Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0838/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0838/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl sprendimo išstoti iš ES, kuris yra JK įvykusio referendumo pasekmė

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Manfred Weber PPE frakcijos vardu
Gianni Pittella, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu
Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu
Rebecca Harms, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu


Procedūra : 2016/2800(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0838/2016

B8-0838/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl sprendimo išstoti iš ES, kuris yra JK įvykusio referendumo pasekmė

(2016/2800(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

1.  atkreipia dėmesį į Jungtinės Karalystės piliečių norą išstoti iš ES; pažymi, kad žmonių išreikšta valia turi būti visiškai ir visapusiškai gerbiama pradedant nuo neatidėliojamo Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 50 straipsnio taikymo;

2.  pabrėžia, kad tai kritinis momentas Europos Sąjungai: Sąjungos piliečių interesai ir lūkesčiai turi vėl tapti pagrindine diskusijų tema; Europos projektas turi būti pradėtas iš naujo dabar;

3.  pabrėžia, kad Jungtinės Karalystės piliečių valia turėtų būti gerbiama greitai ir nuosekliai taikant išstojimo procedūrą;

4.  pažymi, kad derybos dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES pagal ES sutarties 50 straipsnį turi būti pradėtos iš karto po oficialaus pranešimo pateikimo;

5.  įspėja, kad siekiant išvengti žalingo netikrumo visiems ir apsaugoti Sąjungos vientisumą ES sutarties 50 straipsnyje nurodytas pranešimas turi būti pateiktas nedelsiant; taigi prašo Jungtinės Karalystės ministro pirmininko pranešti Europos Vadovų Tarybai apie referendumo rezultatą iki birželio 28–29 d.; šiuo pranešimu bus pradėta išstojimo procedūra;

6.  primena, kad susitarime, dėl kurio 2016 m. vasario mėn. susitarė valstybių ir vyriausybių vadovai, nustatyta, jog jis įsigaliotų tik tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė nuspręstų likti ES, todėl jis niekinis;

7.  primena, kad dėl bet kokių naujų Jungtinės Karalystės ir ES santykių negali būti susitarta, kol nebus sudarytas susitarimas dėl išstojimo;

8.  primena, kad pagal Sutartis reikia Europos Parlamento pritarimo ir kad jis turi visapusiškai dalyvauti visais įvairių procedūrų, susijusių su susitarimu dėl išstojimo ir bet kokiais būsimais santykiais, etapais;

9.  ragina Tarybą paskirti Komisiją derybininke dėl ES sutarties 50 straipsnio;

10.  pabrėžia, kad dėl dabartinių pokyčių reikia apmąstyti ES ateitį; esama poreikio reformuoti Sąjungą ir padaryti ją geresnę ir demokratiškesnę; pažymi, kad, nors kai kurios valstybės narės gali pasirinkti integruotis lėčiau ar mažesniu mastu, ES pamatai turi būti sutvirtinti, o sprendimų pagal pageidavimus turėtų būti vengiama; mano, kad dėl būtinybės propaguoti mūsų bendras vertybes, užtikrinti stabilumą, socialinį teisingumą, ekonomikos augimą ir darbo vietas, įveikti nuolatinį ekonominį ir socialinį netikrumą, apsaugoti piliečius ir atremti migracijos iššūkį reikia visų pirma plėtoti ir demokratizuoti ekonominę ir pinigų sąjungą ir laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, taip pat stiprinti bendrą užsienio ir saugumo politiką; todėl mano, kad reformų rezultatas turi būti tokia Sąjunga, kokios tikisi piliečiai;

11.  ragina parengti veiksmų planą siekiant sukurti geresnę Sąjungą, kuris visiškai išnaudotų Lisabonos sutarties galimybes ir būtų papildytas Sutarties peržiūra;

12.  nurodo, kad Parlamento indėlis į šią reformą bus paremtas visų pirma pranešimais savo iniciatyva dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties galimybėmis, euro zonos biudžeto pajėgumais ir galimais dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimais ir korekcijomis;

13.  imsis vidaus organizacinių pakeitimų, siekdamas atspindėti Jungtinės Karalystės piliečių valią išstoti iš Europos Sąjungos;

14.  ragina Komisijos pirmininką nedelsiant paskirti į Jungtinės Karalystės Komisijos nario pareigas kitą asmenį;

15.  ragina Tarybą pakeisti pirmininkavimo jai eilės tvarką siekiant neleisti, kad išstojimo procesas pakenktų kasdienio Sąjungos veikimo valdymui;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Centriniam bankui, nacionaliniams parlamentams ir Jungtinės Karalystės Vyriausybei.