Предложение за резолюция - B8-0838/2016Предложение за резолюция
B8-0838/2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно решението за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство

  24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

  за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
  съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Манфред Вебер от името на групата PPE
  Джани Питела, Роберто Гуалтиери от името на групата S&D
  Ги Верхофстад от името на групата ALDE
  Ребека Хармс, Филип Ламбертс от името на групата Verts/ALE


  Процедура : 2016/2800(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0838/2016
  Внесени текстове :
  B8-0838/2016
  Приети текстове :

  B8-0838/2016

  Резолюция на Европейския парламент относно решението за оттегляне от ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство

  (2016/2800(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  1.  отбелязва желанието на гражданите на Обединеното кралство да напуснат ЕС; изтъква, че изразената от народа воля трябва да бъде изцяло и напълно зачетена, като се започне от незабавното задействане на член 50 от Договора за ЕС (ДЕС);

  2.  изтъква, че това е критичен за ЕС момент: интересите и очакванията на гражданите на Съюза трябва да бъдат отново поставени в центъра на дебата; европейският проект трябва да бъде рестартиран сега;

  3.  изтъква, че волята на гражданите на Обединеното кралство следва да бъде зачетена посредством бързо и последователно прилагане на процедурата за оттегляне;

  4.  изтъква, че преговорите по член 50 от ДЕС във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС трябва да започнат веднага след оповестяването на официална нотификация;

  5.  предупреждава, че с цел предотвратяването на вредната за всички несигурност и съхраняване на целостта на Съюза, посочената в член 50 от ДЕС нотификация трябва да бъде осъществена незабавно; следователно моли министър-председателя на Обединеното кралство да нотифицира Европейския съвет на 28-29 юни относно резултата от референдума; тази нотификация ще задейства процедурата по оттеглянето;

  6.  припомня, че постигната през февруари 2016 г. от държавните или правителствени глави договореност гласеше, че ще влезе в сила единствено при условие, че Обединеното кралство реши да остане в ЕС; следователно въпросната договореност е нищожна и недействителна;

  7.  припомня, че преди сключването на споразумението за оттегляне не могат да бъдат договаряни каквито и да било нови форми на взаимоотношения между Обединеното кралство и ЕС;

  8.  припомня, че Договорите изискват одобрението на Европейския парламент, който трябва да има пълноценно участие на всички етапи от различните процедури във връзка със споразумението за оттегляне, както и във връзка с бъдещите взаимоотношения;

  9.  приканва Съвета да възложи на Комисията провеждането на преговорите по член 50 от ДЕС;

  10.  изтъква, че настоящите предизвикателства налагат да се размисли за бъдещето на ЕС: налице е необходимост за реформиране на Съюза, за да бъде той по-добър и по-демократичен; отбелязва, че макар и да е възможно някои държави членки да изберат една по-бавна или по-слаба интеграция, ядрото на ЕС трябва да бъде засилено и следва да се избягват решенията "à la carte"; счита, че необходимостта от насърчаване на общите ни ценности, от осигуряването на стабилност, социална справедливост, устойчивост, растеж и работни места, от преодоляването на трайната икономическа и социална несигурност, от защитата на гражданите и справяне с предизвикателството на миграцията, изисква развитието и демократизацията по-специално на икономическия и паричен съюз и на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, както и укрепването на общата външна политика и политика на сигурност; ето защо счита, че реформите следва да доведат до Съюз, който да отговаря на очакванията на гражданите;

  11.  призовава за пътна карта за един по-добър Съюз, която да се основава на пълноценното оползотворяване на Договора от Лисабон и да бъде допълнена с преразглеждане на Договора;

  12.  посочва, че приносът на Парламента към тази реформа ще се основава по-специално на докладите му за подобряване на функционирането на Европейския съюз, като се работи въз основа на потенциала на Договора от Лисабон,бюджетния капацитет за еврозоната и евентуалните развития и адаптации на настоящата институционална структура на Европейския съюз;

  13.  ще задейства съответните промени във вътрешната си организация, така че да отрази волята на гражданите на Обединеното кралство за оттегляне от Европейския съюз;

  14.  призовава председателя на Комисията да преразпредели портфейла на члена на Комисията от страна на Обединеното кралство и решението да влезе незабавно в сила;

  15.  призовава Съвета да промени поредността на председателствата, за да не се допуска процесът на оттеглянето да попречи на управлението на всекидневната работа на Съюза;

  16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на Европейската централна банка, на националните парламенти и на правителството на Обединеното кралство.