Projekt rezolucji - B8-0838/2016Projekt rezolucji
B8-0838/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie decyzji o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Manfred Weber w imieniu grupy PPE
Gianni Pittella, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D
Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE
Rebecca Harms, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE


Procedura : 2016/2800(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0838/2016

B8-0838/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii

(2016/2800(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

1.  przyjmuje do wiadomości wyrażone przez obywateli brytyjskich pragnienie wystąpienia z UE; wskazuje, że wolę obywateli należy całkowicie i w pełni uszanować, rozpoczynając od natychmiastowego zastosowania art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

2.  podkreśla, że jest to dla UE krytyczny moment: interesy i oczekiwania obywateli Unii muszą ponownie znaleźć się w centrum debaty; należy teraz reaktywować projekt europejski;

3.  podkreśla, że wolę obywateli brytyjskich należy uszanować przez szybkie i spójne wdrożenie procedury wystąpienia z UE;

4.  wskazuje, że negocjacje na podstawie art. 50 TUE dotyczące wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE muszą rozpocząć się niezwłocznie po oficjalnej notyfikacji;

5.  ostrzega, że aby zapobiec zgubnej w skutkach powszechnej niepewności oraz chronić integralność Unii, notyfikacja przewidziana w art. 50 TUE musi nastąpić niezwłocznie; w związku z tym zwraca się do premiera Wielkiej Brytanii o notyfikowanie wyniku referendum Radzie Europejskiej na posiedzeniu w dniach 28–29 czerwca br.; notyfikacja ta spowoduje uruchomienie procedury wystąpienia z UE;

6.  przypomina, że w porozumieniu uzgodnionym przez szefów państw lub rządów w lutym 2016 r. określono, iż wejdzie ono w życie tylko wtedy, gdy Wielka Brytania postanowi pozostać w UE; jest ono zatem nieważne;

7.  przypomina, że przed zawarciem umowy o wystąpieniu nie będzie można dokonać uzgodnień co do jakichkolwiek nowych stosunków między Wielką Brytanią a UE;

8.  przypomina, że zgoda Parlamentu Europejskiego wymagana jest na mocy traktatów i że musi on być w pełni zaangażowany na wszystkich etapach różnego rodzaju procedur dotyczących umowy o wystąpieniu oraz wszelkich przyszłych stosunków;

9.  zwraca się do Rady o powierzenie Komisji roli negocjatora w sprawie art. 50 TUE;

10.  podkreśla, że obecne wyzwania wymagają refleksji nad przyszłością UE: trzeba zreformować Unię oraz uczynić ją lepszą i bardziej demokratyczną; zauważa, że podczas gdy niektóre państwa członkowskie mogą postanowić, iż będą integrować się wolniej lub w mniejszym zakresie, trzon UE musi zostać wzmocniony, a rozwiązań wybiórczych należy unikać; uważa, że związku z tym, iż trzeba propagować nasze wspólne wartości, zapewnić stabilność, sprawiedliwość społeczną, zrównoważony rozwój, wzrost gospodarczy i zatrudnienie, pokonać utrzymującą się niepewność gospodarczą i społeczną, chronić obywateli oraz reagować na wyzwania związane z migracją, konieczne są rozwój i demokratyzacja, w szczególności unii gospodarczej i walutowej oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a także umocnienie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; dlatego uważa, że wynikiem reform musi być Unia odpowiadająca oczekiwaniom obywateli;

11.  wzywa do stworzenia planu działań na rzecz lepszej Unii opartego na pełnym wykorzystaniu Traktatu z Lizbony, czego uzupełnienie powinien stanowić przegląd traktatu;

12.  wskazuje, że wkład Parlamentu w tę reformę będzie opierał się w szczególności na jego sprawozdaniach w sprawie poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony, w sprawie możliwości budżetowych strefy euro oraz w sprawie ewentualnych zmian i dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej;

13.  wprowadzi zmiany w swojej organizacji wewnętrznej, aby odzwierciedlić wyrażoną przez obywateli brytyjskich wolę wystąpienia z Unii Europejskiej;

14.  wzywa przewodniczącego Komisji do dokonania ponownego przydziału teki komisarza brytyjskiego ze skutkiem natychmiastowym;

15.  wzywa Radę do zmiany porządku, w jakim następują prezydencje, aby zapobiec sytuacji, w której proces wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE utrudniałby bieżące zarządzanie sprawami Unii;

16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Centralnemu, parlamentom państw członkowskich oraz rządowi Wielkiej Brytanii.