Forslag til beslutning - B8-0840/2016Forslag til beslutning
B8-0840/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om resultatet af den britiske folkeafstemning

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2016/2800(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0840/2016
Indgivne tekster :
B8-0840/2016
Vedtagne tekster :

B 8-0840/2016

Europa-Parlamentets beslutning om resultatet af den britiske folkeafstemning
(2016/2800(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til den historiske kendsgerning, at en medlemsstats folk ved en folkeafstemning har besluttet at udtræde af Den Europæiske Union;

B.  der henviser til resultatet af den britiske folkeafstemning, hvorved det britiske folk klart stemte for Brexit; der henviser til, at den voksende kritik af EU ikke kan siddes overhørig, men bør tages op gennem en vidtrækkende reformdagsorden, der skal skabe gennemskuelighed, åbenhed og demokratisering, herunder med øget deltagelse fra borgernes side;

C.  der henviser til, at resultatet af folkeafstemningen tydeligt viser, at der består sociale og økonomiske uligheder inden for og mellem medlemsstaterne, og at dette udgør en af de største trusler mod stabiliteten og sammenhængskraften i EU;

D.  der henviser til, at en medlemsstat i artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) gives mulighed for at udtræde af Unionen;

E.  der henviser til, at den aftale, der blev indgået i februar 2016 på Det Europæiske Råds møde mellem David Cameron på vegne af den britiske regering og Den Europæiske Union, nu er bortfaldet;

1.  respekterer det britiske folks beslutning, der bør ses som en udfordring til at bygge et andet Europa;

2.  opfordrer til øjeblikkelig påberåbelse af artikel 50 i TEU;

3.  minder om, at Parlamentet i henhold til artikel 50 i TEU skal give sin godkendelse, og anmoder om, at Parlamentet inddrages i alle stadier af forhandlingerne vedrørende udtrædelsesaftalen;

4.  minder om, at aftaler vedrørende det fremtidige forhold mellem EU og Det Forenede Kongerige efter dets udtrædelse skal være resultatet af en demokratisk proces og inddrage både Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter;

5.  fremhæver, at resultatet af folkeafstemningen peger på, at der er brug for et andet Europa, der skal bygge på samtykke fra folket, som forventer konkrete beslutninger om sociale spørgsmål såsom beskæftigelse, gennemsigtighed, velfærd og forkastelse af sparepolitiske tiltag;

6.  pointerer, at resultatet af den britiske folkeafstemning og det britiske folks beslutning tydeligt viser, at EU står midt i en dyb krise, der er skabt af neoliberale politik, spareforanstaltninger og en udhuling af demokratiet; er derfor af den opfattelse, at EU nu må træde i karakter for at løse folks reelle problemer gennem en gennemgribende omlægning af sin politik i den hensigt at indfri folkenes forventninger;

7.  slår fast, at det står vagt om værdierne demokrati, fred, tolerance, fremskridt samt mellemfolkelig solidaritet og samarbejde; tager afstand fra de voksende højredrejede, nationalistiske kræfter og fremhæver, at vejen frem skal gå via et Europa, der tager større ansvar for modtagelse af flygtninge i stedet for at lukke sine grænser for mennesker på flugt fra krig og konflikt;

8.  bemærker, at Nordirlands befolkning stemte for at blive i EU; er af den opfattelse, at den britiske regering har fortabt ethvert mandat til at repræsentere nordirernes interesser for så vidt angår EU;

9.  er af den mening, at det nu er bydende demokratisk nødvendigt at afholde en folkeafstemning om irsk forening som fastsat i langfredag-fredsaftalen;

10.  opfordrer EU til fortsat at støtte op om fredsprocessen i Irland;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.