Menettely : 2016/2800(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0838/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0838/2016

Keskustelut :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Äänestykset :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0294

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 156kWORD 63k
24.6.2016
PE585.268v01-00
 
B8-0838/2016

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen perusteella tehtävästä päätöksestä erota EU:sta (2016/2800(RSP))


Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta
Gianni Pittella, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen perusteella tehtävästä päätöksestä erota EU:sta (2016/2800(RSP))  
B8-0838/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

1.  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ilmaiseman tahdon erota EU:sta; korostaa, että kansan tahtoa on kunnioitettava täysin ja on käynnistettävä välittömästi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 50 artiklan mukainen menettely;

2.  tähdentää, että EU:lle tilanne on kriittinen: huomion keskipisteeksi on jälleen palautettava unionin kansalaisten edut ja odotukset ja Eurooppa-hanke on käynnistettävä välittömästi uudelleen;

3.  tähdentää, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten tahtoa olisi kunnioitettava panemalla eroamismenettely nopeasti ja johdonmukaisesti täytäntöön;

4.  korostaa, että SEU-sopimuksen 50 artiklan mukaiset neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseksi EU:sta on käynnistettävä heti, kun maa on ilmoittanut asiasta virallisesti;

5.  varoittaa, että kaikkien kannalta vahingollisen epävarmuuden välttämiseksi ja unionin eheyden suojelemiseksi SEU-sopimuksen 50 artiklassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä välittömästi; pyytää näin ollen Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeriä ilmoittamaan kansanäänestyksen tuloksesta 28.–29. kesäkuuta järjestettävälle Eurooppa-neuvostolle; toteaa, että eroamismenettely käynnistetään tämän ilmoituksen perusteella;

6.  palauttaa mieliin, että valtion- tai hallitusten päämiehet sopivat helmikuussa 2016 järjestelystä, joka olisi astunut voimaan vain, jos Yhdistynyt kuningaskunta olisi päättänyt pysyä EU:ssa; toteaa, että järjestely on näin ollen mitätön;

7.  palauttaa mieliin, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välisistä uusista suhteista ei voida sopia ennen eroamissopimuksen tekemistä;

8.  muistuttaa, että perussopimusten mukaan Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä, ja katsoo, että parlamentti on otettava täysimääräisesti mukaan eroamissopimusta ja tulevien suhteiden muodostamista koskevien menettelyjen kaikkiin vaiheisiin;

9.  kehottaa neuvostoa nimittämään komission neuvottelijaksi SEU-sopimuksen 50 artiklan nojalla käytäviin neuvotteluihin;

10.  korostaa, että nykyiset edellyttävät unionin tulevaisuutta koskevaa pohdintaa: unionia on uudistettava, parannettava ja tehtävä entistä demokraattisemmaksi; korostaa, että EU:n ydintä on vahvistettava ja à la carte -ratkaisuja on vältettävä, vaikka jotkin jäsenvaltiot voivatkin haluta hidastaa yhdentymistä tai osallistua siihen vähemmän; katsoo, että tarve suojella unionin yhteisiä arvoja, turvata vakaus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kestävyys, kasvu ja työpaikat, nujertaa sitkeä taloudellinen ja sosiaalinen epävarmuus, suojella kansalaisia ja vastata muuttoliikkeen asettamiin haasteisiin edellyttävät, että kehitystä ja demokratiaa viedään eteenpäin etenkin talous- ja rahaliiton ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen alalla ja että yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vahvistetaan; pitää näin ollen tärkeänä, että unioni uudistuu kansalaisten odotuksia vastaavaksi;

11.  kehottaa laatimaan EU:n parantamista koskevan suunnitelman, joka perustuu Lissabonin sopimuksen täysimääräiseen täytäntöönpanoon, ja tarkistamaan suunnitelman päätteeksi perussopimuksen määräyksiä;

12.  toteaa, että parlamentin rooli tässä uudistuksessa perustuu erityisesti sen mietintöihin Euroopan unionin toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia, euroalueen budjettikapasiteetista ja Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista;

13.  mukauttaa sisäistä organisaatiotaan ottaakseen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten tahdon erota Euroopan unionista;

14.  kehottaa komission puheenjohtajaa jakamaan Yhdistyneen kuningaskunnan komissaarin tehtävät välittömästi uudelleen;

15.  kehottaa neuvostoa vaihtamaan puheenjohtajavaltioiden järjestystä, jottei eroamismenettely vaarantaisi unionin normaaleja toimintoja;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan keskuspankille, jäsenvaltioiden parlamenteille ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö