Διαδικασία : 2016/2800(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0840/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0840/2016

Συζήτηση :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Ψηφοφορία :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 466kWORD 68k
24.6.2016
PE585.270v01-00
 
B8-0840/2016

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (2016/2800(RSP))


Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (2016/2800(RSP))  
B8-0840/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  έχοντας υπόψη το ιστορικό γεγονός ότι ο λαός ενός κράτους μέλους αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από δημοψήφισμα·

B.  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, στο οποίο ο βρετανικός λαός εκφράστηκε σαφώς υπέρ του Brexit· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη κριτική στην ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθεί, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω ενός προγράμματος εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων που να εξασφαλίζει διαφάνεια, ανοιχτό χαρακτήρα και δημοκρατικότητα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης συμμετοχής των πολιτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος καταδεικνύει πως οι αυξανόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες εντός και μεταξύ των κρατών μελών συνιστούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη σταθερότητα και τη συνοχή στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) προσφέρει τη δυνατότητα αποχώρησης ενός κράτος μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευθέτηση που συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2016, μεταξύ του David Cameron, εξ ονόματος της βρετανικής κυβέρνησης, και την Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πλέον άκυρη και μηδέποτε γενομένη·

1.  σέβεται την απόφαση του βρετανικού λαού, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί πρόκληση για την οικοδόμηση μιας άλλης Ευρώπης·

2.  ζητεί την άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 50 ΣΕΕ·

3.  υπενθυμίζει ότι δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ απαιτείται έγκριση από το Κοινοβούλιο, και ζητεί τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της συμφωνίας αποχώρησης·

4.  υπενθυμίζει ότι όλες οι συμφωνίες σχετικά με τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την αποχώρηση του τελευταίου, πρέπει να είναι αποτέλεσμα δημοκρατικής διαδικασίας με τη συμμετοχή τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των εθνικών κοινοβουλίων·

5.  τονίζει ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος καταδεικνύουν την ανάγκη για μια άλλη Ευρώπη η οποία πρέπει να οικοδομηθεί με τη συμφωνία των λαών, που προσδοκούν συγκεκριμένες αποφάσεις για κοινωνικά ζητήματα όπως η απασχόληση, η διαφάνεια, η πρόνοια και η απόρριψη των μέτρων λιτότητας·

6.  τονίζει ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και η απόφαση του βρετανικού λαού καταδεικνύουν σαφώς ότι η ΕΕ διέρχεται βαθιά κρίση, ως αποτέλεσμα νεοφιλελεύθερων πολιτικών και πολιτικών λιτότητας, και της διάβρωσης της δημοκρατίας· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι καιρός η ΕΕ να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα του λαού μέσω μιας βαθιάς πολιτικής αλλαγής που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του·

7.  επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στις αρχές της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ανοχής, της προόδου, και της αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των λαών· καταγγέλλει τις αναπτυσσόμενες ακροδεξιές εθνικιστικές δυνάμεις και υπογραμμίζει το γεγονός ότι η περαιτέρω δράση πρέπει να βασίζεται σε μια Ευρώπη που αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για την υποδοχή προσφύγων αντί να κλείνει τα σύνορά της σε όσους φεύγουν για να σωθούν από πολέμους και συγκρούσεις·

8.  επισημαίνει ότι ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας ψήφισε την παραμονή του στην ΕΕ· πιστεύει ότι η βρετανική κυβέρνηση στερείται πλέον οποιασδήποτε εντολής για την εκπροσώπηση των συμφερόντων του λαού της Βόρειας Ιρλανδίας έναντι της ΕΕ·

9.  πιστεύει ότι είναι δημοκρατικά επιβεβλημένο ένα δημοψήφισμα για την ενοποίηση της Ιρλανδίας, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής·

10.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου