Projekt rezolucji - B8-0817/2016Projekt rezolucji
B8-0817/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wymogu przesunięcia ustawowego wieku emerytalnego przez Komisję Europejską

8.6.2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0817/2016

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wymogu przesunięcia ustawowego wieku emerytalnego przez Komisję Europejską

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w swoich zaleceniach Komisja i Rada wciąż domagają się przesunięcia ustawowego wieku emerytalnego;

B.  mając na uwadze, że połowa Francuzów, którzy przechodzą na emeryturę, nie jest zatrudniona;

C.  mając na uwadze, że w związku z wysokim wskaźnikiem urodzeń wskaźnik obciążenia demograficznego Francji jest niski (grupa osób powyżej 65. roku życia równa jest 27% grupy osób w wieku 15–64 lata wobec 33% w Niemczech);

D.  mając zatem na uwadze, że Francja nie znajduje się w takiej samej sytuacji zagrożenia, gdyż, zdaniem OECD, stosunek osób opłacających składki do emerytów wyniesie 1,4 w 2060 r. wobec 1,0 w Niemczech;

E.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Europejskiej z 2015 r. część wydatków publicznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa powinna obniżyć się o 1,7 punktu PKB we Francji, lecz wzrosnąć o 5 punktów w Niemczech;

F.  mając na uwadze, że lansowanie systemów kapitałowych doprowadziłoby do osłabienia finansowego w kontekście niskiego zwrotu z aktywów;

1.  zwraca się do Komisji o zaprzestanie wymagania przesunięcia wieku emerytalnego we Francji oraz lansowania kapitałowego systemu emerytalnego.