Postup : 2016/2800(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0838/2016

Předložené texty :

B8-0838/2016

Rozpravy :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Hlasování :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0294

NÁVRH USNESENÍ
PDF 166kWORD 68k
24.6.2016
PE585.268v01-00
 
B8-0838/2016

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda (2016/2800(RSP))


Manfred Weber za skupinu PPE
Gianni Pittella, Roberto Gualtieri za skupinu S&D
Guy Verhofstadt za skupinu ALDE
Rebecca Harms, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda (2016/2800(RSP))  
B8-0838/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

1.  bere na vědomí přání občanů Spojeného království vystoupit z Evropské unie; poukazuje na to, že vůle lidu musí být plně respektována tím, že bude okamžitě uplatněn článek 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU);

2.  zdůrazňuje, že z hlediska Evropské unie se jedná o zlomový okamžik: do centra diskuse se musí opět dostat zájmy a očekávání občanů Unie a evropský projekt musí dostat nový impuls;

3.  zdůrazňuje, že vůli občanů Spojeného království je nutné respektovat tím, že bude rychle zahájen a důsledně uplatňován postup pro vystoupení z Unie;

4.  poukazuje na to, že jednání o vystoupení Spojeného království z Unie podle článku 50 Smlouvy o EU je nutné zahájit ihned po formálním oznámení tohoto záměru;

5.  poukazuje na to, že pokud nemá vzniknout nejistota, která by měla negativní důsledky pro všechny, a má-li být ochráněna celistvost Unie, je nutné okamžitě oznámit záměr vystoupit z EU, jak je stanoveno v článku 50 Smlouvy o EU; žádá proto britského ministerského předsedu, aby oznámil výsledek referenda Evropské radě na jejím zasedání ve dnech 28.–29. června; tímto oznámením dojde k zahájení postupu vystoupení Spojeného království z Unie;

6.  připomíná, že v ujednání, které je výsledkem dohody hlav států a předsedů vlád z února 2016, je stanoveno, že toto ujednání vstoupí v platnost pouze v případě, že se Spojené království rozhodne setrvat v Evropské unii, a proto je nyní neplatné;

7.  připomíná, že před uzavřením dohody o vystoupení z EU se nelze dohodnout na žádném novém uspořádání vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií;

8.  připomíná, že podle Smluv je zapotřebí souhlas Evropského parlamentu, který musí být plně zapojen do všech fází nejrůznějších postupů týkajících se dohody o vystoupení a veškerých budoucích vztahů;

9.  vyzývá Radu, aby jednáním podle článku 50 pověřila Komisi;

10.  zdůrazňuje, že vzhledem k současným výzvám je nutné se zamýšlet nad budoucností EU a zreformovat ji, aby byla lepší a demokratičtější; podotýká, že zatímco se některé členské státy mohou rozhodnout, že se chtějí integrovat pomaleji nebo do menší míry, je nutné posílit jádro EU a vyhnout se řešením, kdy by si státy samy volily oblasti integrace; domnívá se, že nutnost prosazovat naše společné hodnoty, zajistit stabilitu, sociální spravedlnost, růst a vytváření pracovních míst, překonat přetrvávající ekonomickou a sociální nejistotu, chránit občany a řešit problémy spojené s migrací si vyžaduje zejména rozvoj a demokratizaci hospodářské a měnové unie a prostoru svobody, bezpečnosti a práva a posílení společné zahraniční a bezpečnostní politiky; zastává proto názor, že výsledkem reforem musí být Unie, která bude plnit očekávání občanů;

11.  vyzývá k vytvoření plánu dosažení lepší Unie, který by se zakládal na využití všech možností, jež skýtá Lisabonská smlouva, a který by byl završen přepracováním Smlouvy;

12.  uvádí, že příspěvek Parlamentu k této reformě se bude zakládat především na jeho zprávě o zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy, zprávě o rozpočtové kapacitě pro eurozónu a zprávě o možném vývoji a možných úpravách stávající institucionální struktury Evropské unie;

13.  provede změny své interní organizace s ohledem na vůli občanů Spojeného království vystoupit z Evropské unie;

14.  vyzývá předsedu Komise, aby s okamžitou platností převedl portfolio, za něž odpovídá britský komisař, na jinou osobu;

15.  vyzývá Radu ke změně pořadí jejího předsednictví, aby nebylo ohroženo řízení každodenní činnosti Unie;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi, Evropské centrální bance, vnitrostátním parlamentům a vládě Spojeného království.

Právní upozornění - Ochrana soukromí