Menetlus : 2016/2800(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0838/2016

Esitatud tekstid :

B8-0838/2016

Arutelud :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Hääletused :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0294

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 158kWORD 63k
24.6.2016
PE585.268v01-00
 
B8-0838/2016

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Ühendkuningriigi referendumist tuleneva otsuse kohta EList lahkuda (2016/2800(RSP))


Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel
Gianni Pittella, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel
Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel
Rebecca Harms, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ühendkuningriigi referendumist tuleneva otsuse kohta EList lahkuda (2016/2800(RSP))  
B8-0838/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

1.  võtab teadmiseks Ühendkuningriigi kodanike soovi EList lahkuda; juhib tähelepanu sellele, et rahva väljendatud tahet tuleb täiel määral austada, alustades Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 viivitamatu aktiveerimisega;

2.  rõhutab, et see on ELi jaoks kriitiline hetk – liidu kodanike huvid ja ootused tuleb tuua tagasi arutelu keskmesse ning Euroopa integratsioon tuleb nüüd uuesti käivitada;

3.  rõhutab, et Ühendkuningriigi kodanike tahet tuleks austada väljaastumismenetluse kiire ja sidusa rakendamise teel;

4.  juhib tähelepanu sellele, et ELi lepingu artikli 50 kohased läbirääkimised Ühendkuningriigi EList välja astumise üle peavad algama niipea, kui ametlik teade on edastatud;

5.  hoiatab, et kõigi jaoks kahjuliku ebakindluse ärahoidmiseks ja liidu terviklikkuse kaitsmiseks tuleb ELi lepingu artiklis 50 sätestatud teade esitada viivitamata; palub seetõttu Ühendkuningriigi peaministril teavitada referendumi tulemusest 28.–29. juunil kokku tulevat Euroopa Ülemkogu; see teade käivitab väljaastumismenetluse;

6.  tuletab meelde, et riigipeade ja valitsusjuhtide 2016. aasta veebruaris saavutatud kokkuleppes sätestati, et see jõustub üksnes juhul, kui Ühendkuningriik otsustab ELi jääda; seetõttu on kokkulepe kehtetu;

7.  tuletab meelde, et mis tahes uutes suhetes Ühendkuningriigi ja ELi vahel ei saa kokku leppida enne väljaastumislepingu sõlmimist;

8.  tuletab meelde, et aluslepingute kohaselt on nõutav Euroopa Parlamendi nõusolek ning Euroopa Parlament tuleb täielikult kaasata väljaastumislepingut ja uusi suhteid puudutavate menetluste kõikides etappides;

9.  palub nõukogul nimetada komisjoni läbirääkijaks ELi lepingu artikli 50 kohastel läbirääkimistel;

10.  rõhutab, et praegused väljakutsed nõuavad järelemõtlemist ELi tuleviku üle – liitu tuleb reformida ning muuta see paremaks ja demokraatlikumaks; märgib, et samal ajal kui mõni liikmesriik võib otsustada integreeruda aeglasemalt või vähemal määral, tuleb ELi tuumikut tugevdada ning valikulisi lahendusi tuleks vältida; on seisukohal, et vajadus edendada meie ühiseid väärtusi, tagada stabiilsus, sotsiaalne õiglus, jätkusuutlikkus, majanduskasv ja tööhõive, saada üle jätkuvast majanduslikust ja sotsiaalsest ebakindlusest, kaitsta kodanikke ja tegeleda rändeprobleemidega nõuab eelkõige majandus- ja rahaliidu ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala arendamist ja demokratiseerimist ning ühise välis- ja julgeolekupoliitika tugevdamist; on seetõttu seisukohal, et reformide tulemuseks peab olema liit, mis vastab kodanike ootustele;

11.  nõuab tegevuskava parema liidu saavutamiseks, mis põhineb Lissaboni lepingu võimaluste täielikul ärakasutamisel ning mis peaks lõppema aluslepingute läbivaatamisega;

12.  märgib, et Euroopa Parlamendi osalus selles reformis põhineb eelkõige raportitel Euroopa Liidu toimimise parandamise kohta Lissaboni lepingu võimalusi kasutades, euroala eelarvevõimekuse kohta ning võimalike muutuste ja kohanduste kohta Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses;

13.  kavatseb muuta oma sisekorraldust, et võtta arvesse Ühendkuningriigi kodanike tahet Euroopa Liidust välja astuda;

14.  kutsub komisjoni presidenti üles Ühendkuningriigi voliniku portfelli viivitamata ümber jaotama;

15.  kutsub nõukogu üles muutma oma eesistumise järjekorda, et väljaastumise protsess ei hakkaks ohustama liidu igapäevase tegevuse juhtimist;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Keskpangale, liikmesriikide parlamentidele ja Ühendkuningriigi valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika