Resolutsiooni ettepanek - B8-0817/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0817/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Euroopa Komisjoni nõudmise kohta tõsta seadusjärgset pensioniiga

  8.6.2016

  vastavalt kodukorra artiklile 133

  Sophie Montel, Florian Philippot

  B8-0817/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni nõudmise kohta tõsta seadusjärgset pensioniiga

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

  A.  arvestades, et komisjon ja nõukogu soovitavad pidevalt seadusjärgset pensioniiga tõsta;

  B.  arvestades, et pooled pensionile minevad Prantsusmaa kodanikud ei käi tööl;

  C.  arvestades, et kõrge sündimuse tõttu on vanadussõltuvuse määr Prantsusmaal madal (vanemate kui 65-aastaste arv vastab 27 %-le 15–64-aastaste arvust; Saksamaal 33 %-le);

  D.  arvestades, et seetõttu ei ole Prantsusmaa samasuguses hädaolukorras, sest pensioniskeemi sissemakseid tegevate ja pensioni saavate inimeste arvu suhe on OECD andmetel 2060. aastal 1,4 (Saksamaal aga 1);

  E.  arvestades, et Euroopa Komisjoni 2015. aasta aruande kohaselt peaks vananemisega seotud avaliku sektori kulude osa SKPst Prantsusmaal 1,7 % võrra vähenema, kuid Saksamaal 5 % võrra suurenema;

  F.  arvestades, et kogumispensioni skeemide toetamine tooks varade madala tootluse olukorras kaasa finantsseisu halvenemise;

  1.  nõuab, et komisjon lõpetaks Prantsusmaal pensioniea tõstmise nõudmise ja kogumispensioni skeemide toetamise.