Предложение за резолюция - B8-0817/2016Предложение за резолюция
B8-0817/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно изискването от страна на Европейската комисия за повишаване на законоустановената възраст за пенсиониране

8.6.2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Софи Монтел, Флориан Филипо

B8-0817/2016

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно изискването от страна на Европейската комисия за повишаване на законоустановената възраст за пенсиониране

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в препоръките на Комисията и на Съвета непрекъснато се изисква повишаване на законоустановената възраст за пенсиониране;

Б.  като има предвид, че половината от французите, които излизат в пенсия, не са в положение на трудова заетост;

В.  като има предвид, че поради стабилната раждаемост коефициентът на зависимост във Франция е нисък (лицата над 65 години представляват 27 % от възрастовата група 15 – 64 години, срещу 33 % в Германия);

Г.  като има предвид следователно, че положението във Франция няма същия спешен характер, тъй като според ОИСР съотношението плащащи осигурителни вноски/пенсионери ще бъде 1,4 през 2060 г. в сравнение с 1 в Германия;

Д.  като има предвид, че според доклада на Европейската комисия от 2015 г. делът на публичните разходи, свързани със застаряването, се очаква да се понижи с 1,7 процентни пункта от БВП във Франция и да се увеличи с 5 процентни пункта в Германия;

Е.  като има предвид, че насърчаването на капиталовите пенсионни схеми би довело до финансова уязвимост в контекст на ниска възвращаемост на активите;

1.  призовава Комисията да спре да изисква повишаване на възрастта за пенсиониране във Франция, както и да не насърчава капиталовите пенсионни схеми.