Forslag til beslutning - B8-0838/2016Forslag til beslutning
B8-0838/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Manfred Weber for PPE-Gruppen
Gianni Pittella, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen
Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen
Rebecca Harms, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen


Procedure : 2016/2800(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0838/2016

B8-0838/2016

Europa-Parlamentets beslutning om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige

(2016/2800(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

1.  noterer sig, at borgerne i Det Forenede Kongerige ønsker at forlade EU; påpeger, at borgernes ønske skal respekteres fuldt ud ved omgående at aktivere artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU);

2.  understreger, at dette er et kritisk tidspunkt for EU: EU-borgernes interesser og forventninger skal igen have en central plads i debatten, og EU-projektet skal relanceres med det samme;

3.  understreger, at de britiske borgeres ønske bør respekteres via en hurtig og sammenhængende gennemførelse af udtrædelsesproceduren;

4.  påpeger, at forhandlingerne i henhold til artikel 50 i TEU vedrørende Det Forenede Kongeriges udtrædelse af EU skal begynde, så snart der er givet formel meddelelse herom;

5.  advarer om, at den i artikel 50 i TEU fastlagte meddelelse skal gives øjeblikkeligt med henblik på at undgå skadelig usikkerhed for alle og beskytte Unionens integritet; anmoder følgelig Det Forenede Kongeriges premierminister om at give meddelelse om resultatet af folkeafstemningen til Det Europæiske Råd under mødet den 28.-29. juni; bemærker, at denne meddelelse vil iværksætte udtrædelsesproceduren;

6.  minder om, at det i den aftale, som blev vedtaget af stats- og regeringscheferne i februar 2016, var fastlagt, at den udelukkende ville træde i kraft, såfremt Det Forenede Kongerige besluttede at blive i EU, og at denne aftale følgelig er ugyldig;

7.  minder om, at eventuelle nye forbindelser mellem Det Forenede Kongerige og EU ikke kan vedtages, inden der er blevet indgået en udtrædelsesaftale;

8.  minder om, at Europa-Parlamentets godkendelse er påkrævet i henhold til traktaterne, og at det bør inddrages fuldt ud i alle faser af de forskellige procedurer vedrørende udtrædelsesaftalen og alle fremtidige forbindelser;

9.  opfordrer Rådet til at udpege Kommissionen som forhandler med hensyn til artikel 50 i TEU;

10.  understreger, at de aktuelle udfordringer kræver overvejelser om EU's fremtid: der er et behov for at reformere Unionen og gøre den bedre og mere demokratisk; bemærker, at visse medlemsstater kan vælge at integrere på langsommere vis eller i et mindre omfang, men at kernen i EU skal styrkes, og at à la carte-løsninger bør undgås; mener, at behovet for at fremme vores fælles værdier, skabe stabilitet, social retfærdighed, bæredygtighed, vækst og beskæftigelse, overvinde vedvarende økonomisk og social usikkerhed, beskytte borgerne og håndtere migrationsudfordringerne kræver udvikling og demokratisering, navnlig af Den Økonomiske og Monetære Union og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, samt styrkelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik; mener derfor, at reformerne skal føre til en Union, der leverer, hvad borgerne forventer;

11.  opfordrer til en køreplan for en bedre Union, der er baseret på en fuld udnyttelse af Lissabontraktaten, og som skal fuldendes af en traktatændring;

12.  angiver, at Parlamentets bidrag til denne reform især vil blive baseret på dets betænkninger om forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde med udgangspunkt i Lissabontraktatens potentiale, om budgetmæssig kapacitet for euroområdet og om den mulige udvikling og tilpasning af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle opbygning;

13.  vil vedtage ændringer i sin interne organisation for at afspejle ønsket fra borgerne i Det Forenede Kongerige om at forlade Den Europæiske Union;

14.  opfordrer formanden for Kommissionen til med øjeblikkelig virkning at omfordele den portefølje, som kommissæren fra Det Forenede Kongerige er blevet tildelt;

15.  opfordrer Rådet til at ændre rækkefølgen af formandskaber for at undgå, at udtrædelsesprocessen bringer forvaltningen af Unionens daglige arbejde i fare;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, de nationale parlamenter og Det Forenede Kongeriges regering.