Förslag till resolution - B8-0839/2016Förslag till resolution
B8-0839/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Gilles Lebreton för ENF-gruppen

Förfarande : 2016/2800(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0839/2016

B8-0839/2016

Europaparlamentets resolution om resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket

(2016/2800(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av resultatet av folkomröstningen den 23 juni 2016 om Förenade kungarikets medlemskap i Europeiska unionen,

–  med beaktande av uttalandena av rådet och kommissionen av den 28 juni 2016 om resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet gratulerar det brittiska folket till att på ett avgörande sätt ha använt sig av direktdemokrati. Parlamentet hyllar dessutom detta mycket viktiga återupprättande av folkets okränkbara suveränitet.

2.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Förenade kungarikets premiärminister att med vederbörlig hänsyn till folkomröstningsresultatet inleda förfarandet enligt artikel 50 i EU-fördraget för att så snart som möjligt dämpa oron på marknaderna.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.