Предложение за резолюция - B8-0840/2016Предложение за резолюция
B8-0840/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно резултата от референдума в Обединеното кралство

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Габриеле Цимер, Мартина Андерсън, Барбара Спинели от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2016/2800(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0840/2016
Внесени текстове :
B8-0840/2016
Приети текстове :

B8-0840/2016

Резолюция на Европейския парламент относно резултата от референдума в Обединеното кралство

(2016/2800(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като взе предвид историческия факт, че народът на една държава членка реши да напусне Европейския съюз след провеждането на референдум;

Б.  като взе предвид резултата от референдума, на който британският народ ясно гласува в подкрепа на „Брекзит“; като има предвид, че нарастващият критицизъм спрямо ЕС не може да бъде пренебрегнат, а напротив – на него следва да се реагира с широкообхватна програма за реформи, която да гарантира прозрачност, откритост и демократизация, включително по-силно участие на гражданите;

В.  като има предвид, че резултатът от референдума показва, че нарастващото социално и икономическо неравенство в рамките на държавите членки и помежду им представлява една от най-големите заплахи за стабилността и сближаването в ЕС;

Г.  като има предвид, че член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) предвижда възможността за държавите членки да напуснат Съюза;

Д.  като има предвид, че постигнатата на заседанието на Европейския съвет през февруари 2016 г. договореност между Дейвид Камерън, от името на британското правителство, и Европейския съюз, сега става нищожна и недействителна;

1.  изразява уважението си спрямо решението на британския народ и счита, че то следва да бъде възприето като предизвикателство за изграждането на една друга Европа;

2.  призовава за незабавното прилагане на член 50 от ДЕС;

3.  припомня, че съгласно член 50 от ДЕС се изисква съгласието на Парламента; призовава Парламентът да участва във всички етапи на процедурите по преговорите за споразумението за оттегляне;

4.  припомня, че всички решения във връзка с бъдещите взаимоотношения между ЕС и Обединеното кралство – след излизането му от Съюза – трябва да бъдат резултат от един демократичен процес и да включват участието както на Европейския парламент, така и на националните парламенти;

5.  изтъква, че резултатът от референдума показва, че е необходима една друга Европа, която трябва да бъде изградена с одобрението на народа, който очаква конкретни решения по социални въпроси като заетостта, прозрачността, социалното обслужване и отхвърлянето на мерките на строги икономии;

6.  изтъква, че резултатът от референдума и решението на британския народ показва ясно, че ЕС преживява дълбока криза, която е резултат от неолибералните политики и политиките на строги икономии, както и от упадъка на демокрацията; ето защо счита, че е време ЕС да се изправи лице в лице и да се заеме с разрешаването на действителните проблеми на хората посредством дълбока промяна на политиките, която да отговаря на очакванията на народа;

7.  отново потвърждава застъпничеството си за ценностите на демокрацията, мира, толерантността, напредъка, солидарността и сътрудничеството между народите; осъжда нарастващите десни националистически сили и подчертава факта, че пътят напред трябва да се основава на една Европа, която да поема по-голяма отговорност за приема на бежанците, а не да затваря границите си пред хората, които бягат от война и конфликти;

8.  отбелязва, че народът на Северна Ирландия гласува да остане в ЕС; счита, че британското правителство изцяло загуби мандата си да представлява интересите на народа на Северна Ирландия по отношение на ЕС;

9.  счита, че е налице демократичен императив за провеждането на референдум за ирландското единство, както е предвидено в Белфасткото споразумение;

10.  призовава ЕС да продължи да подкрепя мирния процес в Ирландия;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.