Návrh usnesení - B8-0807/2016Návrh usnesení
B8-0807/2016

NÁVRH USNESENÍ o masakrech ve východním Kongu

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Laura Agea za skupinu EFDD

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0801/2016

Postup : 2016/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0807/2016
Předložené texty :
B8-0807/2016
Přijaté texty :

B8-0807/2016

Usnesení Evropského parlamentu o masakrech ve východním Kongu

(2016/2770(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK),

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a prohlášení její mluvčí o situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na závěry Rady o Demokratické republice Kongo ze dne 23. května 2016,

–  s ohledem na výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2014, kterou dne 22. června 2015 přijala Rada,

–  s ohledem na rozhodnutí a nařízení vydaná Mezinárodním soudním dvorem ve věcech „Ozbrojené aktivity na území Konga“ (Demokratická republika Kongo vs. Uganda), „Ozbrojené aktivity na území Konga (nové podání: 2002)“ (Demokratická republika Kongo vs. Rwanda), „Ozbrojené aktivity na území Konga“ (Demokratická republika Kongo vs. Rwanda), a „Ozbrojené aktivity na území Konga“ (Demokratická republika Kongo vs. Burundi)

–  s ohledem na Rámec OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region, která byla v únoru 2013 podepsána v Addis Abebě,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o DRK, zejména na rezoluci č. 2198 (2015) o obnovení sankčního režimu v DRK a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci č. 2277 (2016),

–  s ohledem na zprávu o DRK, kterou dne 12. ledna 2015 vydala skupina odborníků OSN,

–  s ohledem na výroční zprávu o stavu lidských práv a činnosti společného úřadu Organizace Spojených národů pro lidská práva v DRK, kterou dne 27. července 2015 vydal vysoký komisař OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na mezinárodní humanitární právo,

–  s ohledem na Ženevské úmluvy o ozbrojených konfliktech, zejména na čtvrtou Ženevskou úmluvu z roku 1949, a na jejich protokoly,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 9. listopadu 2015 o situaci v DRK,

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN o Stabilizační misi Organizace Spojených národů v DRK a o provádění Rámce OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region ze dne 9. března 2016,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června roku 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

–  s ohledem na revidovanou Dohodu o partnerství z Cotonou,

–  s ohledem na konžskou ústavu ze dne 18. února 2006,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle údajů z početných zdrojů dochází v severovýchodní části Demokratické republiky Kongo ke zvěrstvům, masakrům a zločinům proti lidskosti, včetně rozšířeného sexuálního násilí a využívání dětí ozbrojenými skupinami;

B.  vzhledem k tomu, že na území Beni, Lubera a Butemba bylo od října 2014 do května 2016 mnoho civilistů podrobeno sexuálnímu násilí, domy, nemocnice a školy byly vypáleny, více než 1 160 lidí bylo zabito a více než 1 470 lidí zmizelo;

C.  vzhledem k tomu, že tento starý a dosud nevyřešený konflikt již způsobil vnitřní a vnější vysídlení více než dvou milionů osob;

D.  vzhledem k tomu, že mnoho oblastí nacházejících se na těchto územích je v současné době okupováno různými ozbrojenými skupinami;

E.  vzhledem k tomu, že odpovědnost za tyto vraždy je přisuzována ozbrojeným skupinám působícím v tomto regionu; vzhledem k tomu, že není jasné, do jaké míry jsou tyto skupiny kontrolovány vládou;

F.  vzhledem k tomu, že v některých případech byly spáchány zločiny v bezprostřední blízkosti míst obsazených ozbrojenými silami Demokratické republiky Kongo (FARDC) a v blízkosti základen mírové mise OSN v DRK (MONUSCO);

G.  vzhledem k tomu, že konžská armáda a MONUSCO (jejíž mandát byl prodloužen a posílen) jsou v této oblasti přítomny proto, aby udržovaly stabilitu, bojovaly proti ozbrojeným skupinám a chránily civilisty;

H.  vzhledem k tomu, že významnou část odpovědnosti za tento rozsáhlý, komplexní a hluboce zakořeněný problém nesou i veřejné a soukromé subjekty, které využívají nestability k těžbě přírodních zdrojů v regionu;

1.  je zděšen zhoršující se humanitární situací ve východní části DRK a násilnými ozbrojenými konflikty, které trvají již déle než 20 let;

2.  ostře kritizuje lhostejnost mezinárodního společenství a mlčení sdělovacích prostředků navzdory rozhodnutím a výnosům Mezinárodního soudního dvora a početným oficiálním aktům Organizace spojených národů a dalších mezinárodních institucí;

3.  odsuzuje dlouhodobé a stále v široké míře probíhající porušování nejzákladnějších lidských práv, a to i v souvislosti se ztrátami na životech, a vyjadřuje lidu DRK svou soustrast;

4.  důrazně apeluje na OSN, Africkou unii a misi MONUSCO, aby ve spolupráci s vládou DRK bezodkladně a efektivně tuto situaci řešily s cílem zabránit páchání dalších zločinů v této oblasti;

5.  naléhavě žádá mezinárodní společenství, aby zahájilo důkladné, nezávislé a transparentní vyšetřování spáchaných masakrů;

6.  vyzývá k uspořádání mimořádné schůze skupiny mezinárodních vyslanců a zástupců pro oblast afrických Velkých jezer při příležitosti voleb v DRK s cílem podniknout pro tyto účely vhodné kroky, jako např. mobilizovat Radu bezpečnosti OSN;

7.  opakuje, že ti, kteří páchají válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, nemohou zůstat nepotrestáni, a vyzývá k odhalení a stíhání všech, kteří jsou za tyto činy odpovědni;

8.  očekává, že žalobce Mezinárodního trestního soudu bude pověřen tím, aby vyšetřil zločiny proti lidskosti a válečné zločiny spáchané v této oblasti, tak aby byly před soud postaveny osoby odpovědné za zvěrstva, která byla v posledních desetiletích napáchána;

9.  ostře kritizuje jednání soukromých a veřejných subjektů, které nestability využívají k těžbě místních zdrojů;

10.  poukazuje na závažnou míru odpovědnosti těch, kteří – přímo či nepřímo – poskytují zbraně ozbrojeným skupinám;

11.  důrazně vyzývá k okamžité neutralizaci všech ozbrojených skupin v regionu a žádá vládu DRK a mezinárodní společenství, aby tento krok považovaly za svou prioritu;

12.  vyzývá AU a EU, aby zajistily neustálý politický dialog mezi zeměmi oblasti Velkých jezer s cílem zabránit jakékoli další destabilizaci; vyjadřuje politování nad tím, že v provádění rámcové dohody o míru, bezpečnosti a spolupráci z února 2013 bylo dosaženo pouze omezeného pokroku, a vyzývá všechny strany, aby aktivně přispívaly k dosažení stability;

13.  naléhavě vyzývá k vypracování a zveřejnění hodnotící zprávy činností mise MONUSCO; vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2277 (2016), která obnovila mandát mise MONUSCO a posílila její kompetence v oblasti civilní ochrany a lidských práv;

14.  kritizuje nejasnost mandátu mise MONUSCO a naléhavě misi MONUSCO žádá, aby svého mandátu plně využívala k ochraně civilního obyvatelstva; naléhavě vyzývá, aby byl mandát řádně upřesněn, tak aby misi MONUSCO bylo promptně umožněno účinně chránit obyvatele, na něž útočí ozbrojené skupiny;

15.  uznává úsilí, které konžské orgány vynakládají v oblasti boje proti beztrestnosti a předcházení náboru dětí, sexuálnímu násilí a násilí páchanému na dětech, nicméně jej znepokojuje, že pokroku je dosahováno jen velmi pomalu;

16.  vyzývá k většímu zapojení občanské společnosti do ochrany civilistů, do řešení konfliktu a mediačních procesů;

17.  vyzývá k ochraně aktivistů v oblasti lidských práv a státních zaměstnanců;

18.  zdůrazňuje, že tato situace by neměla zabránit konání voleb, které jsou podle ústavy plánovány, a připomíná, že je důležité dodržovat omezení týkající se délky mandátů, zejména jsou-li stanovena ústavou;

19.  vyzdvihuje povinnost EU a jejích členských států zajistit soudržnost a transparentnost všech jejich politik, a to i pokud jde o obchod se zbraněmi a obchod se surovinami; naléhavě vyzývá evropské a mezinárodní instituce, aby se v těchto záležitostech shodly na závazných pravidlech, a to i pokud jde o zřízení monitorovacích orgánů, s cílem zamezit podporování nelidských konfliktů prostřednictvím komerčních aktivit;

20.  vyzývá EU, aby zvážila možnost zavedení cílených sankcí vůči těm, kteří odpovídají za násilná stíhání v DRK, včetně zákazů cestování a zmrazení aktiv, s cílem pomoci předejít dalšímu násilí;

21.  vyzývá EU a OSN, aby se bezodkladně shodly na rámci pro vyslání pozorovatele, který by posoudil humanitární situaci a informoval mezinárodní společenství o rozsahu masakrů;

22.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby se na tuto záležitost zaměřila a aby Parlament o situaci v této oblasti DRK pravidelně informovala s cílem zajistit pokračující důkladné monitorování tohoto problému ze strany EU;

23.  vyzývá EU a její členské státy, aby i nadále poskytovaly pomoc lidu DRK s cílem zlepšit životní podmínky těch nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, zejména pak osob vysídlených v rámci země i mimo ni;

24.  vítá úsilí konžských orgánů o uplatňování právních předpisů, které zakazují obchodování s nerosty a jejich zpracovávání v oblastech, v nichž probíhá nelegální těžba nerostů, jako jsou oblasti pod kontrolou ozbrojených skupin; vyzývá konžské orgány, aby zintenzívnily provádění právních předpisů, a naléhavě žádá DRK, aby nadále pokračovala v úsilí o dosažení souladu s iniciativou v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu;

25.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, Radě ministrů AKT-EU, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu DRK.