Postup : 2016/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0804/2016

Predkladané texty :

B8-0804/2016

Rozpravy :

CRE 22/06/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 23/06/2016 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0290

NÁVRH UZNESENIA
PDF 179kWORD 72k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.234v01-00
 
B8-0804/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o masakroch na východe Konga  (2016/2770(RSP))


Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Marlene Mizzi v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o masakroch na východe Konga  (2016/2770(RSP))  
B8-0804/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR),

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a jej hovorcu o situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na závery Rady z 23. mája 2016 o Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014, ktorú Rada prijala 22. júna 2015,

–  so zreteľom na otvorený list, ktorý 14. mája 2016 poslali skupiny občianskej spoločnosti z území Beni, Butembo a Lubero prezidentovi Konžskej demokratickej republiky,

–  so zreteľom na deklarácie z Nairobi z decembra 2013,

–  so zreteľom na Rámec pre mier, bezpečnosť a spoluprácu v KDR a regióne, ktorý bol podpísaný v Addis Abebe vo februári 2013,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä rezolúciu č. 2198 (2015) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov a rezolúciu č. 2277 (2016), ktorou sa na jeden rok obnovil mandát stabilizačnej misie Organizácie Spojených národov v KDR (MONUSCO),

–  so zreteľom na správu skupiny expertov OSN o KDR z 12. januára 2015,

–  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 27. júla 2015 o situácii v oblasti ľudských práv a aktivitách Spoločného úradu Organizácie Spojených národov pre ľudské práva v KDR,

–  so zreteľom na spoločné tlačové vyhlásenie tímu medzinárodných vyslancov a zástupcov pre oblasť afrických Veľkých jazier z 2. septembra 2015 o voľbách v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 9. novembra 2015 o situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN z 9. marca 2016 o stabilizačnej misii Organizácie Spojených národov v KDR a o vykonávaní Rámca pre mier, bezpečnosť a spoluprácu v KDR a regióne,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu o partnerstve z Cotonou,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe verejných vecí z januára 2007,

–  so zreteľom na konžskú ústavu z 18. februára 2006,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v severovýchodnej časti Konžskej demokratickej republike sa naďalej zhoršuje bezpečnostná situácia a množia sa správy o masakroch, nábore a využívaní detí ozbrojenými skupinami, ako aj o rozšírenom sexuálnom a rodovo motivovanom násilí;

B.  keďže na územiach Beni, Lubero a Butembo bolo v období od októbra 2014 do mája 2016 brutálne zavraždených viac ako 1 160 ľudí, viac ako 1 470 ľudí zmizlo, veľa domov, zdravotných zariadení a škôl zhorelo a mnoho žien, mužov aj detí sa stalo obeťami sexuálneho násilia;

C.  keďže mnohé dediny na týchto územiach teraz okupujú ozbrojené skupiny;

D.  keďže zodpovednosť za toto zabíjanie treba pripísať ozbrojeným skupinám prítomným v tomto regióne, ktoré pochádzajú z KDR alebo susedných krajín;

E.  keďže k mimoriadne násilnému zabíjaniu v niektorých prípadoch došlo v tesnej blízkosti pozícií, ktoré ovláda národná armáda (FARDC), a v blízkosti základní mierovej misie OSN v KDR (MONUSCO);

F.  keďže tieto masakre sa stretli s ľahostajnosťou medzinárodného spoločenstva a mlčaním médií;

G.  keďže prezident KDR je zárukou národnej integrity, národnej nezávislosti, bezpečnosti ľudí a tovaru a riadneho fungovania orgánov tejto krajiny a zároveň je najvyšším veliteľom ozbrojených síl v krajine;

H.  keďže konžská armáda a misia MONUSCO sú v tomto regióne prítomné preto, aby udržiavali stabilitu, bojovali proti ozbrojeným skupinám a chránili civilné obyvateľstvo;

I.  keďže mandát misie MONUSCO bol obnovený a posilnený;

J.  keďže v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu a vojenských operácií bolo 1,5 milióna ľudí vnútorne vysídlených a 500 000 ľudí muselo z tejto krajiny utiecť;

K.  keďže prístup k prírodným zdrojom a ich využívanie naďalej zohráva dôležitú úlohu pri podnecovaní konfliktov v KDR a regióne;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad eskaláciou násilia a nad alarmujúcou a zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v KDR, ktorú spôsobujú predovšetkým ozbrojené konflikty vo východných provinciách neutíchajúce už viac ako 20 rokov; vyjadruje ľútosť nad stratou životov a solidaritu s obyvateľmi KDR;

2.  trvá na tom, že táto situácia by nemala zabrániť konaniu volieb v súlade s ústavou;

3.  vyzýva vládu KDR a misiu MONUSCO, aby vyšetrili prípady zlyhania konžských síl a síl misie MONUSCO pri ochrane civilného obyvateľstva regiónu Beni;

4.  naliehavo žiada, aby medzinárodné spoločenstvo začalo dôkladné, nezávislé a transparentné vyšetrovanie masakrov; žiada, aby sa uskutočnila mimoriadna schôdza tímu medzinárodných vyslancov a zástupcov pre oblasť afrických Veľkých jazier o voľbách v KDR, na ktorej by sa prijali vhodné opatrenia týmto smerom, ako napríklad mobilizácia Bezpečnostnej rady OSN;

5.  pripomína, že zneškodnenie všetkých ozbrojených skupín v tejto oblasti by významne prispelo k mieru a stabilite, a vyzýva vládu KDR, aby si túto úlohu stanovila za svoju prioritu a aby obnovila bezpečnosť pre všetkých občanov a stabilitu na územiach Beni, Lubero a Butembo; nalieha na Africkú úniu (AÚ) a susedné krajiny, aby poskytli konžskej armáde potrebnú vojenskú pomoc;

6.  opakuje, že tí, ktorí porušujú ľudské práva, páchajú vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a sexuálne násilie na ženách a dievčatách, ani tí, ktorí sú zodpovední za nábor detských vojakov, nesmú zostať nepotrestaní; zdôrazňuje, že osoby zodpovedné za takéto skutky musia byť nahlásené, identifikované, stíhané a potrestané v súlade s národným a medzinárodným trestným právom;

7.  vyzýva Africkú úniu a EÚ, aby zabezpečili trvalý politický dialóg medzi krajinami regiónu Veľkých jazier s cieľom zabrániť akejkoľvek ďalšej destabilizácii; vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri vykonávaní rámcovej dohody pre mier, bezpečnosť a spoluprácu z februára 2013 sa dosiahol len veľmi malý pokrok, a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby aktívne prispeli k dosiahnutiu stability;

8.  žiada vypracovanie a uverejnenie hodnotiacej správy o činnosti misie MONUSCO; víta rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2277 (2016), ktorou sa obnovuje mandát misie MONUSCO a posilňujú jej právomoci v oblasti ochrany civilného obyvateľstva a ľudských práv; naliehavo žiada misiu MONUSCO, aby v plnom rozsahu využívala tento mandát na ochranu civilného obyvateľstva;

9.  trvá na tom, že občianska spoločnosť musí byť zapojená do všetkých opatrení na ochranu civilného obyvateľstva a vyriešenie konfliktov a vláda KDR a medzinárodné spoločenstvo by mali poskytnúť zástancom ľudských práv ochranu a platformu;

10.  berie na vedomie úsilie, ktoré konžské orgány vynakladajú v boji proti beztrestnosti a pri predchádzaní sexuálnemu násiliu a násiliu na deťoch, ale domnieva sa, že pokrok je stále pomalý;

11.  pripomína Európskej únii, že jej politiky musia byť vo vzájomnom súlade a že rokovania o dohodách v tomto regióne musia podporovať mier, stabilitu, rozvoj a ľudské práva;

12.  vyzýva EÚ, aby do tejto oblasti vyslala pozorovateľa, ktorý zhodnotí humanitárnu situáciu a upozorní medzinárodné spoločenstvo na masakre;

13.  vyzýva EÚ, aby zvážila uvalenie cielených sankcií vrátane zákazu cestovania a zmrazenia aktív na osoby zodpovedné za násilné represie v KDR, čím by pomohla zabrániť ďalšiemu násiliu;

14.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby naďalej poskytovali pomoc obyvateľom KDR s cieľom zlepšiť životné podmienky najzraniteľnejších častí obyvateľstva, predovšetkým vnútorne vysídlených osôb;

15.  víta úsilie konžských orgánov o uplatňovanie právnych predpisov zakazujúcich obchodovanie s nerastnými surovinami a ich spracovanie v oblastiach, kde dochádza k nezákonnej ťažbe, ako sú oblasti pod kontrolou ozbrojených skupín; žiada konžské orgány, aby dôslednejšie uplatňovali tieto právne predpisy a nalieha na KDR, aby nepoľavovala v úsilí o dosiahnutie súladu s iniciatívou o transparentnosť ťažobného priemyslu;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, rade AKT–EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a prezidentovi, premiérovi a parlamentu KDR.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia