Πρόταση ψηφίσματος - B8-0817/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0817/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την απαίτηση της Επιτροπής περί αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

8.6.2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0817/2016

σχετικά με την απαίτηση της Επιτροπής περί αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν παύουν να εισηγούνται την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισοί από τους Γάλλους που φτάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης δεν είναι απασχολούμενοι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της υψηλής γεννητικότητας, το ποσοστό των Γάλλων που πρέπει να συντηρήσει ο εργαζόμενος πληθυσμός είναι μικρό (οι άνω των 65 αντιστοιχούν στο 27% της ηλικιακής ομάδας 15-64, σε σχέση με 33% για την Γερμανία)·

Δ.  λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι η κατάσταση στην Γαλλία δεν μπορεί να θεωρηθεί κρίσιμη αφού ο λόγος ενεργού/συνταξιοδοτούμενου πληθυσμού θα είναι 1,4 το 2060, σε σχέση με 1 στην Γερμανία, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2015, το μερίδιο των δημοσίων δαπανών που αφορά τους ηλικιωμένους αναμένεται να μειωθεί κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ στη Γαλλία και να αυξηθεί κατά 5 μονάδες στη Γερμανία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων μέσω κεφαλαιοποίησης θα είχε ως αποτέλεσμα μια επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης σε συνθήκες χαμηλής απόδοσης του ενεργητικού·

1.  καλεί την Επιτροπή να πάψει να απαιτεί την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γαλλία και να πάψει να προάγει την συνταξιοδότηση μέσω κεφαλαιοποίησης