Förslag till resolution - B8-0817/2016Förslag till resolution
B8-0817/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kommissionens krav på höjd pensionsålder

8.6.2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0817/2016

Förslag till Europaparlamentets resolution om kommissionens krav på höjd pensionsålder

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Rådet och kommissionen utfärdar oupphörligen rekommendationer om att höja pensionsåldern.

B.  Hälften av alla fransmän som går i pension har ingen anställning.

C.  Tack vare höga födelsetal är den demografiska försörjningskvoten låg i Frankrike (befolkningen över 65 år utgör 27 procent av åldersgruppen 15–64 år, jämfört med 33 procent i Tyskland).

D.  Frankrike befinner sig inte i samma krisläge eftersom kvoten inbetalare/pensionärer kommer att vara 1,4 år 2060, jämfört med 1 i Tyskland, enligt OECD.

E.  Enligt kommissionens rapport från 2015 beräknas de offentliga utgifter som hör samman med befolkningens åldrande att sjunka med 1,7 procentenheter i förhållande till BNP i Frankrike respektive öka med 5 procentenheter i Tyskland.

F.  Främjande av fonderade pensionssystem skulle leda till ekonomisk sårbarhet i situationer med låg avkastning på tillgångarna.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sluta begära att Frankrike måste höja pensionsåldern och främja fonderade pensionssystem.