Resolutsiooni ettepanek - B8-0840/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0840/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Ühendkuningriigi referendumi tulemuste kohta

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2016/2800(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0840/2016

B8-0840/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ühendkuningriigi referendumi tulemuste kohta

(2016/2800(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  võttes arvesse ajaloolist tõsiasja, et ühe liikmesriigi rahvas on referendumi teel otsustanud Euroopa Liidust lahkuda;

B.  võttes arvesse referendumi tulemusi, mille kohaselt Ühendkuningriigi rahvas hääletas selgelt EList lahkumise poolt; arvestades, et kasvavat kriitikat ELi aadressil ei saa ignoreerida, vaid sellele tuleks reageerida ulatusliku reformikavaga, mis tagab läbipaistvuse, avatuse ja demokratiseerimise, sealhulgas kodanike jõulisema osalemise;

C.  arvestades, et referendumi tulemus näitab, et kasvav sotsiaalne ja majanduslik ebavõrdsus liikmesriikides ja nende vahel on üks suuremaid ohtusid stabiilsusele ja ühtekuuluvusele ELis;

D.  arvestades, et Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikliga 50 nähakse ette võimalus liikmesriigi liidust lahkumiseks;

E.  arvestades, et Euroopa Ülemkogu 2016. aasta veebruari kohtumisel sõlmitud kokkulepe David Cameroni (Ühendkuningriigi valitsuse nimel) ja Euroopa Liidu vahel on nüüd kehtetu;

1.  austab Ühendkuningriigi rahva otsust, mida tuleks võtta kui väljakutset ehitada üles teistsugune Euroopa;

2.  nõuab ELi lepingu artikli 50 viivitamatut aktiveerimist;

3.  tuletab meelde, et ELi lepingu artikli 50 kohaselt on nõutav Euroopa Parlamendi nõusolek, ning nõuab Euroopa Parlamendi kaasamist väljaastumislepingut puudutavate läbirääkimismenetluste kõikides etappides;

4.  tuletab meelde, et kõik otsused, mis puudutavad ELi ja Ühendkuningriigi tulevasi suhteid pärast Ühendkuningriigi EList lahkumist, tuleb langetada demokraatliku protsessi teel, millesse tuleb kaasata nii Euroopa Parlament kui ka liikmesriikide parlamendid;

5.  rõhutab, et referendumi tulemus näitab, et vaja on teistsugust Euroopat, mis tuleb ehitada üles elanike nõusolekul, kes ootavad konkreetseid otsuseid sotsiaalküsimustes, sh tööhõive, läbipaistvuse ja heaolu valdkonnas ning kokkuhoiumeetmetest lahtiütlemisel;

6.  rõhutab, et referendumi tulemus ja Ühendkuningriigi rahva otsus näitavad selgelt, et EL on sügavas kriisis, mis on neoliberaalse ja kokkuhoiupoliitika ning demokraatia nõrgenemise tulemus; on seetõttu seisukohal, et ELil on aeg võidelda ja tegeleda inimeste tegelike probleemidega, muutes põhjalikult oma poliitikat, nii et see vastaks inimeste ootustele;

7.  kinnitab veel kord, et kaitseb demokraatia, rahu, sallivuse, arengu ning rahvaste vahelise solidaarsuse ja koostöö väärtusi; mõistab hukka paremäärmuslike natsionalistlike jõudude tugevnemise ja rõhutab, et tulevik peab põhinema Euroopal, mis võtab endale suurema vastutuse pagulaste vastuvõtu eest, selle asemel et sulgeda oma piirid nendele, kes põgenevad sõja ja konflikti eest;

8.  märgib, et Põhja-Iirimaa rahvas hääletas ELi jäämise poolt; usub, et Ühendkuningriigi valitsus on minetanud igasuguse mandaadi Põhja-Iirimaa elanike huvide esindamiseks seoses ELiga;

9.  usub, et demokraatlik kohustus on viia läbi referendum Iirimaa ühendamise üle, nagu on sätestatud suure reede kokkuleppes;

10.  nõuab, et EL jätkaks Iirimaa rahuprotsessi toetamist;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.