ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 457kWORD 61k
3.5.2016
PE585.265v01-00
 
B8-0835/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το σύστημα κατανομής των μεταναστών μέσω ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Marie-Christine Arnautu

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σύστημα κατανομής των μεταναστών μέσω ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
B8-0835/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σλοβακία και η Ουγγαρία υπέβαλαν προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), τον Δεκέμβριο του 2015, αμφισβητώντας την απόφαση που ελήφθη με ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, σχετικά με την κατανομή των μεταναστών μέσω ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστρία έχει θεσπίσει τις δικές της ποσοστώσεις και έχει εγκρίνει «μία μεταναστευτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» καθώς και νέους κανόνες ιδιαίτερα αυστηρούς, στον τομέα του δικαιώματος ασύλου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Ουγγαρίας θα αποφανθεί με δημοψήφισμα όσον αφορά το σύστημα κατανομής των μεταναστών μέσω ποσοστώσεων, δημοψήφισμα το οποίο έχει εγκριθεί από το ουγγρικό κοινοβούλιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις της ομάδας του Visegrád (Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία και Σλοβακία) έχουν επανειλημμένα δηλώσει την αντίθεσή τους όσον αφορά το σύστημα των ποσοστώσεων·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να σεβαστεί τη θέληση των λαών που αντιτάσσονται στην ευνοϊκή πολιτική μετανάστευσης που ακολουθεί η Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη·

2.  απαιτεί την ανάκληση των δηλώσεων της Επιτροπής που απειλεί τα κράτη μέλη με επιβολή προστίμου ύψους 250 000 ευρώ εάν αρνηθούν τις ποσοστώσεις μεταναστών·

3.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να προβούν σε διαβουλεύσεις μέσω δημοψηφίσματος με τους πολίτες τους όσον αφορά τις ποσοστώσεις αυτές.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου