Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0805/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0805/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2016/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0805/2016
Pateikti tekstai :
B8-0805/2016
Priimti tekstai :

B8-0805/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje

(2016/2770(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2016 m. kovo 10 d. ir 2010 m. spalio 7 d. rezoliucijas dėl nepakankamo žmogaus teisių ir teisingumo gynimo Kongo Demokratinėje Respublikoje ir į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Kongo Demokratinės Respublikos konstituciją ir ypač jos 56 straipsnį, kuriame teigiama, kad: „visi aktai, susitarimai, sutartys, sandėriai ir kiti faktai, dėl kurių tauta arba fiziniai ar juridiniai asmenys netenka visų arba dalies savo pragyvenimo šaltinių, kurie yra jų turto arba jų gamtos išteklių dalis, nepažeidžiant atitinkamų tarptautinių nuostatų dėl ekonominių nusikaltimų, laikomi plėšikavimu ir yra baudžiami įstatymo“.

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdama į 1949 m. Ženevos konvencijos 3 straipsnį ir į jos II protokolą, kuriais draudžiamos masinės žudynės, žaginimai, priverstinis verbavimas ir kiti žiaurumai,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. Tarptautinę vaiko teisių konvenciją,

–   

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo mėn. Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2211, pagal kurią JTO stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUSCO) įgaliojimai buvo pratęsti iki 2016 m. kovo 31 d.,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2014 m. Sacharovo premija buvo įteikta Kongo ginekologui Dr. Denis Mukwegei už jo kovą siekiant apsaugoti Kongo moterų teises,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento priimtą poziciją, dėl kurios buvo balsuojama 2015 m. gegužės 20 d., dėl tam tikrų naudingųjų iškasenų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų aplinkos programos (angl. UNEP) 2015 m. balandžio 15 d. ataskaitą dėl neteisėto gamtos išteklių eksploatavimo ir neteisėtos jų prekybos, iš kurių pelnosi organizuotos nusikalstamos grupuotės,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ginkluotų grupuočių daugėjimas, valstybės žlugimas ir nebuvimas, Jugtinių Tautų nesugebėjimas tinkamai reaguoti į genocidą bei jo padarinius ir interesų regione turinčių valstybių, kaip antai JAV ir Prancūzija, bendrininkavimas lėmė dramatišką padėtį, dėl kurios nuo 1996 m. mirė šimtai tūkstančių, o galbūt net milijonai žmonių, daugiausia civilių, tapusių netinkamos mitybos, ligų ir skurdo, patirtų po 1996 m. ir 1998 m. karų, aukomis; kadangi šios padėties padariniai šalyje tęsiasi ir dabar;

B.  kadangi, remiantis Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) duomenimis, perinatalinis mirtingumas 2007–2014 m. sumažėjo 30 proc.: nuo 148-ių 1 000-iui gimimų 2007 m. iki 104-ių 2014 m.; kadangi gimdyvių mirtingumas sumažėjo 35 proc.: nuo 1 289-ių 100 000-ių gimdymų 2007 m. iki 846-ių 2014 m.;

C.  kadangi nuo 2012 m. Kongo Demokratinėje Respublikoje ir vėl vyrauja nestabilumas, dėl kurio nuo susirėmimų ir kitų žiaurumų žuvo ne vienas tūkstantis žmonių, ypač Šiaurės ir Pietų Kivu provincijose šalies rytuose; kadangi, remiantis Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) duomenimis, 2015 m. liepos 31 d. buvo beveik 1,5 mln. šalies viduje perkeltų asmenų, t. y. 7 proc. visų šalies gyventojų; kadangi daugiau nei 400 000 pabėgėlių iš Kongo ir toliau gyvena tremtyje; kadangi į Kongo Demokratinę Respubliką atvyksta pabėgėliai iš kaimynystėje esančios Centrinės Afrikos Respublikos, siekiantys ištrūkti iš rimtos humanitarinės krizės;

D.  kadangi tarp kariaujančių grupuočių yra Ruandos demokratinės išlaisvinimo pajėgos (hutų karinės grupuotės), Gomoje įsteigtas Kongo demokratijos susivienijimas (RCD-Goma), remiamas Ruandos ir kovojantis prieš Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybę, Viešpaties pasipriešinimo armija (LRA), atsiradusi po vieno sukilimo Ugandoje, Katangos „Mai-Mai“ grupuotė ir Liaudies savigynos judėjimas (MPA); kadangi, nors tam tikros grupuotės nuo 2010 m. buvo demobilizuotos, o tam tikrais atvejais iš dalies integruotos į Kongo armiją (FARDC), padėtis ir toliau yra nesaugi; kadangi manipuliavimas „etniniu klausimu“ regione įžiebė didelius konfliktus, be to, jis toliau skaido teritorijas;

E.  kadangi nuo 2016 m. pradžios smurtas dar labiau išaugo; kadangi pirmadienį, birželio 13 d., Kongo armija paskelbė apie šešių Ugandos sukilėlių, priklausančių Jungtinėms demokratinėms pajėgoms (ADF), ir vieno Kongo kariškio žūtį per susirėmimą Beni regione, rytų Konge; kadangi situacija buvo sąlyginai aprimus, bet 2016 m. gegužės pradžioje smurtas vėl atsinaujino; kadangi teigiama, kad naktį iš gegužės 3-ios į 4-ą d. Eringeti kaime, esančiame 60 kilometrų į šiaurės rytus nuo Beni ir už 200 metrų nuo dviejų MONUSCO stovyklų, aštriais ginklais buvo nužudyta 17 asmenų; kadangi manoma, kad 2016 m. vasario–gegužės mėn. Beni regione žudynėse žuvo apie šimtą žmonių;

F.  kadangi Kongo vyriausybė ir MONUSCO šiomis žudynėmis kaltina ADF, tačiau daugelis ekspertų ir NVO tuo abejoja teigdami, kad prie jų galėtų būti prisidėjusios oficialiosios pajėgos; kadangi grupė ekspertų, 2016 m. gegužės viduryje parengusių Jungtinių Tautų Sankcijų komiteto konfidencialią ataskaitą, šių žiaurumų organizavimu ir įvykdymu joje tiesiogiai kaltina Kongo kariškius ir vieną J. Kabilai artimą generolą; kadangi pilietinės visuomenės ir opozicijos aktyvistai smerkia MONUSCO ir vyriausybės nereagavimą į šiuos išpuolius ir bendrininkavimą juos vykdant; kadangi po šių žudynių vyko daug demonstracijų, kuriose buvo reikalaujama teisingumo ir kai kurios iš jų buvo išsklaidytos jėga; kadangi ir toliau tęsiasi opozicijos narių represijos;

G.  kadangi 2016 m. birželio 1 ir 2 d. opozicinio 2016 m. Piliečių fronto nariai kreipėsi į Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT) Hagoje prašydami išnagrinėti šias žudynes ir oficialiosios armijos prisidėjimą prie jų; kadangi į TBT buvo kreiptasi ir su prašymu išnagrinėti opozicijos protestuotojų represijos aktus vykstant rinkimų procesui;

H.  kadangi buvo įvykdyta daugybė karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, masinių žmogaus teisių pažeidimų, sustiprėjo opozicijos narių represijos, buvo vykdomi masiniai moterų ir mergaičių prievartavimai, o gyventojai masiškai paliko savo namus; kadangi oficialiai teigiama, kad nuo 1996 m. Kongo Demokratinėje Respublikoje esama bent 200 000 prievartavimo aukų, bet iš tikro jų yra daug daugiau, nes daugelis prievartavimų neįregistruojami; kadangi prievartavimas yra karo ginklas, kurį naudoja visos karinės grupuotės, įskaitant ir oficialiąsias ginkluotąsias pajėgas; kadangi Kongo Demokratinėje Respublikoje yra įprasta vykdyti priverstinį verbavimą, ypač vaikų, siekiant paversti juos kovotojais;

I.  kadangi valstybinė armija (FARDC) yra nuolat kaltinama žiaurumais; kadangi 2012 m. spalio mėn. vyriausybė patvirtino veiksmų planą, kuriuo siekiama sustabdyti vaikų verbavimą, lytinį smurtą ir kitus rimtus vaikų teisių pažeidimus, vykdomus ginkluotųjų ir saugumo pajėgų; kadangi nuo to laiko problemos liko neišspręstos ir tebereikia panaikinti nebaudžiamumą;

J.  kadangi 1999 m. pradėta MONUSCO (Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misija Kongo Demokratinėje Respublikoje) yra visiškas fiasko, nes ji nepadėjo pagerinti smarkiai nuo karo nukentėjusių civilių gyventojų padėties, o remdama nacionalinę Kongo armiją (FARDC) ji tik palaikė jos vykdomus nusikaltimus; kadangi, nors 2015 m. vasario mėn. MONUSCO ir FARDC karinis bendradarbiavimas buvo nutrauktas, 2016 m. kovo 2 d. JTO nusprendė atnaujinti vyriausybės pajėgoms teikiamą karinę paramą;

K.  kadangi Kongo Demokratinėje Respublikoje gausu vertingų gamtos išteklių (aukso, kasiterito, kolombito-tentalito, metano dujų ir kt.) ir tebesitęsiančiu nelegaliu šių išteklių eksploatavimu – ypač KDR rytuose juos vis dar dažnai kontroliuoja ginkluotos sukarintos grupuotės – prisidedama prie konflikto finansavimo ir jis remiamas, be to, tai ir toliau išlieka viso regiono nesaugumo šaltinis;

L.  kadangi tarptautinės bendrovės finansuoja ginkluotą konfliktą, kad galėtų toliau eksploatuoti Kongo žemės gelmių išteklius; kadangi Jungtinės Tautos savo ataskaitose daug kartų kritikavo šį reiškinį; kadangi 2015 m. balandžio mėn. Ibrahim Thiaw, Jungtinių Tautų aplinkos programos (UNEP) vykdomasis direktorius, pareiškė, jog iš šio gamtos išteklių eksploatavimo gaunamos pajamos siekia daugiau kaip 1 mlrd. USD per metus ir kad didžioji dalis – iki 98 proc. – pelno atitenka tarptautinėms bendrovėms, o likusieji 2 proc. panaudojami ginkluotoms vidaus grupuotėms finansuoti;

M.  kadangi tarptautinės finansų institucijos savo struktūrinio koregavimo planais tik dar labiau nusilpnino šalį, paversdamos ją teisiniu ir mokesčių rojumi daugiašalėms, ypač kasybos sektoriaus, įmonėms; kadangi išardžius Kongo ekonomikos pamatus ir atleidus tūkstančius darbuotojų– tai buvo susiję su tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma Pasaulio banku  – gyventojai neteko pragyvenimo šaltinių ir jų gyvenimo sąlygos dar labiau suprastėjo, tačiau iš to pasipelno didelės, visų pirma Vakarų, pramonės grupės, kurios pasiglemžė išteklius ir užgrobė ekonomiką;

N.  kadangi prasidėjus konfliktui labai išaugo maisto produktų kainos, todėl dar labiau padidėjo vietos gyventojų skurdas ir maisto stygius ir viso regiono nestabilumas; kadangi padėtį dar labiau apsunkina tarptautinių bendrovių vykdomas žemės grobimas bendrininkaujant vyriausybei;

O.  kadangi regione nestabili padėtis susidarė dėl lemiamų veiksnių, kaip antai išaugęs nedarbas, pablogėjusi socialinė padėtis ir gyventojų skurdas;

1.  smerkia visus smurtinius veiksmus, visus žmogaus teisių pažeidimus ir visas seksualinio smurto apraiškas; išreiškia savo palaikymą visiems dėl metų metus trunkančio konflikto kenčiantiems žmonėms; vėl smerkia manipuliavimą „etniniu klausimu“, dėl kurio regione nukentėjo milijonai žmonių ir kuriuo skaldoma visuomenė;

2.  itin nerimauja dėl smurto paaštrėjimo šalies rytuose ir prašo atlikti tarptautinį ir nepriklausomą tyrimą siekiant nustatyti kiekvieno, taip pat ir MONUSCO bei oficialios kariuomenės, atsakomybę už šias žudynes; prašo tarptautinę bendruomenę galų gale imtis visų reikalingų konkrečių priemonių, kad būtų nutrauktas genocidas ir išteklių naudojimas, ir konflikto aukoms kompensuoti patirtą žalą;

3.  taip pat nerimauja, kad smurtas tęsiasi artėjant rinkimams; ragina nedelsiant ir be sąlygų paleisti visus savavališkai kalinamus asmenis ir nutraukti teismų ir policijos vykdomą opozicijos narių bauginimą;

4.  mano, kad kova su nebaudžiamumu dėl humanitarinės teisės nepaisymo ir ekonominių bei finansinių pažeidimų yra viena iš būtinų sąlygų siekiant atkurti taiką Kongo Demokratinėje Respublikoje;

5.  yra ypač susirūpinęs dėl moterų padėties šioje šalyje ir dėl jų patiriamų nusikaltimų bei diskriminacijos; mano, jog būtina, kad valdžios institucijos ir tarptautinė bendruomenė didintų pastangas siekdamos užkirsti kelią masiniams prievartavimams, kurie yra naudojami kaip karo priemonė, užtikrinti prieigą prie nemokamų viešųjų sveikatos paslaugų, ypač sudaryti galimybes gauti ginekologinį, kontraceptinį gydymą ir aborto paslaugas ir skatinti tikrą lyčių lygybę;

6.  taip pat mano, kad valdžios institucijų ir tarptautinės bendruomenės prioritetu turėtų būti vaikų karių reiškinio išnaikinimas;

7.  smerkia tai, kad Kongo gyventojų elementarūs poreikiai nuolat aukojami tarptautinių įmonių ir užsienio jėgų ekonominiams ir geopolitiniams interesams;

8.  mano, kad dramatišką padėtį Kongo Demokratinės Respublikos rytuose bus galima ilgam pakeisti tik tuo atveju, jei bus imtasi veiksmų, kad gyventojai pagaliau galėtų naudotis gamtos ištekliais; pabrėžia, kad tuo tikslu valstybė turi atgauti savo suverenias teises į gamtos išteklius, pradėdama kontroliuoti tarptautinių užsienio bendrovių veiklą ir sukurdama nacionalinę infrastruktūrą, kad galėtų pati eksploatuoti ir apdoroti savo žaliavas bei jomis prekiauti – tai reiškia, kad reikės peržiūrėti ir nutraukti visas kasybos ir miškininkystės sutartis pagal Kongo konstitucijos 56 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad šalies turtai duotų naudą kiek galima daugiau šalies gyventojų, o ne mažai jų daliai;

9.  primena, kad reikia užtikrinti Kongo Demokratinės Respublikos teisę į apsirūpinimo maistu savarankiškumą, kuris apima ūkininkų teisę gaminti maisto produktus šalies žmonėms nutraukus žemių grobimo praktiką ir užtikrinus ūkininkų ir ūkininkių prieigą prie žemės, sėklų ir vandens;

10.  prašo tarptautinę bendruomenę ir ypač šalis, kurios Kongo Respublikos atžvilgiu yra kreditorės (ir, be kita ko, Belgiją), panaikinti kliūtis, trukdančias Kongo Demokratinei Respublikai vystytis – taigi ir sukurti taiką, panaikinant skolą ir skolos palūkanas, kurias toliau moka ši šalis, ir pradedant iš tikrųjų bendradarbiauti tarptautiniu lygiu, gerbiant pagrindines žmogaus teises ir Kongo valstybės suverenitetą, užuot sudarinėjus laisvosios prekybos susitarimus ir struktūrinio koregavimo planus; ragina KDR valdžios institucijas reikalauti atlikti jų skolų auditą ir panaikinti visas neteisėtas skolas užsienio skolintojams siekiant visiškai panaikinti skolą ir pagaliau reaguoti į jų gyventojų pagrindinius žmogiškuosius poreikius;

11.  prašo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių didinti finansinę paramą ir humanitarinę pagalbą, siekiant patenkinti būtiniausius šių gyventojų poreikius; prašo, kad Sąjungos ir valstybių narių pagalba būtų teikiama subsidijų, o ne paskolų pavidalu, kad nebūtų padidinta skolos našta; apgailestauja dėl to, kad daug Sąjungos valstybių narių nepasiekė tikslo šiai paramai skirti 0,7 proc. savo BNP ir kad kai kurios valstybės sumažino paramai vystymuisi skiriamų lėšų procentinę dalį; apgailestauja dėl to, kad valstybės narės mažiau skiria lėšų pagalbos maistu programoms; primygtinai prašo, kad parama vystymuisi nebūtų pasinaudojama siekiant uždaryti ar kontroliuoti sienas arba užtikrinti migrantų readmisiją; prašo, kad Sąjungos ir valstybių narių teikiama pagalba Kongo Demokratinėje Respublikoje visų pirma būtų naudojama su dideliais skirtumais, skurdu, nuolatine netinkama mityba, galimybėmis gauti sveikatos ir viešąsias paslaugas, ypač reprodukcinį ir ginekologinį gydymą, susijusioms problemoms spręsti ir tvaraus vystymosi tikslams pasiekti; taip pat prašo padidinti pagalbą maistu ir ją visų pirma panaudoti vietos ūkininkų maisto produktams pirkti;

12.  dar kartą tvirtina, kad trečiosiose šalyse veiklą vykdančios Europos bendrovės privalo griežtai laikytis tarptautinių žmogaus teisių standartų; todėl prašo valstybių narių stebėti, kad įmonės, kurioms taikoma nacionalinė teisė, laikytųsi žmogaus teisių ir socialinių, sveikatos ir aplinkosaugos standartų, kurių laikytis jos privalo, kai steigiasi ar vykdo savo veiklą trečiojoje šalyje; ragina Europos Komisiją ir valstybes nares imtis būtinų priemonių prieš Europos įmones, kurios nesilaiko šių standartų arba kurios nepakankamai atlygina žalą asmenims, nukentėjusiems nuo žmogaus teisių pažeidimų, už kuriuos jos yra tiesiogiai arba netiesiogiai atsakingos;

13.  prašo Tarybą per vykstantį trišalį dialogą dėl privalomo reglamento dėl konflikto zonų naudingųjų iškasenų greitai sudaryti kompromisą su Parlamentu ir reikalauti, kad Europos metalų liejyklos, rafinuotojai ir importuotojai, įskaitant galutinių produktų, kaip antai automobiliai ir išmanieji telefonai, gamintojus, savo tiekimo grandinėse taikytų griežtas taisykles, siekdami nutraukti ginkluotų grupuočių finansavimą ir smurtą konflikto regionuose;

14.  ypač ragina atlikti nepriklausomą tyrimą, kaip Kongo Demokratinėje Respublikoje veiklą vykdančios Europos bendrovės laikosi socialinių ir aplinkos normų, visų pirma gamtos išteklių sektoriuje, ir ištirti galimas šių bendruomenių sąsajas su ginkluotų grupuočių finansavimu; kartu ragina atlikti tarptautinį tyrimą siekiant išsiaiškinti, ar pagrįsti kaltinimai, jog esama ryšių tarp struktūrinio koregavimo planų, tarptautinių finansų institucijų teikiamos finansinės paramos ir šalyje vykdomų nusikaltimų;

15.  prieštarauja bet kokiam bandymui Sąjungos migracijos politiką iškelti į trečiąsias šalis; smerkia tai, kad Rabato procesu, kuriuo naudojasi Kongo Demokratinė Respublika, nesudaromos jokios galimybės kovoti su giluminėmis migracijų priežastimis, o tiesiog skatinama grąžinimo ir readmisijos politika; mano, kad ši politika prieštarauja laisvo judėjimo teisei ir teisei į prieglobstį; taigi reikalauja nedelsiant sustabdyti su Rabato procesu susijusias derybas su KDR;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, Didžiųjų ežerų regiono šalių vyriausybėms, Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.