Процедура : 2016/2800(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0838/2016

Внесени текстове :

B8-0838/2016

Разисквания :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Гласувания :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0294

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 473kWORD 71k
24.6.2016
PE585.268v01-00
 
B8-0838/2016

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно решението за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство (2016/2800(RSP))


Манфред Вебер от името на групата PPE
Джани Питела, Роберто Гуалтиери от името на групата S&D
Ги Верхофстад от името на групата ALDE
Ребека Хармс, Филип Ламбертс от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно решението за оттегляне от ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство (2016/2800(RSP))  
B8-0838/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

1.  отбелязва желанието на гражданите на Обединеното кралство да напуснат ЕС; изтъква, че изразената от народа воля трябва да бъде изцяло и напълно зачетена, като се започне от незабавното задействане на член 50 от Договора за ЕС (ДЕС);

2.  изтъква, че това е критичен за ЕС момент: интересите и очакванията на гражданите на Съюза трябва да бъдат отново поставени в центъра на дебата; европейският проект трябва да бъде рестартиран сега;

3.  изтъква, че волята на гражданите на Обединеното кралство следва да бъде зачетена посредством бързо и последователно прилагане на процедурата за оттегляне;

4.  изтъква, че преговорите по член 50 от ДЕС във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС трябва да започнат веднага след оповестяването на официална нотификация;

5.  предупреждава, че с цел предотвратяването на вредната за всички несигурност и съхраняване на целостта на Съюза, посочената в член 50 от ДЕС нотификация трябва да бъде осъществена незабавно; следователно моли министър-председателя на Обединеното кралство да нотифицира Европейския съвет на 28-29 юни относно резултата от референдума; тази нотификация ще задейства процедурата по оттеглянето;

6.  припомня, че постигната през февруари 2016 г. от държавните или правителствени глави договореност гласеше, че ще влезе в сила единствено при условие, че Обединеното кралство реши да остане в ЕС; следователно въпросната договореност е нищожна и недействителна;

7.  припомня, че преди сключването на споразумението за оттегляне не могат да бъдат договаряни каквито и да било нови форми на взаимоотношения между Обединеното кралство и ЕС;

8.  припомня, че Договорите изискват одобрението на Европейския парламент, който трябва да има пълноценно участие на всички етапи от различните процедури във връзка със споразумението за оттегляне, както и във връзка с бъдещите взаимоотношения;

9.  приканва Съвета да възложи на Комисията провеждането на преговорите по член 50 от ДЕС;

10.  изтъква, че настоящите предизвикателства налагат да се размисли за бъдещето на ЕС: налице е необходимост за реформиране на Съюза, за да бъде той по-добър и по-демократичен; отбелязва, че макар и да е възможно някои държави членки да изберат една по-бавна или по-слаба интеграция, ядрото на ЕС трябва да бъде засилено и следва да се избягват решенията "à la carte"; счита, че необходимостта от насърчаване на общите ни ценности, от осигуряването на стабилност, социална справедливост, устойчивост, растеж и работни места, от преодоляването на трайната икономическа и социална несигурност, от защитата на гражданите и справяне с предизвикателството на миграцията, изисква развитието и демократизацията по-специално на икономическия и паричен съюз и на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, както и укрепването на общата външна политика и политика на сигурност; ето защо счита, че реформите следва да доведат до Съюз, който да отговаря на очакванията на гражданите;

11.  призовава за пътна карта за един по-добър Съюз, която да се основава на пълноценното оползотворяване на Договора от Лисабон и да бъде допълнена с преразглеждане на Договора;

12.  посочва, че приносът на Парламента към тази реформа ще се основава по-специално на докладите му за подобряване на функционирането на Европейския съюз, като се работи въз основа на потенциала на Договора от Лисабон,бюджетния капацитет за еврозоната и евентуалните развития и адаптации на настоящата институционална структура на Европейския съюз;

13.  ще задейства съответните промени във вътрешната си организация, така че да отрази волята на гражданите на Обединеното кралство за оттегляне от Европейския съюз;

14.  призовава председателя на Комисията да преразпредели портфейла на члена на Комисията от страна на Обединеното кралство и решението да влезе незабавно в сила;

15.  призовава Съвета да промени поредността на председателствата, за да не се допуска процесът на оттеглянето да попречи на управлението на всекидневната работа на Съюза;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на Европейската централна банка, на националните парламенти и на правителството на Обединеното кралство.

Правна информация - Политика за поверителност