Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0840/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0840/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo rezultatų

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2016/2800(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0840/2016

B8-0840/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo rezultatų

(2016/2800(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  atsižvelgdamas į istorinį įvykį, kai vienos valstybės narės piliečiai per referendumą nusprendė pasitraukti iš Europos Sąjungos;

B.  atsižvelgdamas į referendumo, per kurį britai aiškiai nubalsavo už „Brexit“, rezultatus; kadangi negalima nekreipti dėmesio į tai, kad ES vis labiau kritikuojama, ir į šią kritiką turi būti reaguojama įgyvendinant didelio masto reformų darbotvarkę, pagal kurią būtų užtikrintas skaidrumas, atvirumas ir demokratizacija, įskaitant didesnį piliečių dalyvavimą;

C.  kadangi referendumo rezultatai rodo, kad didėjantys socialiniai ir ekonominiai skirtumai valstybėse narėse ir tarp jų yra viena iš didžiausių grėsmių ES stabilumui ir sanglaudai;

D.  kadangi Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 50 straipsnyje numatyta valstybės narės galimybė išstoti iš Europos Sąjungos;

E.  kadangi dabar nebeteko galios per 2016 m. vasario mėn. įvykusį Europos Vadovų Tarybos susitikimą D. Britanijos vardu pasiektas Davido Camerono ir Europos Sąjungos susitarimas;

1.  gerbia britų sprendimą, kurį būtų galima traktuoti kaip iššūkį siekiant sukurti kitokią Europą;

2.  ragina nedelsiant pradėti taikyti ES sutarties 50 straipsnį;

3.  primena, kad pagal ES sutarties 50 straipsnį būtinas Parlamento pritarimas ir prašo įtraukti Parlamentą į visus derybų dėl išstojimo susitarimo sudarymo etapus;

4.  primena, kad Jungtinei Karalystei išstojus visi sprendimai dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių turi būti priimti vykstant demokratiniam procesui ir įtraukiant tiek Europos Parlamentą, tiek nacionalinius parlamentus;

5.  pabrėžia, kad referendumo rezultatai rodo, jog reikalinga kitokia Europa ir jog ji turi būti kuriama susitariant su piliečiais, kurie tikisi, kad bus priimti konkretūs sprendimai tokiais socialiniais klausimais, kaip užimtumas, skaidrumas, gerovė, ir kad bus atsisakyta taupumo priemonių;

6.  pabrėžia, kad referendumo rezultatai ir britų sprendimas aiškiai parodė, jog ES patiria gilią krizę, kuri atsirado dėl neoliberalios ir taupumo politikos ir demokratijos nykimo; taigi mano, kad atėjo laikas ES išvysti tikrąsias piliečių problemas ir jas spręsti iš esmės keičiant savo politiką, kuri turėtų pateisinti piliečių lūkesčius;

7.  dar kartą pabrėžia, kad gina demokratijos, taikos, tolerancijos, pažangos ir piliečių solidarumo ir bendradarbiavimo vertybes; smerkia vis stiprėjančias dešiniosios pakraipos nacionalistines pajėgas ir pabrėžia, kad judant į priekį turi būti remiamasi Europa, prisiimančia didesnę atsakomybę už pabėgėlių priėmimą, o ne uždarančia savo sienas nuo tų, kurie bėgo nuo karo ir konflikto;

8.  pažymi, kad Šiaurės Airijos gyventojai balsavo už pasilikimą ES; mano, kad D. Britanijos vyriausybė prarado bet kokią teisę atstovauti Šiaurės Airijos gyventojų interesams ES klausimu;

9.  mano, kad atsirado demokratinė būtinybė surengti referendumą dėl Airijos susivienijimo, kaip numatyta Didžiojo penktadienio susitarime;

10.  ragina ES ir toliau remti taikos procesą Airijoje;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams