Návrh usnesení - B8-0840/2016Návrh usnesení
B8-0840/2016

NÁVRH USNESENÍ o výsledcích referenda ve Spojeném království

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL

Postup : 2016/2800(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0840/2016

B8-0840/2016

Usnesení Evropského parlamentu o výsledcích referenda ve Spojeném království

(2016/2800(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  s ohledem na historickou skutečnost, kdy se občané jednoho členského státu rozhodli v návaznosti na referendum opustit Evropskou unii;

B.  vzhledem k výsledkům referenda, v němž se britští občané jasně vyslovili ve prospěch brexitu; vzhledem k tomu, že nelze opomíjet rostoucí kritiku EU, kterou je potřeba řešit na základě rozsáhlé reformní agendy, jež by zajistila transparentnost, otevřenost a demokratizaci mj. na základě většího zapojení občanů;

C.  vzhledem k tomu, že výsledek referenda ukazuje, že jedním z největších nebezpečí ohrožujících stabilitu a soudržnost v EU je rostoucí sociální a ekonomická nerovnost v rámci členských států i mezi nimi;

D.  vzhledem k tomu, že článek 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU) poskytuje členským státům možnost vystoupit z Unie;

E.  vzhledem k tomu, že ujednání, kterého bylo dosaženo na zasedání Evropské rady v únoru 2016 mezi Davidem Cameronem, jenž jednal jménem britské vlády, a Evropskou unií, je nyní neplatné;

1.  respektuje rozhodnutí britských občanů, které je nutné považovat za výzvu k budování jiné Evropy;

2.  vyzývá k okamžitému uplatnění článku 50 Smlouvy o Evropské unii;

3.  připomíná, že podle článku 50 této smlouvy je zapotřebí souhlas Parlamentu, a žádá o zapojení Parlamentu do všech fází jednání o dohodě o vystoupení Spojeného království z EU;

4.  připomíná, že veškeré rozhodování o budoucím vztahu mezi EU a Spojeným královstvím se musí po jeho vystoupení z EU zakládat na demokratickém procesu a musí zahrnovat jak Evropský parlament, tak i parlamenty členských států;

5.  zdůrazňuje, že výsledky referenda ukazují, že potřebujeme jinou Evropu, kterou je nutné budovat se souhlasem občanů, kteří očekávají konkrétní řešení sociálních otázek, jako je vytváření pracovních míst, transparentnost, sociální zabezpečení a odmítání úsporných opatření;

6.  poukazuje na to, že výsledky referenda a rozhodnutí britských občanů jasně ukazují, že se EU nachází v hluboké krizi, která je výsledkem neoliberální politiky, politiky úspor a úpadku demokracie; domnívá se proto, že je načase, aby se EU postavila skutečným problémům občanů a začala se jimi zabývat, a to na základě hluboké změny své politiky, která by měla splňovat očekávání občanů;

7.  zdůrazňuje, že je třeba chránit hodnoty, kterými jsou demokracie, mír, tolerance, pokrok, solidarita a spolupráce mezi národy; odsuzuje nárůst pravicových nacionalistických sil a poukazuje na to, že cesta vpřed musí být založena na Evropě, která by převzala větší odpovědnost za přijímání uprchlíků, místo aby uzavírala své hranice před lidmi prchajícími před válkou a konflikty;

8.  konstatuje, že se občané ze severu Irska vyslovili pro setrvání v EU; domnívá se, že britská vláda ztratila mandát k zastupování zájmů těchto občanů, pokud jde o Evropskou unii;

9.  domnívá se, že uspořádání referenda o sjednocení Irska je v souladu s Dohodou z Velkého pátku demokratickým imperativem;

10.  vyzývá EU, aby i nadále podporovala mírový proces v Irsku;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.