Rezolūcijas priekšlikums - B8-0839/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0839/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Apvienotās Karalistes referenduma rezultātu

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Gilles Lebreton ENF grupas vārdā

Procedūra : 2016/2800(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0839/2016

B8-0839/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Apvienotās Karalistes referenduma rezultātu

(2016/2800(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. pantu,

–  ņemot vērā 2016. gada 23. jūnija referenduma par Apvienotās Karalistes dalību Eiropas Savienībā rezultātus,

–  ņemot vērā Padomes un Komisijas 2016. gada 28. jūnija paziņojumus par rezultātiem, kas gūti Apvienotās Karalistes referendumā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

1.  apsveic Apvienotās Karalistes iedzīvotājus saistībā ar pārliecinošo tiešās demokrātijas soli un atzinīgi vērtē arī izšķirošo neaizskaramās tautu suverenitātes atjaunošanu;

2.  mudina Apvienotās Karalistes premjerministru, izrādot pienācīgu cieņu referenduma rezultātiem, uzsākt LES 50. pantā paredzēto procedūru, lai iespējami drīz nomierinātu satraukumu tirgos;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.