sanāksmi par vēlēšanām Kongo Demokrātiskajā Republikā un šajā sakarībā veikt atbilstošus pasākumus, piemēram, ANO Drošības padomē;

5.  atgādina, ka visu bruņoto grupējumu neitralizēšana šajā reģionā lielā mērā veicinās mieru un stabilitāti, un aicina Kongo Demokrātiskās Republikas valdību to noteikt par prioritāti un atjaunot visu tās pilsoņu drošību un stabilitāti Beni, Lubero un Butembo teritorijās; mudina Āfrikas Savienību un kaimiņvalstis sniegt Kongo armijai nepieciešamo militāro atbalstu;

6.  atkārtoti norāda, ka personas, kas vainojamas cilvēktiesību pārkāpumos, kara noziegumos, noziegumos pret cilvēci, seksuālā vardarbībā pret sievietēm un meitenēm, un tie, kuri ir atbildīgi par bērnu vervēšanu, nedrīkst palikt nesodīti; uzsver, ka cilvēki, kas ir atbildīgi par šādiem nodarījumiem, ir jāuzrāda, jāidentificē, jānodod kriminālvajāšanai un jāsoda saskaņā ar valsts un starptautiskajām krimināltiesībām;

7.  aicina Āfrikas Savienību un ES nodrošināt pastāvīgu politisko dialogu starp Lielo ezeru reģiona valstīm, lai novērstu turpmāku destabilizāciju reģionā; pauž nožēlu par to, ka gūti tikai nelieli panākumi, īstenojot 2013. gada februāra Miera, drošības un sadarbības pamatnolīgumu, un aicina visas iesaistītās puses aktīvi iesaistīties centienos panākt stabilitāti;

8.  aicina sagatavot novērtējuma ziņojumu par MONUSCO darbību un darīt to publiski pieejamu; atzinīgi vērtē ANO Drošības padomes rezolūciju 2277 (2016), ar kuru atjaunināts MONUSCO mandāts un paplašinātas tās kompetences civilās aizsardzības un cilvēktiesību jomā; mudina MONUSCO pilnībā izmantot tās mandātu, lai aizsargātu civiliedzīvotājus;

9.  uzstāj, ka pilsoniskā sabiedrība ir jāiesaista visās darbībās, kas paredzētas, lai aizsargātu civiliedzīvotājus un atrisinātu konfliktus, cilvēktiesību aizstāvjiem jābūt aizsargātiem un Kongo Demokrātiskās Republikas valdībai un starptautiskajai sabiedrībai jāpiedāvā viņiem platforma;

10.  atzinīgi vērtē Kongo iestāžu centienus novērst nesodāmību, seksuālu vardarbību un vardarbību pret bērniem, taču uzskata, ka progress joprojām ir lēns;

11.  atgādina ES, ka jānodrošina politisko nostādņu saskaņotība un ka sarunās par nolīgumiem reģionā jāveicina miers, stabilitāte, attīstība un cilvēktiesības;

12.  aicina ES nosūtīt novērotāju, kas novērtētu humanitāro situāciju un brīdinātu starptautisko sabiedrību par masu slepkavībām;

13.  aicina ES apsvērt iespēju uzlikt mērķtiecīgas sankcijas tiem, kas atbildīgi par vardarbīgo apspiešanu Kongo Demokrātiskajā Republikā, tostarp nosakot ieceļošanas aizliegumus un iesaldējot attiecīgos līdzekļus, lai tādā veidā palīdzētu novērst turpmāku vardarbību;

14.  prasa ES un tās dalībvalstīm arī turpmāk palīdzēt Kongo Demokrātiskās Republikas tautai, lai uzlabotu visneaizsargātāko iedzīvotāju grupu, jo īpaši iekšēji pārvietoto cilvēku, dzīves apstākļus;

15.  atzinīgi vērtē Kongo iestāžu centienus īstenot tiesību aktus, kuros noteikts aizliegums pārdot un apstrādāt izrakteņus rajonos, kuros notiek nelikumīga šo izrakteņu ieguve, piemēram, bruņotu grupējumu kontrolētos rajonos; aicina Kongo iestādes uzlabot tās tiesību aktu īstenošanu un mudina Kongo Demokrātisko Republiku arī turpmāk censties ievērot Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvu;

16.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, ĀKK un ES Padomei, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei, kā arī Kongo Demokrātiskās Republikas prezidentam, premjerministram un parlamentam.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika