Rezolūcijas priekšlikums - B8-0838/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0838/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par lēmumu izstāties no ES, ar ko noslēdzās AK referendums

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu,

Manfred Weber PPE grupas vārdā
Gianni Pittella, Roberto Gualtieri, Linda McAvan S&D grupas vārdā
Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā
Rebecca Harms, Philippe Lamberts, Linda McAvan Verts/ALE grupas vārdā


Procedūra : 2016/2800(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0838/2016

B8-0838/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par lēmumu izstāties no ES, ar ko noslēdzās AK referendums

(2016/2800(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

1.  ņem vērā Apvienotās Karalistes pilsoņu vēlmi izstāties no ES; norāda, ka cilvēku izteiktā griba ir visā visumā un pilnīgi jāievēro, sākot nekavējoties īstenot Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. pantu;

2.  uzsver, ka Eiropas Savienībai šis ir kritisks brīdis – debatēs atkal ir jāatgriežas pie galvenā jautājuma, kas ir Savienības pilsoņu intereses un vēlmes, un tagad ir jāatjauno Eiropas projekts;

3.  uzsver, ka Apvienotās Karalistes pilsoņu griba būtu jāievēro, ātri un saskaņoti īstenojot izstāšanās procedūru;

4.  norāda, ka sarunas saskaņā ar LES 50. pantu par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES ir jāsāk, tiklīdz būs saņemts oficiāls paziņojums;

5.  brīdina – lai novērstu nenoteiktību, kas nelabvēlīgi ietekmē visus, un aizsargātu Savienības integritāti, LES 50. pantā noteiktais paziņojums ir jāsniedz uzreiz; tāpēc aicina Apvienotās Karalistes premjerministru paziņot referenduma rezultātus Eiropadomes šī gada 28.–29. jūnija sanāksmē; norāda, ka ar šādu paziņojumu tiks sākta izstāšanās procedūra;

6.  atgādina par valstu vai valdību vadītāju 2016. gada februārī pieņemto vienošanos, kurā norādīts, ka tā stāties spēkā tikai tad, ja Apvienotā Karaliste nolems palikt ES sastāvā; tādēļ norāda, ka šāda vienošanās nav spēkā;

7.  atgādina, ka par nekādām jaunām AK un ES attiecībām nevar vienoties, pirms nav noslēgts līgums par izstāšanos;

8.  atgādina, ka saskaņā ar Līgumiem ir nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana un ka tas ir pilnībā jāiesaista dažādu procedūru saistībā ar izstāšanās līgumu un jebkādām turpmākajām attiecībām visos posmos;

9.  aicina Padomi iecelt Komisiju par sarunu saskaņā ar LES 50. pantu vadītāju;

10.  uzsver, ka pašreizējās problēmas liek pārdomāt ES nākotni – ir nepieciešams reformēt Savienību un to padarīt labāku un demokrātiskāku; atzīmē – lai arī dažas dalībvalstis var izvēlēties lēnāku vai mazāka apjoma integrāciju, ir jāpastiprina ES kodols un būtu jāizvairās no à la carte risinājumiem; uzskata, ka ir jāveicina mūsu kopīgās vērtības, jānodrošina stabilitāte, sociālais taisnīgums, ilgtspējība, izaugsme un nodarbinātība, jāpārvar pastāvīga ekonomiskā un sociālā nedrošība, jāaizsargā iedzīvotāji un jārisina migrācijas problēma, un šajā nolūkā ir jāattīsta un jādemokratizē, jo īpaši ekonomiskā un monetārā savienība un brīvības, drošības un tiesiskuma telpa, kā arī jāstiprina kopējā ārpolitika un drošības politika; tādēļ uzskata, ka reformu rezultātā ir jāveido Savienība, kas nodrošina to, ko tās iedzīvotāji vēlas;

11.  prasa veidot ceļvedi labākai Savienībai, balstoties uz Lisabonas līgumu pilnīgu izmantošanu, to papildinot ar Līguma pārskatīšanu;

12.  norāda, ka Parlamenta ieguldījums šādā reformā galvenokārt balstīsies uz tā ziņojumiem par Eiropas Savienības darbības uzlabošanu, pilnveidojot Lisabonas līguma potenciālu, par budžeta veiktspēju eurozonai un par Eiropas Savienības institucionālā sastāva iespējamo attīstību un izmaiņām tajā;

13.  norāda, ka Parlaments ieviesīs izmaiņas savā iekšējā struktūrā, lai atspoguļotu Apvienotās Karalistes pilsoņu gribu izstāties no Eiropas Savienības;

14.  aicina Komisijas priekšsēdētāju pārdalīt AK komisāra portfeli ar tūlītēju iedarbību;

15.  aicina Padomi paredzēt izmaiņas prezidentūru grafikā, lai nepieļautu, ka šāda izstāšanās apdraud parasto pārvaldības darbu Savienībā;

16.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Centrālajai bankai, dalībvalstu parlamentiem un AK valdībai.