Ontwerpresolutie - B8-0839/2016Ontwerpresolutie
B8-0839/2016

ONTWERPRESOLUTIE over de uitkomst van het referendum in het Verenigd Koninkrijk

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Gilles Lebreton namens de ENF-Fractie

Procedure : 2016/2800(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-0839/2016
Ingediende teksten :
B8-0839/2016
Aangenomen teksten :

B8-0839/2016

Resolutie van het Europees Parlement over de uitkomst van het referendum in het Verenigd Koninkrijk

(2016/2800(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

–  gezien de uitkomst van het referendum van 23 juni 2016 over het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk van de Europese Unie,

–  gezien de verklaringen van de Raad en de Commissie van 28 juni 2016 over de uitkomst van het referendum in het Verenigd Koninkrijk,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

1.  feliciteert de Britse bevolking met haar doorslaggevende uitoefening van directe democratie, en huldigt voorts dit gedenkwaardige herstel van de onschendbare soevereiniteit van het volk;

2.  dringt er bij de minister-president van het VK op aan om, met inachtneming van de uitkomst van het referendum, de procedure krachtens artikel 50 VEU in gang te zetten teneinde zo snel mogelijk een einde te maken aan de onrust op de markten;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.