Návrh uznesenia - B8-0807/2016Návrh uznesenia
B8-0807/2016

NÁVRH UZNESENIA o masakroch na východe Konga

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Laura Agea v mene skupiny EFDD

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0801/2016

Postup : 2016/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0807/2016
Predkladané texty :
B8-0807/2016
Prijaté texty :

B8-0807/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o masakroch na východe Konga

(2016/2770(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR),

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a jej hovorcu o situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na závery Rady z 23. mája 2016 o Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014, ktorú Rada prijala 22. júna 2015,

–  so zreteľom na rozhodnutia a príkazy Medzinárodného súdneho dvora vo veciach Ozbrojené aktivity na území Konga (Konžská demokratická republika/Uganda), Ozbrojené aktivity na území Konga (nová žaloba: 2002) (Konžská demokratická republika/Rwanda), Ozbrojené aktivity na území Konga (Konžská demokratická republika/Rwanda) a Ozbrojené aktivity na území Konga (Konžská demokratická republika/Burundi),

–  so zreteľom na Rámec pre mier, bezpečnosť a spoluprácu v KDR a regióne, ktorý bol podpísaný v Addis Abebe vo februári 2013,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä rezolúciu č. 2198 (2015) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov a rezolúciu č. 2277 (2016),

–  so zreteľom na správu skupiny expertov OSN o KDR z 12. januára 2015,

–  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 27. júla 2015 o situácii v oblasti ľudských práv a aktivitách Spoločného úradu Organizácie Spojených národov pre ľudské práva v KDR,

–  so zreteľom na medzinárodné humanitárne právo,

–  so zreteľom na Ženevské dohovory o ozbrojených konfliktoch a najmä na štvrtý Ženevský dohovor z roku 1949 a jeho protokoly,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 9. novembra 2015 o situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN z 9. marca 2016 o stabilizačnej misii Organizácie Spojených národov v KDR a o vykonávaní Rámca pre mier, bezpečnosť a spoluprácu v KDR a regióne,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu o partnerstve z Cotonou,

–  so zreteľom na konžskú ústavu z 18. februára 2006,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže z mnohých zdrojov prichádzajú správy o tom, že v severovýchodnej časti Konžskej demokratickej republiky dochádza k násilnostiam, masakrom, vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti vrátane početných prípadov sexuálneho násilia a náboru a využívania detí ozbrojenými skupinami;

B.  keďže na územiach Beni, Lubero a Butembo sa v období od októbra 2014 do mája 2016 veľa civilných občanov stalo obeťami sexuálneho násilia, veľa domov, zdravotných zariadení a škôl zhorelo, viac ako 1 160 ľudí bolo zabitých a viac ako 1 470 ľudí zmizlo;

C.  keďže tento dávny a stále nevyriešený konflikt už spôsobil vnútorné a vonkajšie vysídlenie viac ako dvoch miliónov ľudí;

D.  keďže mnohé územia v tejto oblasti sú teraz okupované rôznymi ozbrojenými skupinami;

E.  keďže zodpovednosť za toto zabíjanie treba pripísať ozbrojeným skupinám, ktoré operujú v tomto regióne; keďže nie je jasné, do akej miery má vláda kontrolu nad týmito skupinami;

F.  keďže k zločinom v niektorých prípadoch došlo v tesnej blízkosti pozícií, ktoré ovláda národná armáda (FARDC), a v blízkosti základní mierovej misie OSN v KDR (MONUSCO);

G.  keďže konžská armáda a misia MONUSCO, ktorej mandát bol obnovený a posilnený, sú v tomto regióne prítomné preto, aby udržovali stabilitu, bojovali proti ozbrojeným skupinám a chránili civilné obyvateľstvo;

H.  keďže veľkú mieru zodpovednosti za tento rozsiahly, komplexný a hlboko zakorenený problém majú aj tie verejné a súkromné subjekty, ktoré využívajú nestabilitu na exploatáciu prírodných zdrojov tejto oblasti;

1.  je hlboko znepokojený zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou vo východnej časti KDR a násilnými ozbrojenými konfliktami, ktoré už trvajú viac ako 20 rokov;

2.  dôrazne odsudzuje skutočnosť, že aj napriek rozhodnutiam a príkazom Medzinárodného súdneho dvora a početným oficiálnym aktom OSN a ďalších medzinárodných inštitúcií je medzinárodné spoločenstvo voči tomuto problému ľahostajné a médiá o ňom mlčia;

3.  odsudzuje dlhodobé a pretrvávajúce rozšírené porušovanie najzákladnejších ľudských práv vrátane straty životov a vyjadruje solidaritu s obyvateľstvom KDR;

4.  dôrazne žiada OSN, Africkú úniu a misiu MONUSCO, aby bezodkladne a účinne začali riešiť túto situáciu v spolupráci s vládou KDR, s cieľom zabrániť páchaniu ďalších zločinov v tejto oblasti;

5.  naliehavo žiada, aby medzinárodné spoločenstvo začalo dôkladné, nezávislé a transparentné vyšetrovanie masakrov;

6.  žiada, aby sa uskutočnila mimoriadna schôdza tímu medzinárodných vyslancov a zástupcov pre oblasť afrických Veľkých jazier o voľbách v KDR, na ktorej by sa prijali vhodné opatrenia týmto smerom, ako napríklad mobilizácia Bezpečnostnej rady OSN;

7.  opakuje, že tí, ktorí páchajú vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, nesmú zostať nepotrestaní, a žiada, aby boli všetky osoby zodpovedné za takéto skutky identifikované a stíhané;

8.  očakáva, že prokurátor Medzinárodného súdneho dvora bude poverený vyšetrovaním zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov spáchaných v tejto oblasti, aby boli osoby zodpovedné za zverstvá, ku ktorým došlo počas niekoľkých uplynulých desaťročí, postavené pred súd;

9.  odsudzuje konanie súkromných a verejných subjektov, ktoré využívajú nestabilitu na exploatáciu miestnych prírodných zdrojov;

10.  odsudzuje ťaživú zodpovednosť tých, ktorí priamo alebo nepriamo poskytujú ozbrojeným skupinám zbrane;

11.  dôrazne žiada okamžité zneškodnenie všetkých ozbrojených skupín v tomto regióne a žiada vládu KDR a medzinárodné spoločenstvo, aby si túto úlohu stanovili za svoju prioritu;

12.  vyzýva Africkú úniu a EÚ, aby zabezpečili trvalý politický dialóg medzi krajinami regiónu Veľkých jazier s cieľom zabrániť akejkoľvek ďalšej destabilizácii; vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri vykonávaní rámcovej dohody o mieri, bezpečnosti a spolupráci z februára 2013 sa dosiahol len veľmi malý pokrok, a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby aktívne prispeli k dosiahnutiu stability;

13.  naliehavo žiada vypracovanie a uverejnenie hodnotiacej správy o činnosti misie MONUSCO; víta rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2277 (2016), ktorou sa obnovuje mandát misie MONUSCO a posilňujú jej právomoci v oblasti ochrany civilného obyvateľstva a ľudských práv;

14.  vyjadruje poľutovanie na nedostatočne jasným vymedzením mandátu misie MONUSCO a naliehavo žiada misiu MONUSCO, aby v plnom rozsahu využívala svoj mandát na ochranu civilného obyvateľstva; naliehavo žiada, aby sa jednoznačne vymedzil mandát misie MONUSCO, aby táto misia urýchlene dostala možnosť účinne chrániť obyvateľstvo pred útokmi ozbrojených skupín;

15.  berie na vedomie úsilie, ktoré konžské orgány vynakladajú v boji proti beztrestnosti a pri predchádzaní náboru detí, sexuálnemu násiliu a násiliu na deťoch, ale je znepokojený pomalým tempom pokroku v týchto oblastiach;

16.  žiada väčšie zapojenie občianskej spoločnosti do ochrany civilného obyvateľstva, ako aj do riešenia konfliktu a procesu mediácie;

17.  žiada ochranu aktivistov v oblasti ľudských práv a štátnych zamestnancov;

18.  zdôrazňuje, že táto situácia by nemala zabrániť konaniu volieb v súlade s ústavou a pripomína, že je dôležité dodržať dĺžku mandátov, najmä ak sú tieto lehoty zakotvené v ústave;

19.  zdôrazňuje povinnosť EÚ a jej členských štátov zabezpečiť súlad a transparentnosť všetkých ich politík, a to aj v prípade obchodu so zbraňami a s nerastnými surovinami; naliehavo žiada národné, európske a medzinárodné inštitúcie, aby sa v týchto otázkach dohodli na záväzných pravidlách vrátane vytvorenia monitorovacích orgánov, s cieľom zabrániť podporovaniu neľudských konfliktov prostredníctvom komerčných aktivít;

20.  vyzýva EÚ, aby zvážila uvalenie cielených sankcií na osoby zodpovedné za násilné represie v KDR vrátane zákazu cestovania a zmrazenia aktív s cieľom zabrániť ďalšiemu násiliu;

21.  vyzýva EÚ a OSN, aby sa urýchlene dohodli na rámci pre vyslanie pozorovateľa, ktorý zhodnotí humanitárnu situáciu a bude medzinárodné spoločenstvo informovať o rozsahu masakrov;

22.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby sa sústredila na túto otázku a aby Parlamentu pravidelne podávala správy o situácii v KDR s cieľom zabezpečiť, že EÚ bude naďalej pozorne sledovať tento problém;

23.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby naďalej poskytovali pomoc obyvateľom KDR s cieľom zlepšiť životné podmienky najzraniteľnejších častí obyvateľstva, predovšetkým medzinárodne a vnútorne vysídlených osôb;

24.  víta úsilie konžských orgánov o uplatňovanie právnych predpisov zakazujúcich obchodovanie s nerastnými surovinami a ich spracovanie v oblastiach, kde dochádza k nezákonnej ťažbe, ako sú oblasti pod kontrolou ozbrojených skupín; žiada konžské orgány, aby dôslednejšie uplatňovali tieto právne predpisy a nalieha na KDR, aby nepoľavovala v úsilí o dosiahnutie súladu s iniciatívou o transparentnosť ťažobného priemyslu;

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, rade AKT–EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a prezidentovi, premiérovi a parlamentu KDR.