Procedura : 2016/2770(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0804/2016

Teksty złożone :

B8-0804/2016

Debaty :

CRE 22/06/2016 - 16

Głosowanie :

PV 23/06/2016 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0290

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 331kWORD 74k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.234v01-00
 
B8-0804/2016

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie masakr we wschodniej części Konga  (2016/2770(RSP))


Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Marlene Mizzi w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie masakr we wschodniej części Konga  (2016/2770(RSP))  
B8-0804/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (DRK),

–  uwzględniając rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie sytuacji przedwyborczej i stanu bezpieczeństwa w DRK,

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz jej rzecznika dotyczące sytuacji w Demokratycznej Republice Konga,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Demokratycznej Republiki Konga z dnia 23 maja 2016 r.,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie UE dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie w 2014 r., przyjęte przez Radę w dniu 22 czerwca 2015 r.,

–  uwzględniając list otwarty z dnia 14 maja 2016 r. przesłany przez grupy społeczeństwa obywatelskiego zamieszkujące w rejonie miast Beni, Butembo i Lubero do prezydenta Demokratycznej Republiki Konga,

–  uwzględniając deklaracje z Nairobi z grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając porozumienie ramowe dotyczące pokoju, bezpieczeństwa i współpracy w DRK i jej regionie, podpisane w Addis Abebie w lutym 2013 r.,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie DRK, a zwłaszcza rezolucję nr 2198 (2015) w sprawie wznowienia sankcji nałożonych na DRK i mandatu grupy ekspertów oraz rezolucję nr 2277 (2016), w której przedłużono o rok mandat misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w DRK (MONUSCO),

–  uwzględniając sprawozdanie grupy ekspertów ONZ w sprawie DRK z dnia 12 stycznia 2015 r.,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i działalności Wspólnego Biura ONZ ds. Praw Człowieka w DRK z dnia 27 lipca 2015 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie prasowe zespołu międzynarodowych wysłanników i przedstawicieli w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyborów w DRK,

–  uwzględniając oświadczenie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie sytuacji w DRK wydane przez przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ,

–  uwzględniając sprawozdania Sekretarza Generalnego ONZ z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie misji stabilizacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w DRK oraz w sprawie wdrożenia porozumienia ramowego dotyczącego pokoju, bezpieczeństwa i współpracy w DRK i jej regionie,

–  uwzględniając zmienioną umowę o partnerstwie z Kotonu,

–  uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów z czerwca 1981 r.,

–  uwzględniając Afrykańską kartę w sprawie demokracji, wyborów i rządów ze stycznia 2007 r.,

–  uwzględniając konstytucję Konga z dnia 18 lutego 2006 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że stan bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga nadal pogarsza się w północno-wschodniej części kraju, w której odnotowywane są liczne przypadki masakr, rekrutacji dzieci i wykorzystywania ich przez ugrupowania zbrojne oraz powszechnej przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć;

B.  mając na uwadze, że od października 2014 r. do maja 2016 r. w rejonie miast Beni, Lubero i Butembo ponad 1 160 osób zostało brutalnie zamordowanych, ponad 1 470 osób zaginęło, liczne domy, ośrodki zdrowia i szkoły zostały spalone, a wiele kobiet, mężczyzn i dzieci padło ofiarami przemocy seksualnej;

C.  mając na uwadze, że wiele wiosek na tych terenach znajduje się obecnie pod okupacją ugrupowań zbrojnych;

D.  mając na uwadze, że odpowiedzialność za popełnione zabójstwa należy przypisywać obecnym w regionie ugrupowaniom zbrojnym, które pochodzą z DRK lub z krajów ościennych;

E.  mając na uwadze wyjątkowo brutalny charakter zabójstw, w niektórych przypadkach popełnionych w pobliżu miejsc stacjonowania oddziałów armii Konga (FARDC) oraz baz misji stabilizacyjnej ONZ w DRK (MONUSCO);

F.  mając na uwadze, że masakry te spotkają się z obojętnością społeczności międzynarodowej oraz milczeniem ze strony mediów;

G.  mając na uwadze, że prezydent DRK jest gwarantem integralności i niepodległości kraju, bezpieczeństwa mieszkańców i mienia oraz prawidłowego funkcjonowania instytucji państwowych, a jednocześnie jest głównym dowódcą sił zbrojnych kraju;

H.  mając na uwadze, że armia Konga i MONUSCO obecne są w regionie w celu utrzymania stabilności, zwalczania ugrupowań zbrojnych i ochrony ludności cywilnej;

I.  mając na uwadze przedłużenie i wzmocnienie mandatu MONUSCO;

J.  mając na uwadze, że w wyniku trwającego konfliktu i prowadzonych operacji wojskowych 1,5 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych, a 500 tys. musiało uciekać z kraju;

K.  mając na uwadze, że dostęp do zasobów naturalnych i ich eksploatacja nadal odgrywają ważną rolę w podsycaniu konfliktów w DRK i regionie;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z eskalacją przemocy oraz alarmującą, pogarszającą się sytuacją humanitarną w DRK, wywołaną w szczególności konfliktami zbrojnymi w prowincjach wschodnich, które trwają od ponad 20 lat; wyraża ubolewanie z powodu ofiar śmiertelnych i składa wyrazy współczucia ludności DRK;

2.  podkreśla, że ta sytuacja nie powinna zakłócić przebiegu wyborów zaplanowanych zgodnie z konstytucją;

3.  wzywa rząd DRK i MONUSCO, by przeanalizowały niepowodzenia armii Konga i sił MONUSCO w ochronie ludności cywilnej w rejonie miasta Beni;

4.  domaga się wszczęcia przez społeczność międzynarodową dokładnego, niezależnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie masakr; apeluje o zwołanie w trybie nagłym posiedzenia zespołu międzynarodowych wysłanników i przedstawicieli w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich w sprawie wyborów w DRK w celu podjęcia odpowiednich działań na rzecz ich przeprowadzenia, takich jak mobilizacja Rady Bezpieczeństwa ONZ;

5.  przypomina, że zwalczenie wszystkich ugrupowań zbrojnych w regionie znacznie przyczyni się do budowania pokoju i stabilności oraz wzywa rząd DRK do nadania szczególnej wagi tym działaniom oraz przywrócenia bezpieczeństwa wszystkich obywateli kraju i stabilności w rejonie miast Beni, Lubero i Butembo; wzywa Unię Afrykańską (UA) oraz kraje ościenne do zapewnienia należytego wsparcia wojskowego armii Konga;

6.  ponownie podkreśla, że winni naruszeń praw człowieka, zbrodni wojennych, zbrodni przeciw ludzkości oraz przemocy seksualnej wobec kobiet i dziewcząt, a także poboru dzieci do wojska nie mogą pozostać bezkarni; zaznacza, że osoby odpowiedzialne za jakiekolwiek z powyższych czynów muszą być zgłaszane, identyfikowane, ścigane i karane zgodnie z krajowym i międzynarodowym prawem karnym;

7.  wzywa UA i UE do zapewnienia stałego dialogu politycznego między krajami regionu Wielkich Jezior w celu zapobiegania dalszej destabilizacji; ubolewa nad faktem, iż osiągnięto jedynie ograniczone postępy we wdrażaniu porozumienia ramowego dotyczącego pokoju, bezpieczeństwa i współpracy w DRK i jej regionie z lutego 2013 r., oraz wzywa wszystkie strony umowy do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz stabilizacji;

8.  wzywa do sporządzenia sprawozdania oceniającego działania MONUSCO oraz do udostępnienia jego treści opinii publicznej; z zadowoleniem przyjmuje rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2277 (2016), w której przedłużono mandat MONUSCO i zwiększono jej kompetencje w dziedzinie ochrony ludności cywilnej i praw człowieka; wzywa MONUSCO do pełnego wykorzystania tego mandatu do ochrony ludności cywilnej;

9.  podkreśla, że społeczeństwo obywatelskie powinno uczestniczyć we wszelkich działaniach na rzecz ochrony ludności cywilnej i rozwiązania istniejących konfliktów, a obrońcy praw człowieka muszą mieć zapewnioną przez rząd DRK i społeczność międzynarodową ochronę i platformę do działania;

10.  uznaje wysiłki władz Konga na rzecz zwalczania bezkarności i zapobiegania przemocy seksualnej oraz przemocy wobec dzieci, lecz uważa, że postępy w tym zakresie są wolne;

11.  przypomina UE, że musi istnieć spójność między różnymi dziedzinami prowadzonej polityki, a negocjacje porozumień w regionie muszą sprzyjać pokojowi, stabilności, rozwojowi i poszanowaniu praw człowieka;

12.  zachęca UE do wysłania obserwatora w celu oceny sytuacji humanitarnej i zwrócenia uwagi społeczności międzynarodowej na dokonane masakry;

13.  wzywa UE do rozpatrzenia możliwości nałożenia ukierunkowanych sankcji, w tym zakazu podróżowania i zamrożenia aktywów, na osoby odpowiedzialne za brutalne represje w DRK, aby zapobiec dalszej przemocy;

14.  wzywa UE oraz państwa członkowskie do utrzymania wsparcia dla ludności DRK w celu poprawy warunków życia grup szczególnie wrażliwych, w szczególności osób wewnętrznie przesiedlonych;

15.  z zadowoleniem przyjmuje starania władz Konga służące wdrożeniu przepisów zabraniających handlu surowcami mineralnymi i ich przetwarzania na obszarach, gdzie dochodzi do nielegalnej eksploatacji minerałów, takich jak obszary kontrolowane przez ugrupowania zbrojne; wzywa władze Konga do sprawniejszego wdrażania przepisów i nalega, aby DRK kontynuowała starania celu przestrzegania Inicjatywy przejrzystości w branżach wydobywczych;

16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Unii Afrykańskiej, Radzie AKP–UE, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Radzie Praw Człowieka ONZ oraz prezydentowi, premierowi i parlamentowi DRK.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności