Prijedlog rezolucije - B8-0840/2016Prijedlog rezolucije
B8-0840/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE  o ishodu referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Postupak : 2016/2800(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0840/2016

B8-0840/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o ishodu referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini

(2016/2800(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  uzimajući u obzir povijesnu činjenicu da su nakon održanog referenduma građani jedne države članice odlučili napustiti Europsku uniju;

B.  uzimajući u obzir ishod referenduma kojim je britanski narod jasno glasao za Brexit; budući da se ne mogu zanemariti sve veće kritike na račun EU-a, već bi ih trebalo početi rješavati dalekosežnim reformama koje nude transparentnost, otvorenost i demokratizaciju te aktivnije sudjelovanje građana;

C.  budući da rezultat referenduma pokazuje da se socijalne i ekonomske nejednakosti u državama članicama te među njima produbljuju i predstavljaju jednu od najozbiljnijih prijetnji stabilnosti i koheziji EU-a;

D.  budući da članak 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) pruža mogućnost da država članica napusti Uniju;

E.  budući da je dogovor postignut na sastanku Europskog vijeća između Davida Camerona u ime britanske vlade i Europske unije u veljači 2016. sada ništavan;

1.  poštuje odluku britanskog naroda na koju treba gledati kao na poticaj za stvaranje jedne druge Europe;

2.  poziva na trenutačnu primjenu članka 50. UEU-a;

3.  podsjeća da je prema članku 50. UEU-a potrebna suglasnost Parlamenta te zahtijeva da se Parlament uključi u sve faze pregovora o sporazumu o povlačenju;

4.  podsjeća da sve odluke o budućem odnosu EU-a i Ujedinjene Kraljevine nakon izlaska UK-a moraju biti rezultat demokratskog procesa i uključivati i Europski parlament i nacionalne parlamente;

5.  naglašava da ishod referenduma pokazuje da je potrebna jedna druga Europa koja će se graditi uz suglasnost građana koji očekuju konkretne odluke o socijalnim pitanjima kao što su zapošljavanje, transparentnost, socijalna skrb i odbacivanje mjera štednje;

6.  naglašava da ishod referenduma i odluka britanskih građana jasno pokazuju da je EU u dubokoj krizi koja je rezultat neoliberalnih politika i mjera štednje i slabljenja demokracije; stoga smatra da je vrijeme da se EU uhvati u koštac sa stvarnim problemima građana tako što će provesti korjenite političke promjene koje trebaju zadovoljiti očekivanja građana;

7.  ponovno ističe da stoji u obrani vrijednosti demokracije, mira, tolerancije, napretka te solidarnosti i suradnje među narodima; osuđuje rastuće desničarske nacionalističke snage i naglašava činjenicu da se budućnost mora temeljiti na Europi koja se više brine o prihvatu izbjeglica, a ne zatvara svoje granice onima koji bježe od rata i sukoba;

8.  primjećuje da su građani sa sjevera Irske glasali za ostanak u EU-u; vjeruje da je britanska vlada izgubila pravo na bilo kakav mandat za predstavljanje interesa građana sa sjevera Irske u vezi s EU-om;

9.  vjeruje da postoji demokratski imperativ da se održi referendum o irskom jedinstvu kako je predviđeno Sporazumom na Veliki petak;

10.  poziva EU da nastavi podržavati mirovni proces u Irskoj;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

.