Procedură : 2016/2770(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0807/2016

Texte depuse :

B8-0807/2016

Dezbateri :

CRE 22/06/2016 - 16

Voturi :

PV 23/06/2016 - 8.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0290

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 469kWORD 78k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.237v01-00
 
B8-0807/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la masacrele din estul Republicii Congo (2016/2770(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Laura Agea în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la masacrele din estul Republicii Congo (2016/2770(RSP))  
B8-0807/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente privind Republica Democrată Congo(RDC),

–  având în vedere rezoluția Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 15 iunie 2016 referitoare la situația preelectorală și a securității în RDC,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) și ale purtătorului său de cuvânt privind situația din Republica Democrată Congo,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 23 mai 2016 referitoare la Republica Democrată Congo,

–  având în vedere Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume în 2014, adoptat de Consiliu la 22 iunie 2015,

–  având în vedere deciziile și hotărârile pronunțate de Curtea Internațională de Justiție în cazurile „Activități armate pe teritoriul congolez” (Republica Democratică Congo/Uganda), „Activități armate pe teritoriul congolez (Cerere nouă: 2002)” (Republica Democrată Congo/Rwanda), „Activități armate pe teritoriul congolez” (Republica Democratică Congo/Rwanda) și „Activități armate pe teritoriul congolez” (Republica Democratică Congo/Burundi),

–  având în vedere Cadrul pentru pace, securitate și cooperare pentru RDC și regiune semnat la Addis Abeba în februarie 2013,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU cu privire la RDC, în special Rezoluția nr. 2198 (2015) privind prelungirea regimului de sancțiuni aplicat RDC și prelungirea mandatului Grupului de experți și Rezoluția nr. 2277 (2016),

–  având în vedere raportul din 12 ianuarie 2015 al Grupului de experți ai ONU pentru RDC,

–  având în vedere raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului privind situația drepturilor omului și activitățile Biroului comun al ONU pentru drepturile omului din RDC din 27 iulie 2015,

–  având în vedere prevederile dreptului internațional umanitar,

–  având în vedere Convențiile de la Geneva privind conflictele armate, în special cea de a patra Convenție de la Geneva din 1949, și protocoalele la acestea,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

–  având în vedere declarația Președintelui Consiliului de Securitate al ONU din 9 noiembrie 2015 privind situația din RDC,

–  având în vedere rapoartele Secretarului General al ONU din 9 martie 2016 cu privire la misiunea Organizației Națiunilor Unite pentru stabilizare în RDC și privind punerea în aplicare a Cadrului pentru pace, securitate și cooperare în RDC și în regiune,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernarea,

–  având în vedere Acordul de parteneriat de la Cotonou revizuit,

–  având în vedere Constituția congoleză din 18 februarie 2006,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât numeroase surse au raportat atrocitățile, masacrele, crimele de război și crimele împotriva umanității din partea de nord-est a Republicii Democratice Congo, inclusiv practica foarte răspândită a violenței sexuale și cea a recrutării și a utilizării copiilor de către grupurile armate;

B.  întrucât, în perioada cuprinsă între octombrie 2014 și mai 2016, pe teritoriul Beni, Lubero și Butembo, mulți civili au fost supuși violenței sexuale, locuințele, spitalele și școlile au fost arse, peste 1 160 de persoane și-au pierdut viața și peste 1 470 de persoane au dispărut;

C.  întrucât acest conflict vechi și nerezolvat a cauzat strămutarea internă și externă a peste două milioane de persoane;

D.  întrucât numeroase teritorii din zonă sunt ocupate în prezent de către diferite grupuri armate;

E.  întrucât responsabilitatea pentru aceste crime trebuie atribuită grupărilor armate care acționează în regiune; întrucât nu este clar în ce măsură poate controla guvernul aceste grupări;

F.  întrucât, în unele cazuri, au fost săvârșite crime în imediata apropiere a pozițiilor deținute de armata națională (FARDC) și de Misiunea ONU de menținere a păcii în Republica Democratică Congo (MONUSCO);

G.  întrucât armata congoleză și MONUSCO (al cărei mandat a fost reînnoit și consolidat) sunt prezente în regiune pentru a menține stabilitatea, pentru a combate grupările armate și pentru a proteja civilii;

H.  întrucât într-o mare și semnificativă măsură, responsabilitatea pentru această problemă importantă, complexă și profundă le revine entităților publice și private care profită de situația de instabilitate și urmăresc să exploateze resursele naturale din regiune;

1.  este alarmat de degradarea situației umanitare în estul RDC și de conflictele armate violente care durează de peste 20 de ani;

2.  regretă profund indiferența comunității internaționale și tăcerea mass-mediei în ciuda deciziilor și hotărârilor emise de Curtea Internațională de Justiție și a numeroaselor acte oficiale ale Organizației Națiunilor Unite și ale altor instituții internaționale;

3.  denunță încălcarea generalizată, de lungă durată și încă prezentă a drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv pierderile de vieți omenești, și își exprimă solidaritatea cu populația RDC;

4.  solicită în mod insistent ONU, Uniunii Africane și MONUSCO să abordeze în mod urgent și eficace situația, în cooperare cu guvernul RDC, pentru a preveni comiterea de noi crime în zonă;

5.  solicită comunității internaționale să lanseze o anchetă completă, independentă și transparentă a masacrelor;

6.  solicită o întâlnire de urgență a Grupului trimișilor și reprezentanților internaționali pentru regiunea Marilor Lacuri din Africa privind alegerile din RDC, căruia i se solicită să ia măsurile care se impun în acest scop, cum ar fi mobilizarea Consiliului de Securitate al ONU;

7.  reiterează faptul că autorii crimelor de război și ai crimelor împotriva umanității nu trebuie să rămână nepedepsiți și solicită identificarea și urmărirea în justiție a celor responsabili pentru astfel de acte;

8.  se așteaptă ca procurorul Curții Penale Internaționale să se ocupe de investigarea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război săvârșite în această zonă pentru a aduce în fața justiției persoanele care se fac vinovate de atrocitățile comise în ultimele decenii;

9.  denunță rolul entităților publice și private, care profită de instabilitate pentru a exploata resursele locale;

10.  denunță marea responsabilitate a celor care, direct sau indirect, furnizează arme grupării armate;

11.  solicită insistent neutralizarea imediată a tuturor grupurilor armate din regiune și solicită guvernului RDC și comunității internaționale să acorde prioritate măsurilor în acest sens;

12.  invită Uniunea Africană și UE să asigure un dialog politic permanent între țările din regiunea Marilor Lacuri pentru a preveni orice destabilizare ulterioară; regretă progresele limitate realizate pentru a pune în practică a Acordului-cadru pentru pace, securitate și cooperare din februarie 2013 și invită toate părțile să contribuie activ la eforturile de stabilizare;

13.  solicită să se efectueze de urgență un raport de evaluare privind acțiunile întreprinse de MONUSCO, care să fie pus la dispoziția publicului; salută Rezoluția nr. 2277 (2016) a Consiliului de Securitate al ONU, care a reînnoit mandatul MONUSCO și a consolidat competențele sale în materie de protecție civilă, precum și în materie de drepturile omului;

14.  regretă lipsa de claritate în ceea ce privește mandatul MONUSCO și încurajează MONUSCO să utilizeze pe deplin mandatul său pentru a proteja populația civilă; solicită ca mandatul să fie clarificat cu adevărat pentru a acorda imediat MONUSCO posibilitatea de a proteja în mod eficient populația în caz de atac din partea grupurilor armate;

15.  recunoaște eforturile depuse de autoritățile congoleze pentru a combate impunitatea și pentru a preveni recrutarea copiilor, violența sexuală și violența împotriva copiilor, dar este îngrijorat de ritmul lent al progreselor realizate;

16.  solicită o implicare mai mare a societății civile în protecția civililor și în soluționarea conflictelor, precum și în procesele de mediere;

17.  solicită protecția activiștilor pentru drepturile omului și a funcționarilor publici;

18.  subliniază că această situație nu ar trebui să împiedice desfășurarea alegerilor, astfel cum au fost planificate din punct de vedere constituțional, și reamintește importanța de a respecta limitele privind durata mandatului, în special atunci când sunt stabilite prin Constituție;

19.  subliniază datoria UE și a statelor sale membre de a asigura coerența și transparența tuturor politicilor lor, inclusiv în ceea ce privește comerțul cu arme și comerțul cu materii prime; solicită instituțiilor naționale, europene și internaționale să convină asupra unor norme obligatorii în acest domeniu, inclusiv asupra instituirii unor organisme de monitorizare, pentru a evita alimentarea conflictelor inumane prin activități comerciale;

20.  solicită ca UE să ia în considerare impunerea unor sancțiuni specifice împotriva celor responsabili de represiunea violentă din RDC, printre care interdicțiile de călătorie și înghețarea activelor, pentru a preveni violențe ulterioare;

21.  invită UE și ONU să convină de urgență asupra unui cadru aferent trimiterii unui observator pentru a evalua situația umanitară și a informa comunitatea internațională cu privire la amploarea acestor masacre;

22.  invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să se axeze pe această chestiune și să informeze periodic Parlamentul cu privire la situația din această zonă a RDC, pentru a se asigura că UE continuă să urmărească îndeaproape această problemă;

23.  invită UE și statele sale membre să își mențină asistența acordată populației din RDC în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale categoriilor celor mai vulnerabile de populație, în special a persoanelor strămutate internațional și în interiorul țării;

24.  salută eforturile autorităților congoleze de a pune în aplicare legislația care interzice comercializarea și prelucrarea mineralelor în zonele în care se practică exploatarea ilegală a mineralelor, cum ar fi cele controlate de grupuri armate; invită autoritățile congoleze să accelereze punerea în aplicare a legislației și îndeamnă RDC să își continue eforturile în vederea respectării Inițiativei privind transparența în industriile extractive;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Uniunii Africane, Consiliului ACP-UE, Secretarului General al ONU, Consiliului ONU pentru drepturile omului și președintelui, prim-ministrului și parlamentului RDC.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate