Förfarande : 2016/2800(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0838/2016

Ingivna texter :

B8-0838/2016

Debatter :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Omröstningar :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0294

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 161kWORD 63k
24.6.2016
PE585.268v01-00
 
B8-0838/2016

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om Förenade kungarikets beslut att lämna EU som en följd av folkomröstningen (2016/2800(RSP))


Manfred Weber för PPE-gruppen
Gianni Pittella, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen
Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen
Rebecca Harms, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om Förenade kungarikets beslut att lämna EU som en följd av folkomröstningen (2016/2800(RSP))  
B8-0838/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet noterar att medborgarna i Förenade kungariket vill lämna EU. Parlamentet påpekar att folkets vilja måste respekteras helt och fullt genom att man omgående aktiverar artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

2.  Europaparlamentet framhåller att detta är en kritisk tidpunkt för EU. Unionsmedborgarnas intressen och förväntningar måste återigen ställas i förgrunden för debatten, och det europeiska projektet måste nu återlanseras.

3.  Europaparlamentet framhåller att de brittiska medborgarnas vilja måste respekteras genom ett snabbt och konsekvent genomförande av utträdesförfarandet.

4.  Europaparlamentet påpekar att förhandlingar om Förenade kungarikets utträde ur EU måste inledas, i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget, så snart en formell anmälan om utträde har gjorts.

5.  Europaparlamentet anser att den anmälan om utträde som nämns i artikel 50 i EU-fördraget måste göras omedelbart, så att man förhindrar skadlig osäkerhet för alla parter och skyddar unionens integritet. Förenade kungarikets premiärminister uppmanas därför att underrätta Europeiska rådet om folkomröstningsresultatet den 28–29 juni och att därigenom utlösa utträdesförfarandet.

6.  Europaparlamentet påminner om att det i den överenskommelse som antogs av stats- och regeringscheferna i februari 2016 fastställdes att den bara skulle träda i kraft om Förenade kungariket beslutade att stanna kvar i EU. Denna överenskommelse är därför ogiltig.

7.  Europaparlamentet påminner om att det inte går att avtala om några nya förbindelser mellan Förenade kungariket och EU förrän avtalet om utträde har ingåtts.

8.  Europaparlamentet påminner om att det i fördragen slås fast att Europaparlamentet måste ge sitt godkännande och göras fullt delaktigt i alla skeden av de olika förfaranden som rör avtalet om utträde och framtida förbindelser.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet att utse kommissionen till förhandlare när det gäller artikel 50 i EU-fördraget.

10.  Europaparlamentet framhåller att de aktuella utmaningarna kräver diskussioner om EU:s framtid. Det finns ett behov av att reformera unionen och göra den bättre och mer demokratisk. Några medlemsstater kan välja att integreras långsammare eller i mindre utsträckning, men EU:s kärna måste stärkas och ”à la carte”-lösningar bör undvikas. Behovet av att främja vår gemensamma värdegrund, skapa stabilitet, social rättvisa, hållbarhet, tillväxt och sysselsättning, få bukt med kvarvarande ekonomisk och social otrygghet, skydda medborgarna och hantera migrationsutmaningarna kräver utveckling och demokratisering – särskilt av Ekonomiska och monetära unionen och av området med frihet, säkerhet och rättvisa – samt en förstärkning av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Reformerna måste därför resultera i en union som lever upp till medborgarnas förväntningar.

11.  Europaparlamentet efterlyser en färdplan för en bättre union, där alla bestämmelser i Lissabonfördraget utnyttjas fullt ut, och anser att det också behövs en fördragsöversyn.

12.  Europaparlamentet påpekar att parlamentets bidrag till denna reform kommer att vara särskilt baserat på dess betänkande om att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential, och på dess betänkanden om budgetkapacitet för euroområdet och om möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen.

13.  Europaparlamentet kommer att genomföra ändringar av sin interna organisation för att avspegla de brittiska medborgarnas vilja att lämna Europeiska unionen.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionens ordförande att med omedelbar verkan omfördela den portfölj som Förenade kungarikets kommissionsledamot blivit tilldelad.

15.  Europaparlamentet uppmanar rådet att ändra ordningsföljden för rådsordförandeskapen för att förhindra att utträdesförfarandet äventyrar genomförandet av den löpande verksamheten i unionen.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska centralbanken, de nationella parlamenten och Förenade kungarikets regering.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy