Ontwerpresolutie - B8-0838/2016Ontwerpresolutie
B8-0838/2016

ONTWERPRESOLUTIE over het besluit de EU te verlaten als gevolg van het referendum in het VK

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Manfred Weber namens de PPE-Fractie
Gianni Pittella, Roberto Gualtieri namens de S&D-Fractie
Guy Verhofstadt namens de ALDE-Fractie
Rebecca Harms, Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie


Procedure : 2016/2800(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-0838/2016

B8-0838/2016

Resolutie van het Europees Parlement over het besluit de EU te verlaten als gevolg van het referendum in het VK

(2016/2800(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

1.  neemt kennis van de wens van de burgers van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; wijst erop dat de door de bevolking geuite wil volledig geëerbiedigd dient te worden, allereerst door de onmiddellijke inwerkingstelling van artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU);

2.  benadrukt dat dit een kritiek moment voor de EU is: de belangen en verwachtingen van de burgers van de Unie moeten opnieuw centraal komen te staan in het debat en het Europese project moet nu opnieuw worden aangezwengeld;

3.  benadrukt dat de wil van de burgers van het Verenigd Koninkrijk moet worden geëerbiedigd via een snelle en coherente uitvoering van de terugtrekkingsprocedure;

4.  wijst erop dat de onderhandelingen krachtens artikel 50 VEU over de terugtrekking van het VK uit de EU van start dienen te gaan zodra officieel kennis is gegeven;

5.  waarschuwt dat, teneinde schadelijke onzekerheid voor iedereen te voorkomen en de integriteit van de Unie te beschermen, de in artikel 50 VEU bedoelde kennisgeving onverwijld dient plaats te vinden; verzoekt de minister-president van het VK derhalve kennis te geven van de uitkomst van het referendum aan de Europese Raad van 28-29 juni; merkt op dat met deze kennisgeving de terugtrekkingsprocedure in gang zal worden gezet;

6.  herinnert eraan dat in de regeling die in februari 2016 door de staatshoofden en regeringsleiders overeen werd gekomen, werd bepaald dat deze overeenkomst uitsluitend in werking zou treden indien het VK zou besluiten in de EU te blijven; deze overeenkomst is derhalve ongeldig en nietig;

7.  herinnert eraan dat over eventuele nieuwe betrekkingen tussen het VK en de EU geen overeenstemming kan worden bereikt alvorens het terugtrekkingsakkoord is gesloten;

8.  herinnert eraan dat uit hoofde van de Verdragen de goedkeuring van het Europees Parlement vereist is en dat het Parlement volledig betrokken dient de worden bij alle stadia van de diverse procedures inzake het terugtrekkingsakkoord en eventuele toekomstige betrekkingen;

9.  roept de Raad op de Commissie aan te wijzen als onderhandelaar over artikel 50 VEU;

10.  benadrukt dat de huidige uitdagingen nopen tot reflectie over de toekomst van de EU: de Unie moet worden hervormd zodat zij beter en democratischer wordt; wijst erop dat hoewel sommige lidstaten er wellicht voor kiezen langzamer of in mindere mate te integreren, de kern van de EU moet worden versterkt en à la carte-oplossingen moeten worden vermeden; is van mening dat de noodzaak om onze gemeenschappelijke waarden te bevorderen, te zorgen voor stabiliteit, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid, groei en banen, een einde te maken aan aanhoudende economische en sociale onzekerheid, burgers te beschermen en de uitdaging van migratie aan te pakken, noopt tot de ontwikkeling en democratisering van, in het bijzonder, de economische en monetaire unie en de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, alsook tot de versterking van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid; is daarom van mening dat de hervormingen moeten resulteren in een Unie die voldoet aan de verwachtingen van de burgers;

11.  dringt aan op een routekaart voor een betere Unie, die moet worden gebaseerd op een optimale benutting van het Verdrag van Lissabon en moet worden afgesloten met een verdragsherziening;

12.  wijst erop dat de bijdrage van het Parlement aan deze hervorming in het bijzonder zal zijn gebaseerd op zijn verslagen over de verbetering van de werking van de Europese Unie, waarbij wordt voortgebouwd op het potentieel van het Verdrag van Lissabon, over begrotingscapaciteit voor de eurozone en over mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige institutionele opzet van de Europese Unie;

13.  zal veranderingen doorvoeren in zijn interne organisatie om uitdrukking te geven aan de wens van de burgers van het Verenigd Koninkrijk zich terug te trekken uit de Europese Unie;

14.  dringt er bij de voorzitter van de Commissie op aan de portefeuille van de commissaris uit het VK met onmiddellijke ingang aan iemand anders toe te wijzen;

15.  dringt er bij de Raad op aan de volgorde van de landen die het roulerend voorzitterschap bekleden te wijzigen, om te voorkomen dat het terugtrekkingsproces het beheer van de dagelijkse gang van zaken van de Unie in gevaar brengt;

16.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, de Commissie, de Europese Centrale Bank, de nationale parlementen en de regering van het VK.