Resolutsiooni ettepanek - B8-0839/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0839/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Ühendkuningriigi referendumi tulemuste kohta

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel

Menetlus : 2016/2800(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0839/2016

B8-0839/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ühendkuningriigi referendumi tulemuste kohta

(2016/2800(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklit 50,

–  võttes arvesse 23. juunil 2016. aastal Ühendkuningriigi Euroopa Liidu liikmesuse üle korraldatud referendumi tulemusi,

–  võttes arvesse nõukogu ja komisjoni 28. juuni 2016. aasta avaldusi Ühendkuningriigi referendumi tulemuste kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

1.  õnnitleb Ühendkuningriigi rahvast otsedemokraatia otsustava kasutamise puhul ning tervitab seda otsustavat rahvaste rikkumatu suveräänsuse taastamist;

2.  nõuab tungivalt, et Ühendkuningriigi peaminister algataks referendumi tulemusi nõuetekohaselt arvesse võttes ELi lepingu artikli 50 kohase menetluse, et turgusid võimalikult kiiresti rahustada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.