Resolutsiooni ettepanek - B8-0817/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0817/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Euroopa Komisjoni nõudmise kohta tõsta seadusjärgset pensioniiga

8.6.2016

vastavalt kodukorra artiklile 133

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0817/2016

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni nõudmise kohta tõsta seadusjärgset pensioniiga

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et komisjon ja nõukogu soovitavad pidevalt seadusjärgset pensioniiga tõsta;

B.  arvestades, et pooled pensionile minevad Prantsusmaa kodanikud ei käi tööl;

C.  arvestades, et kõrge sündimuse tõttu on vanadussõltuvuse määr Prantsusmaal madal (vanemate kui 65-aastaste arv vastab 27 %-le 15–64-aastaste arvust; Saksamaal 33 %-le);

D.  arvestades, et seetõttu ei ole Prantsusmaa samasuguses hädaolukorras, sest pensioniskeemi sissemakseid tegevate ja pensioni saavate inimeste arvu suhe on OECD andmetel 2060. aastal 1,4 (Saksamaal aga 1);

E.  arvestades, et Euroopa Komisjoni 2015. aasta aruande kohaselt peaks vananemisega seotud avaliku sektori kulude osa SKPst Prantsusmaal 1,7 % võrra vähenema, kuid Saksamaal 5 % võrra suurenema;

F.  arvestades, et kogumispensioni skeemide toetamine tooks varade madala tootluse olukorras kaasa finantsseisu halvenemise;

1.  nõuab, et komisjon lõpetaks Prantsusmaal pensioniea tõstmise nõudmise ja kogumispensioni skeemide toetamise.