Förfarande : 2016/2770(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0804/2016

Ingivna texter :

B8-0804/2016

Debatter :

CRE 22/06/2016 - 16

Omröstningar :

PV 23/06/2016 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0290

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 169kWORD 64k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.234v01-00
 
B8-0804/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om massakrerna i östra Kongo  (2016/2770(RSP))


Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Marlene Mizzi för S&D-gruppen

Förslag till Europaparlamentets resolution om massakrerna i östra Kongo  (2016/2770(RSP))  
B8-0804/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution av den 15 juni 2016 om situationen före valet och säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och av hennes talesperson om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 23 maj 2016 om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014, som antogs av rådet den 22 juni 2015,

–  med beaktande av det öppna brevet av den 14 maj 2016 från icke-statliga sammanslutningar i Beni, Butembo och Lubero till Demokratiska republiken Kongos president,

–  med beaktande av Nairobiförklaringarna från december 2013,

–  med beaktande av ramen för fred, säkerhet och samarbete för Demokratiska republiken Kongo och regionen, som undertecknades i Addis Abeba i februari 2013,

–  med beaktande av resolutionerna från FN:s säkerhetsråd om Demokratiska republiken Kongo, särskilt resolution 2198 (2015) om förnyande av sanktionssystemet för Demokratiska republiken Kongo och av expertgruppens mandat, samt resolution 2277 (2016) om förlängning av mandatet för FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco) med ett år,

–  med beaktande av rapporten av den 12 januari 2015 från FN:s expertgrupp om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av årsrapporten av den 27 juli 2015 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo och om verksamheten för FN:s gemensamma människorättskontor i landet,

–  med beaktande av det gemensamma pressmeddelandet av den 2 september 2015 från gruppen av internationella sändebud och företrädare för området kring de afrikanska stora sjöarna om val i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandet av den 9 november 2015 från ordföranden för FN:s säkerhetsråd om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rapporten av den 9 mars 2016 från FN:s generalsekreterare om FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo och om genomförandet av ramen för fred, säkerhet och samarbete för Demokratiska republiken Kongo och regionen,

–  med beaktande av det reviderade Cotonouavtalet,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

–  med beaktande av den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning från januari 2007,

–  med beaktande av Demokratiska republiken Kongos konstitution av den 18 februari 2006,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo blir allt värre i landets nordöstra delar. Det kommer många rapporter om massakrer, rekrytering och utnyttjande av barnsoldater och omfattande sexuellt och könsrelaterat våld.

B.  I regionerna Beni, Lubero och Butembo har över 1 160 personer hänsynslöst dödats mellan oktober 2014 och maj 2016. Över 1 470 personer har försvunnit, många hus, vårdinrättningar och skolor har bränts ner och många kvinnor, män och barn har utsatts för sexuellt våld.

C.  Många byar i dessa regioner är nu ockuperade av väpnade grupper.

D.  Ansvaret för detta dödande tillskrivs de väpnade grupper som finns i regionen och som kommer från Demokratiska republiken Kongo eller grannländer.

E.  Exceptionellt våldsamt dödande har vid några tillfällen noterats mycket nära platser som kontrolleras av den nationella försvarsmakten (FARDC) och baser för FN:s fredsbevarande styrkor i landet (Monusco).

F.  Dessa massakrer har mötts av likgiltighet från det internationella samfundet och tystnad i medierna.

G.  Demokratiska republiken Kongos president står som garant för nationell integritet, nationellt oberoende, säkerhet för folk och egendom samt normal verksamhet i landets institutioner, och han är överbefälhavare för landets försvarsmakt.

H.  Landets försvarsmakt och Monusco finns i regionen för att upprätthålla stabiliteten, bekämpa de väpnade grupperna och skydda civilbefolkningen.

I.  Monuscos mandat har förlängts och förstärkts.

J.  Den pågående konflikten och de militära operationerna har också drivit 1,5 miljoner människor på flykt inom landets gränser, och 500 000 har tvingats fly landet.

K.  Tillgång till, och exploatering av, naturresurser är alltjämt en viktig faktor som ger näring åt konflikter i Demokratiska republiken Kongo och regionen.

1.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över att våldet ökar och att det oroväckande humanitära läget ständigt förvärras i Demokratiska republiken Kongo. Situationen beror främst på de väpnade konflikterna i de östra provinserna, som nu har pågått i mer än 20 år. Parlamentet beklagar förlusten av liv och uttrycker sin medkänsla med folket i Demokratiska republiken Kongo.

2.  Europaparlamentet insisterar på att situationen inte bör få hindra att valet genomförs, så som planerats enligt konstitutionen.

3.  Europaparlamentet uppmanar Demokratiska republiken Kongos regering och Monusco att utreda de nationella styrkornas och Monuscos misslyckande med att skydda civilbefolkningen i Beni-regionen.

4.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att inleda en grundlig, oberoende och öppen utredning av massakrerna. Parlamentet anser att gruppen av internationella sändebud och företrädare för området kring de afrikanska stora sjöarna bör hålla ett akutmöte om valet i Demokratiska republiken Kongo, så att lämpliga åtgärder kan vidtas i denna riktning, t.ex. att mobilisera FN:s säkerhetsråd.

5.  Europaparlamentet påminner om att en neutralisering av alla väpnade grupper i regionen skulle innebära ett stort steg på vägen mot fred och stabilitet. Demokratiska republiken Kongos regering uppmanas att prioritera sådana åtgärder och återupprätta säkerheten för medborgarna och stabiliteten i regionerna Beni, Lubero och Butembo. Parlamentet vädjar till Afrikanska unionen (AU) och grannländerna att ge den kongolesiska armén det militära stöd som behövs.

6.  Europaparlamentet upprepar att personer som begår brott mot de mänskliga rättigheterna, krigsbrott och brott mot mänskligheten, respektive utövar sexuellt våld mot kvinnor och flickor eller värvar barnsoldater, inte får gå ostraffade. Parlamentet betonar att sådana gärningsmän måste anmälas, identifieras, åtalas och straffas i enlighet med nationell och internationell straffrätt.

7.  Europaparlamentet uppmanar AU och EU att säkerställa en ständig politisk dialog mellan länderna i området kring de stora sjöarna för att förhindra ytterligare destabilisering. Parlamentet beklagar att man endast gjort begränsade framsteg med genomförandet av ramavtalet för fred, säkerhet och samarbete från februari 2013 och uppmanar alla parter att aktivt bidra till stabiliseringsinsatserna.

8.  Europaparlamentet begära att en utvärderingsrapport om Monuscos insatser ska utarbetas och offentliggöras. Parlamentet välkomnar FN:s säkerhetsråds resolution 2277 (2016), varigenom man förlängde Monuscos mandat och förstärkte dess befogenheter vad gäller skydd av civilbefolkningen och de mänskliga rättigheterna. Parlamentet vädjar till Monusco att använda sig av alla sina befogenheter för att skydda civilbefolkningen.

9.  Europaparlamentet betonar att det civila samhället måste vara involverat i alla insatser för att skydda civilbefolkningen och lösa konflikterna och att människorättsförsvarare måste skyddas och ges en plattform av Demokratiska republiken Kongos regering och det internationella samfundet.

10.  Europaparlamentet lovordar de kongolesiska myndigheternas insatser i kampen mot straffrihet och i arbetet med att förhindra sexuellt våld respektive våld mot barn, men anser att arbetet går för långsamt.

11.  Europaparlamentet påminner EU om att det måste råda samstämdhet mellan EU:s olika politikområden. Förhandlingar om avtal i regionen måste främja fred, stabilitet, utveckling och mänskliga rättigheter.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU att skicka en observatör för att bedöma det humanitära läget och uppmärksamma det internationella samfundet på massakrerna.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU att överväga riktade sanktioner, t.ex. reseförbud och frysning av tillgångar, mot de personer som ansvarar för de våldsamma tillslagen i Demokratiska republiken Kongo, i syfte att förhindra ytterligare våldshandlingar.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fortsätta ge stöd till folket i Demokratiska republiken Kongo för att förbättra levnadsförhållandena för de delar av samhället som har det allra sämst, särskilt internflyktingarna.

15.  Europaparlamentet välkomnar de kongolesiska myndigheternas ansträngningar för att genomföra lagstiftning som förbjuder handel med och bearbetning av mineraler i områden där det förekommer olaglig utvinning av mineraler, t.ex. områden som kontrolleras av väpnade grupper. Parlamentet uppmanar de kongolesiska myndigheterna att öka sina insatser för att genomföra lagstiftningen och uppmanar Demokratiska republiken Kongo att fortsätta sina ansträngningar att uppfylla kraven i utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, AVS–EU:s ministerråd, FN:s generalsekreterare, FN:s människorättsråd samt Demokratiska republiken Kongos president, premiärminister och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy