Návrh uznesenia - B8-0838/2016Návrh uznesenia
B8-0838/2016

NÁVRH UZNESENIA o rozhodnutí vystúpiť z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Manfred Weber v mene skupiny PPE
Gianni Pittella, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE


Postup : 2016/2800(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0838/2016

B8-0838/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o rozhodnutí vystúpiť z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve

(2016/2800(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  berie na vedomie želanie občanov Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ; poukazuje na to, že vôľa, ktorú vyjadril ľud, sa musí v plnej miere rešpektovať, pričom treba začať okamžitým aktivovaním článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ);

2.  zdôrazňuje, že toto je pre EÚ zlomový okamih: záujmy a očakávania občanov Únie sa musia opätovne stať hlavnou témou diskusií; európsky projekt treba teraz znovu naštartovať;

3.  zdôrazňuje, že vôľa občanov Spojeného kráľovstva by sa mala rešpektovať urýchleným a dôsledným vykonávaním postupu vystúpenia;

4.  poukazuje na to, že rokovania podľa článku 50 ZEÚ týkajúce vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ sa musia začať hneď po predložení oficiálneho oznámenia;

5.  upozorňuje na to, že aby sa zabránilo neistote poškodzujúcej každého a ochránila sa integrita Únie, oznámenie stanovené v článku 50 ZEÚ sa musí uskutočniť okamžite; žiada preto predsedu vlády Spojeného kráľovstva, aby oznámil výsledky referenda na zasadnutí Európskej rady 28. a 29. júna; týmto oznámením sa začne postup vystúpenia;

6.  pripomína, že v dohode, ktorú hlavy štátov alebo predsedovia vlád schválili vo februári 2016, sa stanovuje, že dohoda nadobudne platnosť len vtedy, ak sa Spojené kráľovstvo rozhodne zostať v EÚ; dohoda je preto neplatná;

7.  pripomína, že akýkoľvek nový vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sa nesmie dohodnúť pred uzatvorením dohody o vystúpení;

8.  pripomína, že podľa zmlúv sa vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu, pričom Parlament sa musí v plnej miere zúčastňovať na všetkých fázach jednotlivých postupov týkajúcich sa dohody o vystúpení a každého budúceho vzťahu;

9.  vyzýva Radu, aby vymenovala Komisiu za vyjednávača v súvislosti s článkom 50 ZEÚ;

10.  zdôrazňuje, že súčasné výzvy si vyžadujú úvahy o budúcnosti EÚ: treba reformovať Úniu a urobiť ju lepšou a demokratickejšou; poznamenáva, že zatiaľ čo sa niektoré členské štáty môžu rozhodnúť integrovať pomalšie alebo v menšej miere, jadro EÚ sa musí posilniť, pričom sa treba vyhnúť riešeniam „podľa vlastnej vôle“; domnieva sa, že potreba presadzovať naše spoločné hodnoty, zabezpečiť stabilitu, sociálnu spravodlivosť, udržateľnosť, rast a zamestnanosť, prekonať pretrvávajúcu hospodársku a sociálnu neistotu, chrániť občanov a riešiť problém migrácie si vyžaduje rozvoj a demokratizáciu predovšetkým hospodárskej a menovej únie a priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj posilnenie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky; domnieva sa preto, že výsledkom reforiem musí byť Únia, ktorá plní očakávania občanov;

11.  žiada, aby plán na zlepšenie Únie bol založený na úplnom využívaní Lisabonskej zmluvy, pričom by sa mal dokončiť revíziou zmluvy;

12.  poukazuje na to, že príspevok Parlamentu k tejto reforme sa bude zakladať najmä na jeho správach o zlepšení fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy, o rozpočtovej kapacite pre eurozónu a o možnom vývoji a možných úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie;

13.  prijme zmeny vo svojej vnútornej organizácii tak, aby odrážali vôľu občanov Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ;

14.  vyzýva predsedu Komisie, aby s okamžitou účinnosťou prerozdelil portfólio komisára Spojeného kráľovstva;

15.  vyzýva Radu, aby zmenila poradie svojich predsedníctiev s cieľom zabrániť tomu, aby postup vystúpenia ohrozil riadenie každodenných činností Únie;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke, národným parlamentom a vláde Spojeného kráľovstva.